Generelle bemærkninger

16.02.2011

Kommunens arbejde med ajourføring og drift af BBR skal sikre en registrering, der korrekt og uden forsinkelser afspejler de faktiske ændringer, der sker i bygnings- og boligforholdene.

Bestemmelser herom er fastlagt i Boligministeriets cirkulære af 11. februar 1986 om BBR's ajourføring og drift.

En tidstro og korrekt registrering er af væsentlig betydning for, at de enkelte forvaltningsområder i kommunen kan få fuldt udbytte af registreringen til sagsbehandling, planlægningsvirksomhed m.v. og at registreringen kan indgå i opgaveløsningen hos andre offentlige myndigheder, organisationer m.v..

Tilvejebringelse af oplysninger til brug for ajourføring af BBR forudsætter et snævert samarbejde mellem forskellige forvaltningsgrene i kommunen, herunder den ansvarlige forvaltning for tildeling af husnr.

Tilgang i form af nye bygninger, bolig- og erhvervsenheder ajourføres som led i den sagsbehandling, som foregår i den tekniske forvaltning, ligesom en ajourføring af identifikationerne i registret forudsætter et snævert samarbejde med folkeregistret og ejendomsskattekontoret. Derudover kan peges på de muligheder for ajourføring af BBR-oplysninger, som sagsbehandling af støttetilsagn til almennyttige boliger, andelsboliger, lette kollektivboliger m.v..

Da registrets væsentligste ajourføringskilde opstår i forbindelse med byggesagsbehandling og anmeldelser af byggeri, må kommunen påse, at der til stadighed er etableret et tæt og præcist defineret samarbejde mellem den tekniske forvaltning og den ansvarlige for arbejdet med registret - BBR-registerføreren - i det omfang, registreringen ikke allerede finder sted i teknisk forvaltnings regi.

Det skal understreges, at det ved byggesagsbehandlingen skal påses, at bygningerne placeres på rette matrikelnummer.

Det er ved Bekendtgørelse nr. 1028 af 12 december 2002 om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) pålagt ejere af ejendomme, bygninger og bolig- eller erhvervsenheder, at medvirke ved ajourføring af registrets indhold. Kommunen kan efter eget skøn anmode ejerne om f.eks. i forbindelse med udsendelse af BBR-ejermeddelelser, at medvirke til revision af registreringen.

7.1 Ajourføring af delregistrene (ændringsregistret, stamregistret og historisk register)

Til BBR-ændringsregister indberettes oplysninger fra verserende byggesager om nybyggeri, til- eller ombygninger eller nedrivninger. Ændringsoplysninger fra disse byggesager indgår i BBR-ændringsregister fra byggetilladelses- eller anmeldelsestidspunktet og til og med sagernes afslutning med fuldførelse, ibrugtagningstilladelse eller faktisk nedrivning.

Til BBR-stamregister indberettes oplysninger om de ændringer , der ikke fremkommer i forbindelse med en byggesag. Til BBR-stamregister overføres endvidere oplysninger fra BBR-ændringsregister, når byggesagen afsluttes.

BBR-ændringsregistret (CS) indeholder således oplysninger om de verserende byggesager, mens BBR-stamregistret (CR) altid vil indeholde oplysninger om den faktiske bestand af ejendomme, bygninger og bolig- og erhvervsenheder.

I BBR-historisk register (CH) foretages en maskinel registrering af samtlige de ændringsoplysninger, som har ajourført BBR-stamregistret såvel ved direkte indberetning som ved overførsel fra BBR-ændringsregistret. Til BBR-historisk register kan der således ikke foretages indberetninger.

Ved indberetninger til det samlede BBR-system, d.v.s. til BBR-ændringsregister og BBR-stamregister, skal det påses, at indberetningerne foretages med korrekt brug af rettelseskoder og sagstyper, da disse benyttes ved styringen af forholdet mellem BBR-ændringsregister og BBR-stamregister og derved danner grundlaget for selve ajourføringen af såvel ændringsregistret som stamregistret. De har endvidere betydning for ajourføring af BBR-historiske register og udtagelsen af ejendomme til vurdering.

De nærmere retningslinier for den korrekte brug af disse oplysninger er behandlet i afsnit 7.3 og 7.4.

7.1.1 Oplysninger, der indberettes til BBR-ændringsregister

Alle verserende byggesager vedrørende nybyggeri, til- og ombygninger eller nedrivninger indberettes til BBR-ændringsregister.

Undtaget herfra er visse byggearbejder, der i medfør af Bygningsreglementet og Småhusreglementet kan udføres uden forudgående byggesagsbehandling eller anmeldelse.

Det afgørende for, om oplysningerne skal indberettes til BBR-ændringsregister, vil således være, om byggearbejdet kræver byggesagsbehandling eller anmeldelse. Såfremt dette er tilfældet, modtager BBRmyndigheden de nødvendige oplysninger fra bygningsmyndigheden og sørger herefter for, at disse indberettes til BBR-ændringsregister.

Nogle byggesager vedrører oplysninger, der ikke registeres i bygnings- og boligregisteret. Byggetilladelser til f.eks opsætning af facadeskilte, automater, udhængsskabe eller lignende skal derfor ikke indberettes til BBR.

Man skal dog være opmærksom på, at visse typer byggesager, f. eks. i forbindelse med bygningsrenovering, ikke berører BBR's dataindhold, men alligevel skal registres i notatlinie 31 af hensyn til betydningen for vurderingen af fast ejendom.

I praksis kan det forekomme, at et nybyggeri, en til- eller ombygning eller en nedrivning, der efter byggeloven burde have været undergivet byggesagsbehandling, konstateres udført uden iagttagelse af byggelovens regler.

Konstateres sådanne forhold efter byggearbejdets endelige afslutning, indberettes oplysningerne til ændringsregistret med den aktuelle dato som byggesagsdato og de faktiske datoer for påbegyndelse og fuldførelse.

Man bør dog forinden en sådan indberetning sikre sig, at de berørte forvaltninger orienteres herom.

Når der på en bygning verserer flere byggesager, skal disse indberettes til ændringsregistret i takt med, at der sker anmeldelse eller gives byggetilladelse eller nedrivningstilladelse.

7.1.2. Oplysninger, der indberettes til BBR-stamregister

Faktisk udførte ændringer, der ikke efter byggeloven har krævet byggesagsbehandling, indberettes til BBRstamregister.

Det afgørende for indberetningen til BBR-stamregister er således, at byggearbejdet eller ændringerne ikke kræver byggesagsbehandling.

7.2 Identifikationsgrundlaget

Ved indberetning til såvel BBR-ændringsregister som BBR-stamregister skal anføres entydig identifikation.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal bygningsmyndigheden påse, at den nødvendige identifikation er tildelt.

1. Ejendomsnummer tildeles og meddeles fra ejendomsskattekontoret

Ejendomsnummer skal også tildeles i tilfælde, hvor ændringen ikke er endeligt udført, f.eks. ved udstykningssager, der er under behandling i Erhvervs- og Byggestyrelsen og derfor ikke er endeligt approberet.

