9.1.1 Udtagelse til vurdering

18.01.2007

BBR danner grundlag for maskinelle forslag til udtagelse af ejendomme til årsomvurdering.

Udtagelse af ejendomme til årsomvurdering kan foregå såvel via BBR som via ESR. Udskrivning af vurderingsgrundlag vil finde sted, hvis udtagelse er sket i ét af registrene.

I BBR sker udtagelse af ejendomme til årsomvurdering på grundlag af felt 180 eller 181. Vurderingsudtagelseskoderne i disse felter dannes maskinelt, på grundlag af indberetning til BBR-registersystemet om nyopførelse af bygninger samt om ændringer af registrets dataindhold for ejendomme, bygninger og bolig- eller erhvervsenheder - herunder nedrivninger. Udtagelsen via BBR vedrører således de i vurderingslovens § 2, stk. 2, nr. 1 og 7, nævnte omvurderingsgrunde.

De manuelle og maskinelle udtagelseskoder i BBR overføres til ESR, hvis værdien medfører omvurdering.

Der henvises til Kommunedatas Brugervejledning Sektion 2 afsnit 2.7 for nærmere oplysninger vedrørende dannelse af vurderingsudtagelseskoderne.

9.1.2 Beregning af lejeværdi

BBR's felt 392 udlejningsforhold dannes maskinelt i december og marts ved samkøring af BBR-stamregistret, ESR og CPR.

Den dannede værdi i felt 392 gør det muligt at udskille de ejendomme, for hvilke der i forbindelse med skatteansættelsen skal beregnes lejeværdi af egen bolig (kode 2: benyttet af ejer).

Der henvises iøvrigt til afsnit 9.2 vedrørende ajourføring og anvendelse af felt 392 ved bloktilskudsberegningen.

9.2 BBR's anvendelse ved udmåling af bloktilskud

Ved udmålingen af bloktilskud (udgiftsbehovsudligningen) indgår det såkaldte boligkriterie. I det følgende er beskrevet, hvorledes dette kriterie opgøres samt vigtige tidsfrister, som skal overholdes for indberetningen af boliger til BBR.

9.2.1 Opgørelse af boligkriteriet

Opgørelse af boligkriteriet i udgiftsbehovsudligningen sker hvert år på grundlag af de oplysninger, som er registreret i BBR, ESR og CPR pr. 1. januar.

Efter BBR's ajourføring medio december samkøres de tre registre, jf. afsnit 9.1.2. Fristen for indberetning fremgår af Kommunedatas Brugervejledning for BBR (sektion 0, afsnit 1) og er forskellig for Kommunedatas regionale centre.

På grundlag af oplysninger om den enkelte ejendoms ejere i ESR og oplysninger fra CPR om adresser med folkeregistertilmelding, ajourføres der i BBR en kode for udlejningsforhold (felt 392) for alle boliger. Udlejningskoden har værdierne 1: Udlejet, 2: Benyttet af ejeren, 3: Ikke benyttet (uden CPR-tilmelding).

Reglerne om opgørelse af boligkriteriet findes i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og tilsvar i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Kriterier der indgår i opgørelsen af kommunale udgiftsbehov, og som er baseret på BBR-oplysninger.

Beregnet boligstøtte opgøres på grundlag af en af Indenrigsministeriet foretaget standardberegning. I opgørelsen indgår antallet af udlejede egentlige beboelseslejligheder, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret, opdelt i grupper efter opførelsesår. Hver gruppe indgår i standardberegningen med en vægt, der fastlægges på grundlag af Danmarks Statistiks huslejeundersøgelse.

Antallet af særligt socialt belastede boliger opgøres på grundlag af den af Danmarks Statistik foretagne boligopgørelse pr. 1. januar i beregningsåret. I opgørelsen indgår samtlige boliger, opført før 1920, som er uden centralvarme, og samtlige egentlige beboelseslejligheder samt enkeltværelser, opført efter 1964, der bliver beboet af personer, som ikke er ejer af boligen.

Antallet af udlejningsboliger opgøres på grundlag af den af Danmarks Statistik foretagne boligopgørelse pr. 1. januar i beregningsåret. I opgørelsen indgår egentlige beboelseslejligheder samt enkeltværelser, der bliver beboet af personer, som ikke er ejer af boligen.

Antal indbyggqere i områder, uden for hovedstadsområdet, med særlige bysociale problemer opgøres af Indenrigsministeriet på baggrund af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antallet af indbyggere pr. 1. januar i året forud for beregningsåret, som er bosat i almennyttigt byggeri og kommunalt ejede boliger, i nærmere afgrænsede sogneområder udenfor hovedstadsområdet. Ved opgørelsen afgrænses disse sogneområder ved en af indenrigsministeren nærmere fastsat opgørelsesmetode på baggrund af et udtræk fra Danmarks Statistik af indkomst og overførselsindkomst, den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. skattepligtig samt antallet af modtagere af midlertidige offentlige indkomstoverførsler i almennyttigt byggeri og kommunalt ejede boliger i sogneområdet.

9.2.2 Procedure og vigtige tidsfrister for kommunens opgørelse af boliger til udgiftsbehovsudligning

I december og marts foretages en landsdækkende dannelse af felt 392 (udlejningsforhold i BBR).

Felt 392 dannes maskinelt, ved en samkøring af BBRstamregistret, Ejendomsstamregistret og CPR-registret og indgår som ovenfor nævnt i opgørelsen af boligkriteriet.

Det er derfor meget vigtigt, at kommunerne sørger for at ajourføre BBR med de bevægelser der sker, således at kommunernes bloktilskud vil blive beregnet korrekt.

Efter samkøringen udskrives følgende lister:

- en liste til den enkelte kommune over beboede adresser i CPR, som ikke findes i BBR,

- en liste med boliger, som er registrerede i BBR, men i følge CPR ikke er beboede (tomme boliger).

Listerne er beskrevet i Kommunedatas brugervejledning for BBR, sektion 3, afsnit 3.7, side 10-18.

Ved den samkøring af BBR, ESR og CPR, der anvendes ved opgørelsen af boligkriteriet, anvendes udlejningskoden i BBR for beboede adresser registreret i CPR pr. 1. januar.

Af hensyn til en korrekt opgørelse af boligkriteriet er det derfor væsentligt for kommunerne, at de to fejllister gennemgås, således at registrene bliver ajourført med korrekte oplysninger opgjort pr. 1. januar.

Såfremt kommunen vurderer, at afvigelserne er væsentlige, bør man ajourføre registrene, da der med udgangspunkt i marts-ajourføringen af felt 392, vil blive foretaget justering af beregningsgrundlaget pr. 1. januar.

9.2.3 Registrering af boliger i boligkriteriet

Ved nybyggeri vil boligen først indgå i boligkriteriet efter indberetning af fuldførelsesdato eller hel/delvis ibrugtagningstilladelse i BBR (felt 288), hvilket senest bør ske, når indflytning er konstateret i folkeregistret. Det vil sige, at boligen er overført til BsR-stamregister er en forudsætning for, at boligen indgår i bloktilskudsberegningen.

I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at folkeregistret i forbindelse med ajourføringen af CPR, løbende modtager en fejl- og advisliste om indflytning på ikke tidligere beboede adresser, især boligtype 8 - byggesag ikke afsluttet. Dette advis skal videregives til BBR-registerføreren.