5.1.2 Arealbegreberne på enhedsniveau

28.03.2007

Ved en bolig- eller erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning, og hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse (jf. afsnit 2.2.3).

En boligenhed vil herefter være det samme som en beboelseslejlighed, blandet beboelse og erhverv eller et enkeltværelse.

En erhvervsenhed vil i almindelighed være et erhvervslejemål, der omfatter et afgrænset og sammenhængende areal af en bygning.

Det er dog uden betydning, om der rent faktisk er tale om et lejemål, eller om bolig- eller erhvervsenheden benyttes af ejeren.

Omfatter lejemålet flere adskilte arealer, der hver for sig har selvstændig adgang med tilknyttet adresse, skal lejemålet opfattes som bestående af flere bolig- og/eller erhvervsenheder, som registreres særskilt.

For hver bolig- og erhvervsenhed opgøres følgende tre arealer:

1. Enhedens samlede areal (felt 311)

2. Areal til beboelse (felt 312)

3. Areal til erhverv (felt 313)

Enhedens samlede areal skal altid svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv.

Enhedens samlede areal (felt 311) omfatter det areal, der anvendes til beboelse, erhverv, institution, fritidsformål etc. Arealet opgøres efter nedenstående retningslinier.

Enhedens samlede areal kan illustreres ved figur 2. For en sådan bygning er der intet boligareal i kælderen, men hvis kælderen anvendes erhvervsmæssigt, skal den indgå i enhedens samlede areal.

I figur 5 er en del af kælderarealet beboelsesareal, der medregnes i enhedens areal.

illustration til BBR-instruks
Figur 5. Enhedens samlede areal

 

I figur 5 kan beboelsesarealet fx være 120 m2 i stueetagen samt 60 m2 i kælderen, dvs. 180 m2 i alt.

Hvis der var tale om en bygning, hvor den bageste del af kælderen blev anvendt til erhvervsformål, skulle dette medregnes i såvel "areal til erhverv" som "enhedens samlede areal".

I areal til beboelse (felt 312) medregnes hele det areal, der anvendes til boligformål (det vil sige inklusiv køkken, bad, wc-rum m.m.) incl. boligareal i udnyttet tagetage samt andel af adgangsarealer.

I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum.

Arealet opgøres efter nedenstående retningslinier for beregning af arealet for de enkelte bolig- og erhvervsenheder.

Areal til erhverv (felt 313) omfatter arealet af samtlige rum, der anvendes til erhverv, herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage samt andel af adgangsarealer.

Hvis en erhvervsbygning ikke er opdelt i enheder, registreres erhvervsarealet i felt 218 på bygningsniveau (erhvervsareal).

Arealet opgøres efter nedenstående retningslinier for beregning af arealet for de enkelte bolig- og erhvervsenheder.

Erhvervsarealet (felt 313) og antal værelser til erhverv (felt 315) har for døgninstitutioner, det vil sige plejehjem, alderdomshjem, børnehjem, ungdomshjem, kostskoler og lign., der ikke er enhedsopdelt, et andet indhold.

I disse tilfælde udtrykker felt 313 og felt 315 henholdsvis areal og antal værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.

I enheder, der anvendes til blandet erhverv og beboelse, skal arealet af de rum, der anvendes til begge formål, betragtes som "areal til beboelse". "Erhvervsareal" er derfor det areal, der udelukkende benyttes til ikke-boligformål.

For enheder, der ikke anvendes til erhvervs- eller boligformål, fx institutioner som skoler, kirker og lignende, indberettes de pågældende enheders arealer som areal til erhverv.

Hvis institutionen er enhedsopdelt, angiver det som erhverv registrerede areal alene servicearealet.

Se særlig vejledning under afsnit 5.1.3

Beregning af arealet for de enkelte bolig- og erhvervsenheder:

Bolig- og erhvervsenhedernes arealer opgøres som bruttoetagearealet. Bruttoetagearealet er defineret som boligenhedens eller erhvervsenhedens samlede areal medregnet ydervægge og andel af adgangsarealer, som beskrevet nedenfor.

Bruttoetagearealet opgøres som arealet i vandret plan målt til ydersiden af de begrænsende ydervægge, og arealet af de enkelte bolig- eller erhvervsenheder afgrænses mod omgivende enheder ved halvdelen af skillevægge til disse.

Denne definition på bruttoetagearealet gælder med følgende begrænsninger og tilføjelser:

a. Adgangsarealer til boligenheder og erhvervsenheder, herunder trapper, korridorer, altangange, elevatorer mv., fordeles for en opgang med lige store andele på de tilliggende boligenheder og erhvervsenheder (det vil sige uanset disses størrelse).