2. Bygningsnummer tildeles som en fortløbende nummerering af en ejendoms bygninger

3. Byggesagsdato (dato for anmeldelse, byggetilladelse eller nedrivningstilladelse) skal benyttes som supplerende identifikation

4. Litra anvendes, hvis der verserer flere byggesager med samme byggesagsdato på samme bygning

Byggesagsdatoen samt eventuelt litra indgår i bygningens identifikation i ændringsregistret, men ikke i stamregistret. Ved alle indberetninger til ændringsregistret skal byggesagsdatoen samt evt. litra derfor anføres.

Byggesagsdatoen tjener både som identifikation, og som egentligt dataindhold til brug for byggestatistik m.v..

5. Vejkode tildeles af folkeregistret. Vejkoden skal forlods tildeles i de tilfælde - f.eks. ved nyudstykninger, hvor navngivning af vejen ikke foreligger på indberetningstidspunktet.

6. Husnummer (eventuelt husbogstav) tildeles af teknisk forvaltning i overensstemmelse med de retningslinier, der er nævnt i punkterne 19 - 21 i etableringscirkulæret af 6. januar 1977 samt i henhold til § 110 i lov om offentlige veje og § 63a i lov om private fællesveje.

Ved ejerens foranstaltning og for dennes regning skal ejendommen forsynes med husnummer ved skiltning.

7. Etagebetegnelse/sidebetegnelse tildeles af ejeren senest samtidig med meddelelse af ibrugtagningstilladelse i overenesstemmelse med de retningslinier, der er nævnt i §§ 2 - 3 i bekendtgørelsen om ejeres oplysningspligt til BBR.

7.3 Brug af rettelseskode

Rettelseskoden angiver, hvilken maskinel behandling de indberettede oplysninger underkastes i systemet.

Rettelseskode skal anføres ved enhver indberetning til bygnings- og boligregistersystemet.

Det samlede bygnings- og boligregistersystem indeholder følgende 5 rettelseskoder:

1. Oprettelse

2. Tilføjelse/ændring

3. Sletning

4. Fejlrettelse

5. Identifikationsændring

Rettelseskoderne skal benyttes på samtlige niveauer. (dvs. ejendoms-, bygnings- og enhedsniveau.)

7.3 Brug af rettelseskode

Rettelseskoden angiver, hvilken maskinel behandling de indberettede oplysninger underkastes i systemet.

Rettelseskode skal anføres ved enhver indberetning til bygnings- og boligregistersystemet.

Det samlede bygnings- og boligregistersystem indeholder følgende 5 rettelseskoder:

1. Oprettelse

2. Tilføjelse/ændring

3. Sletning

4. Fejlrettelse

5. Identifikationsændring

Rettelseskoderne skal benyttes på samtlige niveauer. (dvs. ejendoms-, bygnings- og enhedsniveau.)

7.3.1 Brug af rettelseskode 1 "oprettelse"

Rettelseskode 1 benyttes, når der skal oprettes en identifikation (med tilhørende dataindhold), som ikke findes i det pågældende register i forvejen.

Ved oprettelse af nye identifikationer leveres rettelseskoden automatisk af Kommunedatas terminalsystem.

Rettelseskode 1 benyttes således ved den første indberetning af en byggesag i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejder (herunder nedrivning). Ændringsregistret vil nemlig aldrig indeholde oplysninger om en ejendom, bygning eller enhed, førend der verserer en byggesag. Indberetning på byggetilladelsestidspunktet af f.eks. en tilbygning til en eksisterende bygning skal derfor indberettes til BBR-ændringsregistret med rettelseskode 1.

7.3.2 Brug af rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring"

Rettelseskode 2 benyttes, når der skal foretages tilføjelser eller ændringer af dataindhold på en identifikation, som er oprettet i det pågældende register.

Rettelseskode 2 benyttes således ved efterfølgende indberetninger til BBR-ændringsregistret af faserne i byggesagen, f.eks. ved indberetning af dato for påbegyndelse af byggearbejdet, dato for ibrugtagningstilladelse, dato for fuldførelse eller dato for henlæggelse af byggesagen.

Ændres byggesagen undervejs, indberettes ændringerne ligeledes til BBR-ændringsregistret med rettelseskode 2.

Sker der ændringer til en eksisterende bygning i BBR-stamregistret uden byggesagsbehandling, indberettes ændringen til stamregistret med rettelseskode 2. Rettelseskode 2 må kun anvendes ved ændringer af de faktiske forhold.

7.3.3 Brug af rettelseskode 3

Rettelseskode 3 benyttes, når en oprettet identifikation (med tilhørende dataindhold) samt underliggende niveauer i det pågældende register ønskes slettet.

Rettelseskode 3 benyttes således, når en oprettet identifikation i BBR-ændringsregisteret skal slettes.

Hvis f.eks.en bygning er nedbrændt, slettes den i BBR-stamregistret ved brug af rettelseskode 3.

7.3.4 Brug af rettelseskode 4 "fejlrettelse"

Rettelseskode 4 kan kun benyttes i de tilfælde, hvor der er tale om egentlige fejlrettelser af allerede registreret dataindhold. Koden må således ikke benyttes, når der indtræder nye ændringer i de faktiske forhold.

Har de maskinelle kontrolprocedurer medført udskrift af advis på fejllister, bliver der ved den fornyede indberetning tale om en sædvanlig fejlrettelse.

Rekvisition af BBR-ejermeddelelse sker altid ved anvendelse af rettelseskode 4 og sagstype 4.

7.3.5 Brug af rettelseskode 5 "identifikationsændring"

Rettelseskode 5 benyttes ved ændring af en identifikation i det pågældende register.

I lighed med rettelseskode 1 leveres også rettelseskode 5 automatisk af Kommunedatas terminalsystem.

Skal der samtidig med ændring af en identifikation ske ændringer i dataindholdet i øvrigt, skal disse ændringer indberettes særskilt ved brug af den af de øvrige rettelseskoder, som passer på situationen.

Skal samme identifikation ændres såvel i BBR-ændringsregistret som i BBR-stamregistret, skal indberetninger af identifikationsændringer ske ved brug af rettelseskode 5.

Identifikationsændringer indberettes altid med rettelseskode 5, uanset om der er tale om et faktisk identifikationsskift, eller om der er tale om en fejlregistrering.

7.4 Brug af sagstype (felterne 190, 290 og 390 "byggearbejdets eller ændringens art")

Sagstypen angiver arten af den byggesag, der bliver udført eller arten af den ændring, der faktisk er gennemført.

Sagstype skal anføres ved enhver indberetning til BBR-stamregister og ved den første indberetning til BBR-ændringsregister.

7.4.1 Indberetning af sagstype til BBR-ændringsregister

Ved indberetning af sagstyper til BBR-ændringsregister for bygninger (felt 290) skal en af følgende kodeværdier benyttes:

1. Nybyggeri

2. Til/ombygning

3. Nedrivning

Ved indberetning af sagstyper til BBR-ændringsregister på enhedsniveau (felt 390) kan følgende kodeværdier benyttes:

1. Tilgang (ved nybyggeri eller tilbygning)

2. Til/ombygning (herunder anvendelsesskift)

3. Nedrivning

Ovennævnte sagstyper skal kun indberettes i forbindelse med den første indberetning til BBR-ændringsregister.

Ved meddelelse af byggetilladelse til et enfamiliehus indberettes således sagstypen 1 for "nybyggeri" (felt 290). Når datoen for påbegyndelsen af byggearbejde indberettes, skal sagstypen altså ikke indberettes påny.

