Generelle bemærkninger

28.03.2007

Identifikationerne er entydige betegnelser, der tilsammen angiver ejendommens, bygningens eller bolig- eller erhvervsenhedens fysiske placering.

Retningslinierne for tildeling af identifikationer er fastsat i

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering,

samt i

Boligministeriets bekendtgørelse nr. 616 af 15. december 1980 om ejers oplysningspligt til bygnings- og boligregistret.

4.1 Identifikation af ejendomme

I BBR er ejendomme identificeret ved det samme ejendomsnummer som ejendomme i det kommunale ejendomsstamregister (ESR).

Ajourføringen af ejendomsnummeret sker derfor altid på grundlag af meddelelse fra ejendomsskattekontoret. Ved enhver ændring i eller nytildeling af ejendomsnummer til en ejendom, der er eller agtes bebygget, skal dette således meddeles BBR-myndigheden.

Kommunens ejendomsskattekontor skal, når en ejendom udstykkes i ejerlejligheder, meddele ejendomsnummer for ejerlejlighederne til BBR-registerføreren, som indberetter ejerlejlighedsejendomsnummeret for hver enkelt ejerlejlighed til BBR.

4.2 Identifikation af bygninger

De af en ejendom omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. De største bygninger og bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre.

4.3 Identifikation af bolig- og erhvervsenheder

Den enkelte bolig- og erhvervsenhed er i registret identificeret ved dens beliggenhedsbetegnelse (vejkode, husnummer/bogstav og evt. etage og sidebetegnelse/dørnummer).

Anvendelsen af BBR til statistik- og planlægningsformål (folke- og boligtællinger, bloktilskud, befolkningsprognoser o.lign.) forudsætter samkøring med Det centrale Personregister (CPR). Samkøringen er betinget af et fælles og entydigt identifikationsgrundlag. Dette er opfyldt gennem fastlæggelse af fælles regler for tildeling og anvendelse af adressebetegnelser. Adressebetegnelsen fastsættes senest ved ansøgning om byggetilladelse.

Tilvejebringelsen og fastholdelsen af sammenfaldende betegnelser for boligadresser i BBR og CPR kræver et snævert samarbejde mellem BBR-myndigheden, ejendomsskattekontoret, folkeregistermyndigheden, bygnings- og matrikelmyndigheden. Alle ændringer af vejkoder, husnumre og etage- og sidebetegnelser, som indgår i en boligadresses identifikation, skal således løbende udveksles mellem disse.

4.3.1 Identifikation af de enkelte bolig- og erhvervsenheder i BBR

Indholdet i adressebetegnelsen for de enkelte enheder i BBR er:

  • Vejkode 1)
  • Husnummer 2)
  • Bogstav 3)
  • Etage 4)
  • Side/dørnummer 5)

Identifikation af de enkelte enheder i BBR foretages således på grundlag af:

1) Vejkode

I CPR-vejregistret registreres vejnavn, gadenavn og lignende, og til hvert navn knyttes en vejkode. Den i CPR-vejregistret fastsatte vejkode anvendes ved fastsættelsen af enhedsadresser i BBR.

For det til vejkoden tilknyttede vejnavn henvises til sektion 10 og til Indenrigsministeriets cirkulære om folkeregistrering

2) Husnummer

Husnummeret, der er en del af adressen, udgøres af 3 cifre. Tildeling af husnumre skal være gennemført senest ved meddelelse af byggetilladelse for nybyggeri.

Husnummerering skal gennemføres, således at den bliver entydig og hensigtsmæssig. Nummereringen bør ske fortløbende, således at hver ny tilgang til afgrænsede enheder nummereres selvstændigt uden spring i nummerrækken.

For en detaljeret beskrivelse af reglerne for husnummerering henvises til Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering

3) Bogstav

Hvor der er behov herfor, kan husnummeret suppleres med et bogstav.

Bogstavet kan vælges fra A til Z, dog således at bogstaverne I, J, O og Q ikke bør benyttes, idet I og J ofte forveksles, og O og Q kan læses som "nul". Bogstaverne Æ, Ø og Å kan ikke anvendes af systemmæssige årsager.

4) Etage

Etagebetegnelsen tildeles af ejeren i forbindelse med indhentning af byggetilladelse og kan præciseres af kommunalbestyrelsen. ( jfr. Boligministeriets bkg. nr. 616 af 15/12-1980 om ejers op-lysningspligt til BBR.)

Etagebetegnelsen består af to tegn. Disse kan enten være blanke, hvilket vil være tilfældet for enfamiliehuse og lignende, eller udfyldt for etagebebyggelse med den pågældende bolig- eller erhvervsenheds placering i opgangen.

