1.1 BBR-loven

16.02.2011

Hver kommune er i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering pålagt at føre et register om bygnings- og boligforhold.

Den oprindelige lov nr. 243 af 12. maj 1976 fastsatte regler for registrets etablering og ajourføring og for kommunalbestyrelsernes ansvar i denne forbindelse.

Videregivelse fra registret blev begrænset til kun at omfatte offentlige myndigheder og koncessionerede selskaber. Endvidere blev boligministeren pålagt at sikre samordningen af registreringen vedrørende fast ejendom.

Med lov nr. 138 af 13. april 1983 blev adgangen til registreringen udvidet, således at ejere og lejere, forsyningsselskaber o.lign. samt private virksomheder, der udfører opgaver for offentlige myndigheder, også fik adgang til de registrerede oplysninger.

Med lov nr. 841 af 18. december 1987 blev adgangen til registreringen endnu engang udvidet, idet personer eller virksomheder, der udfører opgaver i medfør af autorisation, lovgivning eller på baggrund af en aftale med ejendommens ejer, fik adgang til registrets oplysninger. Denne udvidelse af adgangen blev dog betinget af, at ejendommens ejer forlods giver skriftligt samtykke til, at oplysningerne indhentes.

Med lov nr. 750 af 7. december 1988 udvidedes bestemmelserne om samordning og forenkling af registreringen af oplysninger vedrørende fast ejendom til også at omfatte andre stedbestemte oplysninger.

Med lov nr. 275 af 8. maj 1991 blev kravene i forbindelse med adgangen til registreringen lempet, idet offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder kan rekvirere oplysninger fra BBR-registret uden ejers tilladelse.

Adgangen er dog betinget af, at opdyrkning af nye kundeforhold eller videregivelse kommercielt til trediepart ikke finder sted.

Med lov nr. 172 af 19. marts 2001 ændres BBR-loven på en række punkter:

 1. Der skabes lovmæssigt grundlag for en ny videregivelsesordning for ejendomsdata, og forbudet mod at anvende oplysningerne i BBR til opdyrkning af nye kundeforhold ophæves.

  Der er efterfølgende etableret en offentlig informationsserver (OIS), hvortil der er overført kopier af BBR, ESR, Matrikelregistret, Krydsreferenceregistret, Planregistret og SVUR. På OIS kan ejere af fast ejendom via internettet se alle oplysninger vedrørende deres ejendom ved brug af digital signatur, mens offentligheden (borgere) kan få adgang til oplysninger, der er vurderet som "ikke følsomme oplysninger".

  Den tidligere bestemmelse om forbud mod videregivelse til tredje part er ophævet. Dette gjorde det muligt at etablere en ordning, hvor der bliver overført data fra OIS til offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssig basis har nedsat sig som distributører af data.

  Forbudet mod opdyrkning af nye kundeforhold er også ophævet. Herefter kan oplysninger fra BBR anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af de regler, der er fastsat i Lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at de regler, der gælder for de enkelte registre påses.

   

 2. Præcisering og samling af regler for adressering.

  Adressen fungerer i det daglige som en vigtig nøgle, når man udveksler information om personers bopæl, arbejdssted eller om beliggenheden af institutioner, virksomheder, butikker og lignende. For at styrke denne funktion samler lovændringen regelgrundlaget for adresser i BBR-loven. Bestemmelserne om fastsættelse af vejnavne og husnumre er overført fra lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Lovændringen fastslår, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter adressebetegnelsen til de enkelte bygninger, bolig- og erhvervsenheder m.v. i modsætning til tidligere, hvor det var ejeren, der skulle fastsætte adressen for enhederne.

  Ejeren kunne førhen klage over det juridiske grundlag for vejbestyrelsens eller kommunalbestyrelsens fastsættelse af vejnavne og husnumre i medfør af § 4 i lov om offentlige veje og § 7 i lov om private fællesveje med Vejdirektoratet som klageinstans.

  Det følger nu af BBR-loven § 9a, at kommunens afgørelser på disse områder kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren. Enhver afgørelse i henhold til § 9a skal derfor indeholde oplysning om, at den kan påklages til Erhvervs- og Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Kbh. Ø.

   

 3. Ajourføring af BBR ved eksterne parter

  Lovændringen giver hjemmel til, at kommunen vil kunne indgå aftaler med eksterne parter om ajourføring af BBR. Kommunalbestyrelsen kan således indgå aftale med virksomheder, som f.eks. landinspektører, forsikringsselskaber og forsyningsselskaber, der igennem deres virksomhed frembringer oplysninger eller på anden måde er i besiddelse af relevante oplysninger for en korrekt opdatering.

  Det påhviler dog fortsat kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med, at alle oplysninger, der indberettes til registret, er korrekte.

   

 4. Tilpasning af dataindholdet til nutidens behov

  Lovens § 2, stk. 2 giver økonomi- og erhvervsministeren adgang til at træffe beslutning om, at der skal registreres nye oplysninger i BBR om tekniske anlæg, hvis ministeren skønner at oplysningerne har betydning for det offentliges opgavevaretagelse eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse.

   

 5. Tilpasning af lov om bygnings- og boligregistrering til lov om behandling af personoplysninger

  Oprindeligt var BBR ikke omfattet af lov om offentlige myndigheders registre, men Datatilsynet har vurderet, at registret falder ind under Lov om behandling af personoplysninger. Som en direkte konsekvens heraf er formålet med BBR blevet tydeliggjort ved at indsætte en formålsparagraf i §1 stk. 2. Det fremgår blandt andet heraf, at BBR skal indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder.

Lov om BBR med ovennævnte ændringer er sammenskrevet i Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (Lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010).