Indberetning af sagstype til felt 290 på bygningsniveau er tilstrækkeligt, når enhederne i en bygning er undergivet samme byggearbejder eller ændring som bygningsniveauet.

7.4.2 Indberetning af sagstype til BBR-stamregister

Ved indberetning af sagstyper til BBR-stamregister på ejendomsniveau (felt 190) skal en af følgende kodeværdier benyttes:

4. Fejlrettelse

5. Ændring uden byggesagsbehandling

Ved indberetning af sagstyper til BBR-stamregister på bygnings- og enhedsniveau (felt 290) skal en af følgende kodeværdier benyttes:

4. Fejlrettelse

5. Ændring uden byggesagsbehandling

6. Opdeling

7. Sammenlægning

Ved enhver indberetning til BBR-stamregistret skal sagstypen anføres.

Dog benyttes sagstyperne 6 og 7 fortrinsvis på enhedsniveau (sammen med rettelseskoderne 1 og 3).

Ved sammenlægninger og opdelinger kan der vise sig behov for tillige at ændre bygningens anvendelse (felt 203) samt bygningens areal til beboelse (felt 217) og erhverv (felt 218). I dette tilfælde benyttes sagstype 6 eller 7 på bygningsniveau sammen med rettelseskode 2.

Sagstype 4. Fejlrettelse benyttes, når der er konstateret en uoverensstemmelse mellem det registrerede dataindhold og de faktiske forhold om ejendommen, bygningen eller enheden.

Sagstype 5. Ændring uden byggesagsbehandling benyttes i de tilfælde, hvor en ændring af bygnings- og boligbestanden i BBR-stamregisteret konstateres udført, og hvor ændringen ikke efter byggeloven har krævet byggesagsbehandling, f.eks anvendes sagstype 5 ved udstykning af en ejendom til ejerlejligheder.

Sagstype 5 medfører udskrivning af ejermeddelelse og udtagelse til årsomvurdering.

Sagstype 6 og 7 benyttes i forbindelse med opdeling og sammenlægning af bolig- og erhvervsenheder.

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om, at boligreguleringsloven skal gælde, skal der gives tilladelse til nedlægning og oprettelse af boliger, i form af en nedlægningstilladelse.

BBR-registerføreren må søge oplyst om en sådan beslutning er truffet i kommunen.

Foretages der fysiske ændringer af bygningskonstruktioner (f.eks. nedrivning af bærende skillevægge), installationer m.v. skal der til ændringen gives anmeldelse, byggetilladelse i medfør af byggeloven.

I de tilfælde, hvor en opdeling/sammenlægning ikke kræver nedlægningstilladelse, skal der indberettes til stamregisteret, så snart ændringen er gennemført, og dette er kommet til kommunens kendskab, f.eks. ved henvendelse fra ejeren eller via ændring i persontilmelding til CPR eller ved samkøring mellem BBR og CPR. Ændringen skal senest indberettes samtidig med indberetning af eventuel byggetilladelse til ændringsregistret.

Hvis der kræves nedlægningstilladelse, og hvis tilladelsen er givet under forudsætning af, at de lejligheder, der ønskes nedlagt, er fraflyttet, kan der indberettes til stamregister, når tilladelsen er givet.

Gives der derimod en nedlægningstilladelse, der først træder i kraft ved førstkommende fraflytning, må der ikke indberettes til stamregister, idet dette register skal afspejle de faktiske forhold. Oplysningen kan evt. registreres supplerende i en notatlinie. Indberetning af selve nedlæggelsen til stamregistret må tidligst ske, når lejligheden fraflyttes - senest i forbindelse med en eventuel byggetilladelse. Ved fraflytning bør registerføreren dog sikre sig, at tilladelsen fortsat ønskes benyttet, inden der indberettes til BBR-stamregister.

Konstateres det, f.eks. ved samkøring mellem BBR og CPR, at der på et tidligere tidspunkt faktisk er foretaget sammenlægning/opdeling, uden at kommunen er gjort bekendt hermed, skal indberetning alligevel foretages med kode 6 eller 7. Konstateres det imidlertid, at der i stamregistret (på grund af en fejl) er registreret for mange eller for få enheder, skal indberetning ske som en fejlrettelse (sagstype 4). Dette gælder tillige, hvis det vurderes, at en ændring er foretaget tidligere end sidste kalenderår.

Man bør dog samtidig orientere de berørte forvaltninger herom.

Sagstype 6 og 7 medfører udskrivning af ejermeddelelse og udtagelse til årsomvurdering.

7.5 Indberetning af dataindhold

Indberetning af dataindhold i øvrigt sker efter forskellige principper, afhængig af om indberetningen foretages til BBR-ændringsregister eller til BBR-stamregister.

7.5.1 Indberetning af dataindhold til BBR-ændringsregister

Førstegangsindberetning.

Til ændringsregistret skal kun indberettes forhold vedrørende den verserende byggesag. Ved nybyggeri indberettes således alle relevante data.

Det skal ved byggesagsbehandlingen endvidere sikres at bygningerne placeres på rette matrikelnummer.

Ved om- og tilbygninger indberettes kun de data, der medfører ændringer i forhold til de registrerede oplysninger om den eksisterende bygning.

Ved nedrivninger indberettes kun oplysninger om de dele af bygningen eller enheden, der nedrives, hvis nedrivningen ikke er total.

Når en til- eller ombygning medfører, at en bygnings eller en enheds areal bliver større, når antallet af værelser stiger og i tilsvarende tilfælde, skal således kun forøgelsen indberettes.

F.eks. indberettes 1 toilet, hvor en tilbygning til et enfamiliehus medfører, at huset udstyres med et ekstra gæstetoilet, idet det eksisterende toilet i forvejen er registreret i stamregistret.

De datafelter, der ikke indeholder areal- eller antalsangivelser, udfyldes alene på grundlag af byggesagen - dvs. det er den nye kodeværdi, der indberettes, og ikke ændringen i forhold til tidligere kodeværdi.

F.eks. indberettes metalplader, når der til en eksisterende stråtækt ejendom foretages en tilbygning med tag af metalplader.

Efterfølgende indberetninger.

Når en fejlagtig oplysning er blevet indberettet til BBR-ændringsregister, eller når en oplysning i ændringsregistret bliver forkert, f.eks. fordi byggesagen får et andet forløb end planlagt, indberettes den korrekte oplysning.

Specielt om felt 286 "færdiggjort bygningsareal siden sidste ajourføring".

Felt 286 anvendes kun i forbindelse med felt 284 "dato for seneste delvise ibrugtagningstilladelse", og der indberettes det areal, som er færdiggjort i forbindelse med den sidst udstedte delvise ibrugtagningstilladelse. Dette areal overføres maskinelt til felt 296 "foreløbigt færdiggjort bygningsareal", således at felt 296 udgør summen af indberettet areal til felt 286.

For at undgå, at en fejlrettelse til felt 286 skal bevirke en forkert opsummering i felt 296, skal rettelse af indberettet areal i felt 286 altid ske ved indberetning af forøgelsen eller formindskelsen af arealet.

Er det færdiggjorte bygningsareal således oprindeligt indberettet til BBR-ændringsregister med 225m2, og det viser sig, at den delvise ibrugtagningstilladelse omfattede et arel på 250 m2, skal felt 286 rettes ved indberetning af 25 m2. Viser det sig, at den delvise ibrugtagningtilladelse kun omfattede et areal på 200 m2, skal felt 286 rettes ved indberetning af -25 m2.