For bygninger med altangang fordeles arealet på alle bolig- og erhvervsenheder - det vil sige også på enheder i stueetagen.

Er der indrettet bolig- eller erhvervsenheder i kælder og/eller tagetage medregnes det dertil knyttede adgangsareal.

Er der adgang til bolig- og erhvervsenheder fælles med adgang til de i punkt d nævnte "udenomsrum", medregnes kun halvdelen af dette adgangsareal. Bruttoetagearealet for bolig- og erhvervsenhederne opgøres i disse tilfælde inklusive den mod "udenomsrummene" vendende side af fælles mure eller skillevægge.

b. Arealet af åbne altaner, åbne overdækkede terrasser, åbne indgangspartier og porte medregnes ikke.

Arealet af lukkede altaner, terrasser (udestuer) og indgangspartier medregnes i enhedsarealerne, hvis de pågældende arealer opfylder byggelovgivningens krav til beboelse, og indgår således i arealberegningen på lige fod med gangarealer o.lign. beliggende i selve enheden.

Arealet af lukkede altaner, terrasser (udestuer) og indgangspartier, der ikke opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum, medregnes ikke i enhedsarealerne.

c. Arealer, der hører til en bolig- eller erhvervsenhed, men er beliggende adskilt herfra, medregnes ikke. Dette gælder fx arealet af rum til beboelses- eller erhvervsformål beliggende på andre etager og med særskilt indgangsdør (og adresse). Sådanne rum betragtes som særskilte bolig- eller erhvervsenheder med tilknyttede enhedsarealer.

d. Arealer af "udenomsrum" såsom udhuse, vaskerum, varmecentraler, pulterrum, cykel- og barnevognsrum og lignende medregnes ikke.

e. I tagetager opgøres bolig- eller erhvervsareal, som arealet målt i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til ydersiden af tagbeklædningen. Som boligareal medregnes det areal, der er indrettet til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelse) inklusiv areal af køkken, bad og toiletrum. Som erhvervsareal medregnes det samlede areal, der er indrettet til erhverv.

f. Indgår der i en bolig- eller erhvervsenhed arealer i kælderetage, medregnes dette, hvis det er sammenhængende med det øvrige areal. Som boligareal medregnes det areal, der udnyttes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelse) inklusiv areal af køkken, bad og toiletrum. Som erhvervsareal medregnes det samlede areal, der udnyttes til erhverv. Som eksempel på kælderareal, der medregnes, kan nævnes areal, der er knyttet til en bolig- eller erhvervsenhed ved en indvendig trappe.

g. Anvendes en bolig- eller erhvervsenhed til både bolig- og erhvervsformål, medregnes til boligarealet halvdelen af skillevæggene mellem bolig-arealet og erhvervsarealet.

Er der både toiletrum i beboelsen og toiletrum tilgængelig for både beboelse og erhverv, medregnes det sidste toiletrum helt under erhvervsarealet.

h. Garageareal skal normalt ikke medregnes i en enheds arealer. I erhvervsenheders arealer skal et garageareal dog medtages, hvis det anvendes erhvervsmæssigt (fx til rutebilstation, parkeringshus e.lign.).

i. Fællesboligarealer kan ikke registreres særskilt i BBR. En særskilt opgørelse heraf er dog af betydning for administrationen af individuel boligstøtte, jf. afsnit 5.1.3.

Ved fællesboligarealer forstås arealer, der opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesbygninger, og hvor der samtidig er adgang for samtlige beboere.

Fællesboligarealer fordeles med lige store andele på de boligenheder, der har ret til at benytte de nævnte arealer.

Hvis kommunen ønsker at foretage en manuel opgørelse og fordeling af sådanne arealer, kan det ske efter nedenstående retningslinier.

Registrering på enhedsniveau:

Det samlede fællesboligareal opgøres og fordeles manuelt på de berørte boligenheder. Den enkelte boligenheds tillæg af fællesboligareal registreres herefter i notatlinie 43 i positionerne 1-3.

Registrering på bygningsniveau:

På bygningsniveau foreslås det, at der samtidig i notatlinie 43 i positionerne 1-3 registreres det i bygningen beliggende fællesboligareal. Hvis der samtidig foretages registrering i felt 225 (Andet areal), vil arealet registreret i notatlinie 43 være omfattet heraf.

j. Alle bolig- og erhvervsenheder registreres efter ensartede principper. For ejerlejligheder indgår således også andel af adgangsarealet i enhedens areal. Arealet registreret i BBR for ejerlejligheder afviger ofte fra ejerlejlighedens "tinglyste areal", der kan inkludere arealer såvel i kælder som på loft eller arealer beliggende adskilt fra enheden.