For at opnå entydighed ved registeringen kan kun følgende etagebetegnelser anvendes:

KL benyttes for kælder

ST benyttes for stuen

1 benyttes for 1. sal

2 benyttes for 2. sal

3 benyttes for 3. sal

4 benyttes for 4. sal

osv.

I bygninger med flere kælderetager anvendes følgende betegnelser med udgangspunkt i stueetagen:

KL benyttes for den kælderetage, der ligger nærmest stueetagen

K2 benyttes for den kælderetage, der ligger umiddelbart under KL

K3 benyttes for den kælderetage, der ligger umiddelbart under K2

osv.

Andre etagebetegnelser end de ovenfor nævnte kan ikke benyttes som identifikationsgrundlag i BBR og CPR.

For en detaljeret beskrivelse af reglerne for tildeling af etagebetegnelser henvises til Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering samt bekendtgørelse nr. 616 af 15. december 1980 om ejeres oplysningspligt til bygnings- og boligregistret.

5) Sidebetegnelse eller dørnumre

Sidebetegnelse eller dørnummer fastsættes af ejeren senest samtidig med indhentning af byggetilladelsen og kan præciseres af kommunalbestyrelsen.

I bygninger med flere bolig- eller erhvervsenheder på hver etage må der af hensyn til identifikation af de enkelte enheder anvendes betegnelser, som tillige angiver enhedens placering på etagen.

Denne betegnelse anvendes således ikke, hvor der er tale om enfamiliehuse o.lign. eller etageejendomme med kun én bolig- eller erhvervsenhed pr. etage.

I etageejendomme med 2 eller 3 enheder pr. etage anvendes sidebetegnelserne TV, MF og TH som identifikation for enhederne. Sidebetegnelserne angiver indgangsdørens beliggenhed set fra trappens øverste trin før etageafsatsen.

Betegnelsen TV anvendes for den bolig- eller erhvervsenhed, hvis indgangsdør ligger længst til venstre set fra trappens øverste trin før etageafsatsen. Betegnelsen TH anvendes for den enhed, der ligger længst til højre.

På etager med tre enheder benyttes MF for den tredie enhed, der ligger mellem de to andre enheder.

I etageejendomme med 4 eller flere bolig- og erhvervsenheder pr. etage benyttes et dørnummer i stedet for sidebetegnelse.

Enheden med indgangsdør længst til venstre, set fra trappens øverste trin før afsatsen får dørnummer 1, enheden med indgangsdør til højre herfor får dørnummer 2, den følgende får nummer 3 osv. Anden nummerering kan foretages ved skiltning, jf. nedenstående cirkulære.

Detaljerede regler for fastsættelse af sidebetegnelser og dørnumre er fastsat i Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering samt bekendtgørelse nr. 616 af 15. december 1980 om ejeres oplysningspligt til bygnings- og boligregistret.

4.4 Identifikationsændringer i BBR

Det er meget vigtigt, at ændringer i BBR's identifikationer foretages korrekt.

Hvis kommunen fx sletter og opretter ejendoms-, bygnings- eller enhedsniveauer i stedet for at følge de fastsatte retningslinier for identifikationsændringer, vil det for ændringsregistret bl.a. betyde, at det vil se ud som om, kommunen har store forsinkelser i indberetningen til BBR. Samtidig vil Danmarks Statistik's muligheder for at udarbejde bl.a. de månedlige byggestatistikker pr. kommune blive ødelagt.

Det historiske register (CH) opsamler endvidere de ændringer, der foretages i BBR, afhængig af de anvendte rettelseskoder og sagstyper. Disse oplysninger anvendes bl.a. til vurdering af fast ejendom i de enkelte kommuner samt af Boligministeriet og Danmarks Statistik til analyser, planlægning, statistikker mv.

Boligministeriet må derfor kraftigt henstille, at identifikationsændringer foretages i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier og ikke ved at slette og oprette niveauer.

Identifikationsændringer i BBR skal foretages via et specielt identifikationsændringsbillede (C196) med rettelseskode 5.

Dette billede anvendes ved ændring af følgende identifikationer:

  • ejendomsnummer
  • bygningsnummer
  • byggesagsdato og evt. litra (kun CS)
  • enhedens vejkode/husnr/bogstav og evt. etage/side.

Ejendommens og bygningens beliggenhedsbetegnelse (vejkode/husnr./bogstav) er ikke identifikationer i BBR-systemet og skal derfor ikke ændres efter de nævnte retningslinier. Beliggenhedsbetegnelserne er vigtige supplerende identifikationer og indgår i krydsreferenceregistret.

De nærmere regler for identifikationsændringer er beskrevet i afsnit 3.6 i Kommunedatas Brugervejledning.