Dette princip gælder altså kun ved korrektioner til felt 286.

7.5.2 Indberetning af dataindhold til BBR-stamregister

Indberetning af dataindhold til BBR-stamregister sker med det konkrete dataindhold, som stamregistret skal udvise efter ajourføringen.

7.6 Eksempler på indberetninger til BBR-ændringsregister

Eksempler på indberetninger til BBR-ændringsregister af forskelligebyggesager og faserne i byggesager

Ajourføring af bygnings- og boligregistret med oplysninger om nybyggeri, til/ombygninger og nedrivninger knyttes til de naturlige faser i byggesagsbehandlingen, d.v.s. først og fremmest meddelelse af byggetilladelse, anmeldelse af byggearbejde, konstatering af påbegyndelse af byggearbejdet samt dato for fuldførelse, udstedelse af hel eller delvis ibrugtagningstilladelse og endelig for nedrivningssager, anmeldelse af nedrivning, samt dato for gennemført nedrivning.

Der sondres mellem flg. typer af byggearbejder:

1. Byggearbejder vedrørende småhuse, der skal søges byggetilladelse til.

Nybyggeri og tilbygning vedrørende småhuse. Det vil sige byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse i Bygningsreglement for Småhuse: stuehuse, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne), sommerhuse samt garager, carporte og udhuse hvis areal er større end 50 m².

2. Byggearbejder vedrørende småhuse, der kun skal anmeldes.

Byggearbejder omfattet af bestemmelser om anmeldelsespligt i Bygningsreglementet for småhuse: Garager, carporte og udhuse, hvis areal er højst 50 m2 samt nedrivning af bygninger med én bolig til helårsbeboelse.

3. Byggearbejder, der skal søges tilladelse til efter Bygningsreglementet: Nybyggeri, ombygning og tilbygning vedrørende bygninger, der ikke er omfattet af Småhusreglementet og som ikke efter Bygningsreglementet kan gennemføres efter anmeldelse.

4. Byggearbejder, der efter Bygningsreglementet kan igangsættes efter anmeldelse og hvor kommunalbestyrelsen har en frist på 2 uger til at gøre indsigelse:

- Avls- og driftsbygninger ved landbrugs-, skov brugs- og gartneriejendomme

5. Byggearbejder, der efter Bygningsreglementet kan igangsættes efter anmeldelse og hvor kommunalbestyrelsen har en frist på 4 uger til at gøre indsigelse:

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2,
 • tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygninger højst er 50 m2,
 • enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højest 150 m2. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet samt nedrivning af bebyggelser.

I det følgende beskrives, hvilke data der skal være indberettet til BBR-ændringsregister ved de enkelte faser i byggesagen. Hele afsnit 7.6 omhandler således kun indberetninger til ændringsregistret (CS) af sagstyperne 1. "Nybyggeri", 2. "Til/ombygninger" og 3. "Nedrivninger".

7.6.1. Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et nybyggeri

Ved meddelelse af byggetilladelse til et nybyggeri, skal den første indberetning til BBR-ændringsregister foretages.

Indberetningen sker ved angivelse af entydig identifikation, angivelse af rettelseskode 1. "Oprettelse" og med angivelse af sagstype 1. "Nybyggeri". Indberetningen sker altid byggesag for byggesag.

Endvidere indberettes samtlige de oplysninger, der skal registreres i det samlede registersystem på ejendoms-, bygnings- og enhedsniveau, herunder byggesagsdato samt om byggeriet opføres med offentlig støtte.

Denne hovedregel kan imidlertid ikke følges fuldt ud ved byggetilladelse til opførelse af et nybyggeri med flere bolig- og erhvervsenheder efter Bygningsreglementet. Dette hænger sammen med, at ejeren ved bygninger med flere enheder ifølge § 3 i bekendtgørelsen om ejeres oplysningspligt til bygnings- og boligregisteret først er forpligtet til at fastsætte etage- eller sidebetegnelser, når der meddeles ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Ved meddelelse af byggetilladelse til et nybyggeri med flere bolig- eller erhvervsenheder kræves således kun indberetning af samtlige oplysninger, der skal registreres i det samlede registersystem på ejendoms- og bygningsniveau.

Det anbefales, at kommunen på så tidligt et tidspunkt som muligt orienterer ejeren om retningslinierne for tildeling af etage- og sidebetegnelser, således at disse kan foreligge på et tidligt tidspunkt under byggesagen. Herved skabes mulighed for, at oplysningerne på enhedsniveau kan indberettes samtidig med oplysningerne på ejendoms- og bygningsniveau.

Opmærksomheden henledes på, at registrering på enhedsniveau ikke er krævet for bygninger, der udelukkende indeholder erhvervsareal. Tilsvarende gælder for bygninger, hvor det samlede areal af beboelsesenhederne udgør mindre end 5 pct. af det samlede bygningsareal, idet det for sådanne bygninger alene er krævet, at enhedsniveauet registreres for enheder, der anvendes helt eller delvist til beboelse.

Godkender bygningsmyndigheden ændringer, efter at byggetilladelse er udstedt, skal disse ændringer meddeles BBR-registerføreren, for såvidt disse er af betydning for registerindholdet.

Dato for meddelelse af byggetilladelse til byggeriet skal dog ikke korrigeres, med mindre der udstedes en ny byggetilladelse. Hvor en byggetilladelse omfatter tilladelse til opførelse af flere bygninger, skal bygningsmyndigheden meddele oplysninger for hver enkelt bygning til registerføreren. Oplysningerne indberettes og indgår i det først kommende udtræk af registeroplysninger til bl.a. Danmarks Statistiks konjunkturbelysende byggestatistik.

Den dato, der registreres, skal altid være byggesagsdatoen, som afhængig af byggesagskoden og sagstypen, maskinelt overføres til dato for anmeldelse, dato for byggetilladelse eller dato for anmeldelse af nedrivning.

7.6.2 Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til en tilbygning

Ved meddelelse af byggetilladelse til en tilbygning skal den første indberetning til BBR-ændringsregister foretages.

Indberetningen sker ved angivelse af entydig identifikation, med angivelse af rettelseskode 1 "oprettelse" og med angivelse af sagstype 2 "til/ ombygning". Indberetningen sker altid byggesag for byggesag.

Samtidig indberettes samtlige de oplysninger, der vedrører tilbygningen, og som skal indgå som registreringsgrundlag i bygnings- og boligregisteret, herunder byggesagsdato.

Gives der således byggetilladelse til en tilbygning på 55 m2 med ydervægsmateriale af letbeton og tagdækningsmateriale af tagpap til en eksisterende bygning på 110 m2 opført af mursten med tegltag, indberettes således kun oplysninger om tilbygningen, nemlig 55 m2, ydervægsmateriale af letbeton og tagdækningsmateriale af tagpap.

Supplerende oplysning om bygningsmateriale kan iøvrigt gives i notatlinie af hensyn til vurdering.

For så vidt angår tilbygninger, som omfatter flere enheder, rene erhvervsbygninger eller beboelsesenheder, der udgør mindre end 5 pct. af det samlede bygningsareal, finder tilsvarende regler anvendelse.

7.6.3 Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et ombygningsarbejde

For ombygninger og andre forandringer omfattet af Småhusreglementet, hvor der ikke sker en udvidelse af arealet, tilgår der ikke kommunen oplysninger i form af ansøgninger om byggetilladelse, anmeldelse o.lign.

Ved meddelelse af byggetilladelse til et ombygningsarbejde i medfør af Bygningsreglementet skal den første indberetning til BBR-ændringsregister foretages.

Indberetningen sker ved angivelse af entydig identifikation, med angivelse af rettelseskode 1 "oprettelse" og med angivelse af sagstype 2 "til/ombygning". Indberetningen sker altid byggesag for byggesag.

Samtidig indberettes samtlige de ændringsoplysninger, som ombygningen medfører, og som skal indgå som registreringsgrundlag i bygnings- og boligregisteret, herunder byggesagsdatoen.

Medfører ombygningsarbejdet ikke ændringer af det registrerede dataindhold, indberettes arbejdets art til notatlinie 31 af hensyn til vurderingen af fast ejendom.

Med hensyn til ombygningsarbejder, der medfører opdeling eller sammenlægning af bolig- eller erhvervsenheder henvises til det følgende afsnit.

7.6.4 Indberetning af sammenlægninger og opdelinger

Såvel en sammenlægning som en opdeling af bolig- eller erhvervsenheder indberettes ved 2 forskellige transaktioner til stamregister:

Ved den ene transaktion slettes alle de eksisterende bolig- eller erhvervsenheder, der er omfattet af ændringen med de nye identifikationer.

Ved den anden transaktion oprettes alle de enheder, der er resultatet af ændringen med de nye identifikationer.

Opdeling af enheder

For opdeling (af f.eks. 1 boligenhed til 2) slettes (1 bolig) med rettelseskode 3 og sagstype 6, og der oprettes (2 boligenheder) med rettelseskode 1 og sagstype 6. De nye enheder oprettes med det dataindhold (antal værelser, areal m.v.), der er gældende efter opdelingen.

Sammenlægning af enheder.

For sammenlægninger (af 3 boligenheder til 2) slettes tilsvarende (3 boligenheder) med rettelseskode 3 og sagstype 7, og der oprettes (2 boligenheder med nyt dataindhold) med rettelseskode 1 og sagstype 7.

Resulterer en ændring af boligenhedernes størrelse ikke i en ændring i antallet af boliger (hvis f.eks. 1 stor og 1 lille bolig sammenlægges til 2 lige store) opfattes ændringen som en sammenlægning.

Identifikationsændringer ved opdeling/sammenlægning

Det kan forekomme, at sammenlægning/opdeling tillige medfører ændrede identifikationer for nabo-enheder, der ikke i sig selv er omfattet af sammenlægningen/opdelingen. Sådanne indirekte ændringer indberettes til stamregistret med identifikationsændring. (sagstype 5 og rettelseskode 5).

Byggesager ved opdeling/sammenlægning

Byggesager/nedrivningssager i forbindelse med tilladelse til opdelinger/sammenlægninger indberettes efterfølgende (eller samtidig) til ændringsregistret.

Ved indberetning til ændringsregisteret tages der udgangspunkt i stamregisterets dataindhold efter at der er indberettet opdeling/sammenlægning til stamregisteret.

Hvis f.eks. sammenlægning af 2 2-værelses lejligheder til 1 4-værelses lejlighed kræver byggesagsbehandling, indberettes byggesagen vedrørende den ene nye lejlighed til ændringsregistret. Denne byggesag kan eventuelt være uden egentlig dataindhold, hvis byggearbejdet alene omfatter etablering af dørforbindelse mellem de to tidligere lejligheder.

Oftest vil byggesagen imidlertid resultere i ændringer for den nye lejlighed (f.eks. at den 4-værelses lejlighed ændres til en 3-værelses ved nedrivning af skillevæg).

Ændret anvendelse af enheder

Ændrer en enhed anvendelse i forbindelse med en byggesag indberettes den i ændringsregistret som ombygning (sagstype 2).

Sker anvendelsesskiftet uden byggesagsbehandling, skal der i stedet indberettes til stamregistret med sagstype 5. Sker der anvendelsesskift i forbindelse med en sammenlægning/opdeling uden efterfølgende byggesag indberettes ændringen dog ved at anføre den nye anvendelse i den indberetning til stamregistret, der opretter de nye enheder (sagstype 6 eller 7, rettelseskode 1).

Eksempler på indberetning af sammenlægninger og opdelinger

a. Sammenlægning af 2 x 3 lejligheder til 2 x 2

illustration til BBR-instruks

 
StamregisterSagstypeRettelseskodeDataindhold
ST.TV,ST.MF, ST.TH,1.TV,1.MF og 1.TH.73 
ST.TV,ST.TH. 1.TV og 1.TH.7175m2

 

Herefter kan der eventuelt til ændringsregistret indberettes byggesag for ST.TV, ST.TH, 1.TV. og 1.TH.

b. Opdeling af 1 lejlighed i 2

illustration
            til BBR-instruks

 
StamregisterSagstypeRettelseskode
1.63
1.TV, 1.TH61

 

c. Sammenlægning af 2 lejligheder til 1

illustration
            til BBR-instruks

 
StamregisterSagstypeRettelseskodeNy ident
1.3, 1.473 
1.TH71 
1.1, 1.2551.TV,1MFDet bemærkes, at 1.1 og 1.2 alene ændrer identifikation ved sammenlægning af 1.3 og 1.4. Identifikationsændringen indberettes i een transaktion. (5,5)

d. Lodret sammenlægning af 2 lejligheder til 1

illustration
            til BBR-instruks

 
StamregisterSagstypeRettelseskodeNy ident
ST.TH, 1.TH73 
ST.TH71 
1.TV551. (sal)

 

Det bemærkes, at den nye enhed enten kan benævnes ST.TH eller 1.TH afhængig af, hvor indgangsdøren findes.

e. Kombineret sammenlægning og delvis nedrivning

illustration til BBR-instruks

 
StamregisterSagstypeRettelseskodeDataindhold
1.TV, 1MF, 1.TH, ST.1, ST.2, ST.3 og ST.473 
ST.TV,1.TV,1.TH7175m2
ST. TH.71105m2

Det bemærkes, at ST.TH. indberettes med dataindhold, som gældende efter sammenlægning men inden den delvise nedrivning, d.v.s. 75 + 30 = 105 m2.

 

 
ÆndringsregSagstypekodeRettelseskodeDataindhold
ST.TH31 (delvis nedrivning)-30m2

 

f. Kombineret sammenlægning og tilbygning

illustration
            til BBR-instruks

 
StamregisterSagstypeRettelseskodeDataindhold
ST.TV, ST.TH, 1.TV,1.TH73
ST.TV, 1.TV7175m2
ST.TH, 1.TH7125m2
ÆndringsregSagstypeRettelseskodeDataindhold
ST.TH,1.TH21 (tilbygning)+50m2

 

7.6.5 Indberetning af data ved påbegyndelse af byggearbejder

Når byggearbejdet vedrørende en nybygning til- eller ombygning er påbegyndt, skal den næste indberetning til BBR-ændringsregister foretages.

Indberetningen foretages ved angivelse af entydig identifikation for den påbegyndte del samt med angivelse af rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring".

Felt 282 "dato for påbegyndelse af byggeri" skal altid indberettes.

Hvis byggesagskoden er 2, 4 eller 5 (anmeldelse) dannes dato for påbegyndelse maskinelt som byggesagsdatoen. Denne dato kan korrigeres, såfremt BBRregisterføreren konstaterer, at den faktiske påbegyndelse ikke svarer hertil.

Felt 282 må ikke indberettes, hvis byggesagen vedrører en nedrivning (felt 290=3).

Indberetningen skal altid foretages byggesag for byggesag.

7.6.6 Indberetning af data ved meddelelse af ibrugtagningstilladelse

Ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri, til- og ombygning i medfør af Bygningsreglementet skal indberetning af dato for ibrugtagningstilladelse (felt 283) til BBR-ændringsregister foretages.

Indberetninger sker byggesag for byggesag med angivelse af rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring".

Samtidig skal det påses, at alle oplysninger, som skal være registreret i bygnings- og boligregistret om nybyggeriet, til- eller ombygningen, også er indberettet. Dette er særdeles vigtigt, idet oplysningerne først overføres til BBR-stamregister, når samtlige oplysninger er indberettet til BBR-ændringsregister.

Er enhedsniveauet for byggerier med flere bolig- eller erhvervsenheder ikke tidligere oprettet, skal dette ske i denne fase af indberetningerne.

7.6.7 Indberetning af data ved meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse

Ved udstedelse af delvis ibrugtagningstilladelse i medfør af Bygningsreglementet skal indberetning til BBR-ændringsregister foretages. Ved indberetningen anføres den entydige identifikation for den del af byggeriet, der er omfattet af den delvise ibrugtagningstilladelse.

Ved indberetning af dato for seneste delvise ibrugtagningstilladelse i felt 284 sker indberetningen ved angivelse af rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring". Indberetningen skal foretages bygning for bygning.

Omfatter den delvise ibrugtagningstilladelse en eller flere enheder, skal dataindholdet for disse enheder indberettes (hvis dette ikke tidligere er sket). Indberetningen af enhedsniveauet sker i så fald til BBR-ændringsregister med rettelseskode 1 "oprettelse" samt sagstypekategori 1 "nybyggeri eller tilgang af enheder". Endvidere skal dato for delvis ibrugtagningstilladelse på enhedsniveau indberettes til felt 391.

Ved meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse skal endvidere indberettes det areal i felt 286 "foreløbigt færdiggjort bygningsareal siden sidste ajourføring", som er omfattet af tilladelsen.

Arealer fra en tidligere delvis ibrugtagningstilladelse udgår maskinelt af felt 286, når en ny delvis

Ibrugtagningstilladelse indberettes, således at der altid i felt 286 er registreret det sidste færdiggjorte areal. Arealet fra felt 286 overføres maskinelt til felt 296 "foreløbigt færdiggjort bygningsareal", således at dette felt altid udviser summen af de færdiggjorte arealer.

Efter indberetning af en delvis ibrugtagningstilladelse overføres samtlige de enheder, der er omfattet af den delvise ibrugtagningstilladelse maskinelt til BBR-stamregister, d.v.s. de enheder, hvor datoen for den delvise ibrugtagningstilladelse er indberettet til felt 391. Samtidig dannes felt 207 "opførelsesår" maskinelt, og der dannes ligeledes maskinelt en markering i felt 208 for, at bygningsniveauet er midlertidigt oprettet i BBR-stamregister.

I BBR-ændringsregister udviser felterne 297 "foreløbigt færdiggjort antal lejligheder" og 298 "foreløbigt færdiggjort antal enkeltværelser til beboelse" henholdsvis det antal lejligheder eller enkeltværelser, der er oprettet i BBR-stamregister.

Denne procedure gentages ved enhver ny delvis ibrugtagningstilladelse til den pågældende bygning.

Ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse til den sidste del af bygningen, således at der dermed er givet ibrugtagningstilladelse til hele bygningen, skal foruden datoen for den delvise ibrugtagningstilladelse (felt 284) og arealet af den omfattede bygningsdel (felt 286) ske en indberetning af, at hele byggeriet er færdigt. Denne indberetning sker til felt 283 "dato for ibrugtagningstilladelse".

7.6.8 Indberetning af data ved fuldførelse

Bygningsmyndigheden skal meddele dato for byggeriets færdigmelding til BBR-registerføreren umiddelbart efter bygningsmyndigheden er kommet til kendskab herom. Ved meddelelse af dato for fuldført byggeri (felt 288) skal bygningsmyndigheden påse, at evt. ændringer i byggeriet i forhold til byggetilladelsen/anmeldelsen meddeles BBR-registerføreren, hvis dette har betydning for registrets oplysninger. BBRregisterføreren indberetter herefter datoen til BBR.

Indberetningen medfører, at byggesagen automatisk overføres fra ændringsregistret til stamregistret, og at der udskrives BBR-ejermeddelelse.

Tilladelsessager efter Bygningsreglementet forudsætter endvidere, at der udstedes endelig ibrugtagningstilladelse for byggeriet. Oplysningerne vil dog ved indberetning af fuldførelse blive overført til BBR-Stamregister som midlertidig oprettet (felt 208=2).

Oplysning om byggeriets fuldførelse fås indirekte via folkeregistret, ved at der sker persontilmelding til endnu ikke fuldførte boliger.

For byggerier, som kun kræver anmeldelse, kan kommunen vælge at få disse maskinelt overført til BBR-Stamregister efter 1 til 12 måneder efter dato for anmeldelsen. Den maskinelle overførsel foretages via et særligt skærmbillede. - Se Kommunedatas brugervejledning. Ved denne maskinelle overførsel vil der ligeledes blive udskrevet BBR-ejermeddelelser.

Vælges der ikke maskinel overførsel skal felt 288 indberettes, når kommunen får kendskab til byggeriets afslutning.

7.6.9 Byggearbejder, der kun skal anmeldes

Der foretages ikke traditionel byggesagsbehandling for:

- Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og ligende bygninger på højst 50 m².

- Tilbygninger hertil, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m².

- Enkeltstående ombygninger, der ikke medfører en udvidelse af arealet og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m2.

- Avls- og driftsbygninger ved landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, der kan opføres uden landzonetilladelse eller som alene kræver tilladelse efter planlægningslovens §36, stk. 2.

- Nedrivning af bebyggelser

Bygningsmyndigheden skal til BBR-registerføreren senest ved udløbet af de i Bygningsreglementerne fastsatte frister for bygningsmyndighedens indsigelse over for anmeldelsen videregive oplysninger om identifikation, arealer, materialer m.v.

BBR-registerføreren indberetter oplysninger om byggeriet til registrering ved angivelse af dato for modtagelse af anmeldelse (byggesagsdato)(BBR-felt 293 - dato for anmeldelse af byggesager).

Det bemærkes, at indberetning af dato for anmeldelse af byggearbejder kun kan ske for nedenstående kombinationer af bygningsanvendelse, sagstyper samt arealer, idet forsøg på indberetning af øvrige kombinationer vil blive afvist maskinelt:

Oversigt over byggearbejdet hvortil, der skal indberettes dato for anmeldelse:

 
Byggearbejde vedrørerByggesagArealbegrænsning
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasserNybyggeri/tilbygningMax 50 m2
Jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygningerNybyggeri/tilbygningIngen
Enkelte bolig eller erhvervsenhederEnkeltstående ombygningMax 150 m2
Bebyggelser eller dele herafHel eller delvis nedrivningIngen

 

Afslutning af anmeldt byggeri

For byggeri omfattet af anmeldelsespligt, er der ikke som nybygning/tilbygning bestemmelser om færdigmelding fra ejeren af byggeri e.lign. Ajourføringen for et anmeldt byggeri afsluttes efter kommunernes valg enten automatisk via en edb-mæssig overførsel til BBR-stamregister eller ved indberetning af den faktiske fuldførelsesdato. Vælges automatisk overførsel udskrives på grundlag heraf BBR-ejermeddelelse. Meddeler ejer efter modtagelse af BBR-ejermeddelelse, at byggeriet endnu ikke er afsluttet, sletter BBR-registerføreren det pågældende byggeri i stamregistret.

I henhold til bygningsreglementerne bortfalder en anmeldelse hvis byggeriet ikke er påbegyndt et år efter anmeldelsesdatoen. Af hensyn til korrekt registrering skal man være omhyggelig med at kontrollere om anmeldt byggeri, der overføres til stamregisteret er gennemført. Dette kan fx. gøres ved rutinemæssig inspektion af anmeldt byggeri, eller ved fremsendelse af brevkort i forbindelse med anmeldelsessager, hvor man med hjemmel i bestemmelserne om ejers oplysningspligt, anmoder om tilbagemelding til BBR om, hvornår anmeldt byggeri er gennemført, eller om det evt. ikke gennemføres.

7.6.10 Indberetning af data ved anmeldelse af nedrivning og ved gennemført nedrivning

Der kan efter Bygningsreglementerne foretages nedrivning af bebyggelse efter anmeldelse.

Fuldstændig nedrivning af en bygning

Ved anmeldelse af nedrivning af en bygning skal den første indberetning til BBR-ændringsregisteret af nedrivningen foretages.

Indberetningen foretages ved angivelse af entydig identifikation for bygningen, angivelse af rettelsekode 1 "oprettelse" samt sagstype 3 "nedrivning".

Når bygningen konstateres faktisk nedrevet, skal ny indberetning til BBR-ændringsregister foretages.

Ved indberetningen angives entydig identifikation og rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring". Endvidere indberettes felt 295 "dato for gennemført nedrivning".

Indberetningen til felt 295 markerer, at nedrivningen er udført, og at bygningen slettes i stamregistret samt udgår af ændringsregistret.

Delvis nedrivning af en bygning

Ved anmeldelse af nedrivning af en del af en bygning skal den første indberetning til BBR-ændringsregisteret af nedrivningen foretages.

Indberetningen foretages ved angivelse af entydig identifikation for den del af bygningen, der er omfattet af nedrivningsanmeldelsen, angivelse af rettelseskode 1 "oprettelse", sagstype 3 "nedrivning", samt det øvrige dataindhold, der er omfattet af nedrivningsanmeldelsen. Indberetningen foretages byggesag for byggesag.

Delvis nedrivning registreres med minus i areal- og antalsfelter.

Total nedrivning af bygning kombineret med opførelse af ny bygning

Ved nedrivning af en bygning og opførelse af en ny bygning samme sted - uanset om dette behandles som een eller to byggesager - skal følgende indberettes til BBR-ændringsregister:

Der indberettes entydig identifikation for den bygning, der er givet nedrivningsanmeldelse om, rettelseskode 1 "oprettelse" og sagstype 3 "nedrivning".

Den nye bygning indberettes med ny bygningsidentifikation, rettelseskode 1 "oprettelse", sagstype 1 "nybyggeri" samt det krævede dataindhold.

Den totale nedrivning kombineret med nybyggeri samme sted indberettes således altid som to sager, d.v.s. som vedrørende to forskellige bygninger.

Delvis nedrivning af bygning kombineret med til- eller ombygningsarbejde

Anmeldelse af delvis nedrivning af en bygning kombineret med et til- eller ombygningsarbejde på samme bygning - uanset om dette behandles ved een eller to byggesager - skal indberettes som to sager i lighed med fremgangsmåden beskrevet ovenfor om indberetning af total nedrivning af bygning kombineret med opførelse af ny bygning. Der indberettes dog på samme bygningsidentifikation, idet de to sager adskilles fra hinanden v.h.a. byggesagsdatoen - eventuelt blot ved byggesagsdatoens litra.

7.6.11 Indberetning af data ved henlæggelse af en byggesag

Ved henlæggelse af en byggesag forstås, at byggeriet opgives efter meddelelse af byggetilladelse, anmeldelse af byggearbejde eller efter påbegyndelse, således at ingen bygningsdel færdiggøres. En henlæggelse betyder således, at byggesagen annuleres.

Ved ejerens eller eventuelt bygningsmyndighedens angivelse af, at byggesagen opgives, skal indberetning til BBR-ændringsregisteret foretages.

Ved indberetningen angives entydig identifikation, rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring" samt felt 285 "dato for henlæggelse". Indberetningen foretages byggesag for byggesag.

Indberetningen til felt 285 markerer således afslutningen på byggesagen uden overførsel af dataindhold til BBR-stamregister, og identifikationen med tilhørende dataindhold slettes i BBR-ændringsregister.

7.7. Maskinel overførsel af data fraBBR-ændringsregister til BBR-stamregister

 

Når en byggesag afsluttes ved indberetning af dato for fuldførelse (felt 288) for ibrugtagningstilladelse (felt 283) eller dato for gennemført nedrivning (felt 295), skal oplysningerne overføres fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Overførslen sker maskinelt. For nye bygninger og nyopståede enheder overføres dataindholdet direkte. For totale nedrivninger og nedlæggelser bevirker overførslen, at de pågældende bygninger og enheder slettes i stamregisteret. For til- eller ombygninger, delvise nedrivninger m.v. sker overførslen ved hjælp af forskellige maskinelle metoder tilrettelagt efter de enkelte datafelters struktur.

De maskinelle metoder er følgende:

1. Direkte overførsel. Oplysningerne fra BBR-ændringsregister træder i stedet for de hidtidige oplysninger i BBR-stamregister.

Ved kilde til byggematerialer (felt 215), kilde til arealer (felt 228), årstal for seneste væsentlige om- eller tilbygning (felt 209) og opdateringsdatoer (felterne 107, 233 og 325) anses den nyeste oplysning for at være korrekt. Ved kildeangivelser skal man være opmærksom på, at den eksisterende kildeangivelse kan blive undertrykt og dermed forkert.

2. Arealdomineret overførsel. Oplysningerne fra BBR-ændringsregister overføres, hvis de beskriver hovedparten af arealet efter ajourføringen.

Eksempel: Hvis en tilbygning er større end den eksisterende bygning, overføres oplysningerne om tilbygningens konstruktionsforhold (felt 210), ydervægsmateriale (felt 211) og tagdækningsmateriale (felt 212) til BBR-stamregister. Hvis tilbygningen er mindre end den eksisterende bygning, bevares de registrerede oplysninger i BBR-stamregister, da disse repræsenterer det hovedsagelige byggemateriale. Tilsvarende gælder for bygningernes anvendelse (felt 203) varmeinstallation (felt 229), opvarmningsmiddel (felt 230) samt enhedens anvendelse (felt 307) i forbindelse med tilbygninger.

Opmærksomheden henledes på, at denne maskinelle metode i visse tilfælde vil være fejlbehæftet. Fejl vil bl.a. kunne opstå, hvis f.eks. ydervægs- og tagdækningsmaterialer i BBR-stamregister i forvejen er registreret som hovedsaglig materiale, og der herefter opføres en tilbygning i materialer, der i forvejen indgår i den eksisterende bygning, men ikke som bygningens hovedsagelige materialer. I sådanne tilfælde må materialerne efterfølgende korrigeres ved indberetning til BBR-stamregister. Indberetningen sker ved rettelseskode 4 "fejlrettelse" og sagstype 4 "fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser".

3. Prioriteret overførsel. Ved denne metode er det afgørende om oplysningerne i BBR-ændringsregister angiver en ny/bedre egenskab i forhold til BBR-stamregister.

Den maskinelle metode vælger den bedste egenskab.

4. Overførsel ved addition eller subtraktion. Addition/subtraktion foretages i forbindelse med alle oplysninger om antal og arealer. Værdien i BBR-ændringsregistret lægges til eller trækkes fra værdien i det pågældende felt i stamregistret.

Eksempel: For en tilbygning med et bebygget areal på 50 m² til en bygning på 125 m² overføres de 50 m² til BBR-stamregistret, således at de to tal lægges sammen til ialt 175 m² i feltet bebygget areal (felt 219).

7.8 Maskinelt dannede felter i BBR-ændringsregistret og ved overførslentil BBR-stamregistret

I BBR-ændringsregister dannes en række data maskinelt, således at det ikke er muligt at indberette manuelt til det pågældende datafelt.

De nedenfor omhandlede data kan således kun dannes maskinelt:

Felt 180 "maskinel vurderingsudtagelseskode"

BBR-instruks sekt. 9 afsnit 9.1.

Feltet dannes maskinelt ved enhver ændring, sletning eller tilgang af oplysninger på en ejendom i BBR-stamregister, og angiver med hvilken sikkerhed en ejendom skal udtages til årsvurdering. Feltet indgår kun i BBR-stamregister.

Felt 181 "maskinel vurderingsudtagelseskode

Feltet dannes maskinelt for enhver ejendom på BBR-ændringsregister ved ajourføring af BBR-ændringsregister og angiver status på en ejendoms byggesager i BBR-ændringsregister. Feltet indgår i såvel BBR-ændringsregister som BBR-stamregister.

Felt 207 "opførelsesår"

Feltet dannes maskinelt for nybyggeri i forbindelse med overførslen af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Opførelsesåret sættes lig med "dato for fuldført ", "dato for ibrugtagningstilladelse" eller "dato for seneste delvise ibrugtagningstilladelse".

Felt 208 "midlertidig oprettelse"

Feltet dannes maskinelt i forbindelse med overførslen af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Feltet benyttes kun, når der overføres en del af dataindholdet ved meddelelse af fuldført eller delvis ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri, eller en til- eller ombygning. Midlertidig oprettelse kan kun dannes for byggesager efter Bygningsreglementet.

Felt 296 "foreløbigt færdiggjort bygningsareal"

Feltet dannes maskinelt i BBR-ændringsregistret i forbindelse med ajourføring af felt 286 "færdiggjort bygningsareal siden sidste ajourføring" og benyttes kun i forbindelse med meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri eller en til- eller ombygning.

Felt 297 "foreløbigt færdiggjort antal lejligheder"

Feltet dannes maskinelt i BBR-ændringsregistret når felt 391 "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" er indberettet og benyttes kun i forbindelse med meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse til en række lejligheder.

Felt 298 "foreløbigt færdiggjort antal enkeltværelser til beboelse

Feltet dannes maskinelt i BBR-ændringsregistret når felt 391 "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" er indberettet og benyttes kun i forbindelse med meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse til en række enkeltværelser til beboelse.

Felt 310 "dato for oprettelse af enheden"

Feltet dannes maskinelt i forbindelse med overfør-slen af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Feltet dannes kun for nybyggerier, d.v.s. hvor sagstype er indberettet som 1 "nybyggeri/nytilgang af enheder". Datoen sættes lig med den dato, der enten er indberettet til felt 288 "dato for fuldført", felt 283 "dato for ibrugtagningstilladelse" eller til felt 391 "dato for delvis ibrugtagningstilladelse".

7.9 Erindringsfaciliteter i BBR-ændringsregistret

Indberettet dataindhold til BBR-ændringsregister underkastes en række maskinelle kontroller, hvorved der afsløres logiske fejl og mangler samt usandsynlige oplysninger.

Herudover udskrives en række maskinelle erindringer på særlige erindringslister til BBR-myndigheden.

Disse erindringer skal sikre, at indberettede byggesager afsluttes i BBR-ændringsregister, således at den udførte ændring medfører ajourføring af BBR-stamregister. Derfor knyttes erindringerne først og fremmest til sådanne byggesager, som ikke formelt skal afsluttes med udstedelse af en ibrugtagningstilladelse. Endvidere knyttes erindring til datoen for byggetilladelse, idet byggetilladelsen efter byggelovens § 16, stk. 1, bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. Endelig knyttes erindring til den etapevise færdiggørelse af byggerier, d.v.s. byggerier, der færdiggøres ved meddelelse af en række delvise ibrugtagningstilladelser, idet det herigennem kan sikres, at byggeriet meldes endeligt færdigt, når den sidste delvise ibrugtagningstilladelse i rækken udstedes.

For en detaljeret beskrivelse af indholdet i erindringslisterne henvises til Kommunedatas Brugervejledning.

Erindringsliste for byggesager, der har fået tilladelsesanmeldelsesdato

Erindringslisten har til formål at sikre, at registreringen i BBR så nøjagtigt som muligt følger byggeriets faktiske udvikling. Indberetningen af byggeriets påbegyndelse har stor betydning for bl.a. Danmarks Statistiks udarbejdelse af den konjunkturbelysende byggestatistik, som udgør et vigtigt element i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.

Listen indeholder de mest relevante oplysninger om de enkelte byggesager. For at lette administrationen er der mulighed for at påføre de endnu ikke indberettede datoer på listen i forlængelse af BBR-identen.

Listen udskrives første gang 4 mdr. efter dato for tilladelse/anmeldelse, og derefter hver måned.

Erindringsliste for byggesager der har fået påbegyndt dato

Listen har til formål, at erindre om de byggesager som er påbegyndt, men endnu ikke er færdigmeldt.

Listen indeholder de mest relevante oplysninger om de enkelte byggesager. For at lette administrationen er der mulighed for at påføre afsluttet/henlagt dato på listen.

Listen udskrives første gang 3 mdr. efter dato for påbegyndelse, og derefter hver måned.

Erindringsliste for byggesager der har fået fuldført/delvis ibrugtagning

Listen har til formål, at erindre om de byggesager, som i princippet er færdige, men hvor det endnu ikke er muligt at give den endelige ibrugtagningstilladelse.

Listen indeholder de mest relevante oplysninger om de enkelte byggesager. For at lette administrationen, er der mulighed for at påføre dato for ibrugtagningstilladelse på listen.

Listen udskrives hver måned, når dato for fuldført eller delvis ibrugtagningstilladelse er indberettet.