7.6 Eksempler på indberetninger til BBR-ændringsregister

16.02.2011

Eksempler på indberetninger til BBR-ændringsregister af forskelligebyggesager og faserne i byggesager

Ajourføring af bygnings- og boligregistret med oplysninger om nybyggeri, til/ombygninger og nedrivninger knyttes til de naturlige faser i byggesagsbehandlingen, d.v.s. først og fremmest meddelelse af byggetilladelse, anmeldelse af byggearbejde, konstatering af påbegyndelse af byggearbejdet samt dato for fuldførelse, udstedelse af hel eller delvis ibrugtagningstilladelse og endelig for nedrivningssager, anmeldelse af nedrivning, samt dato for gennemført nedrivning.

Der sondres mellem flg. typer af byggearbejder:

1. Byggearbejder vedrørende småhuse, der skal søges byggetilladelse til.

Nybyggeri og tilbygning vedrørende småhuse. Det vil sige byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse i Bygningsreglement for Småhuse: stuehuse, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne), sommerhuse samt garager, carporte og udhuse hvis areal er større end 50 m².

2. Byggearbejder vedrørende småhuse, der kun skal anmeldes.

Byggearbejder omfattet af bestemmelser om anmeldelsespligt i Bygningsreglementet for småhuse: Garager, carporte og udhuse, hvis areal er højst 50 m2 samt nedrivning af bygninger med én bolig til helårsbeboelse.

3. Byggearbejder, der skal søges tilladelse til efter Bygningsreglementet: Nybyggeri, ombygning og tilbygning vedrørende bygninger, der ikke er omfattet af Småhusreglementet og som ikke efter Bygningsreglementet kan gennemføres efter anmeldelse.

4. Byggearbejder, der efter Bygningsreglementet kan igangsættes efter anmeldelse og hvor kommunalbestyrelsen har en frist på 2 uger til at gøre indsigelse:

- Avls- og driftsbygninger ved landbrugs-, skov brugs- og gartneriejendomme

5. Byggearbejder, der efter Bygningsreglementet kan igangsættes efter anmeldelse og hvor kommunalbestyrelsen har en frist på 4 uger til at gøre indsigelse:

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2,
  • tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygninger højst er 50 m2,
  • enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højest 150 m2. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet samt nedrivning af bebyggelser.

I det følgende beskrives, hvilke data der skal være indberettet til BBR-ændringsregister ved de enkelte faser i byggesagen. Hele afsnit 7.6 omhandler således kun indberetninger til ændringsregistret (CS) af sagstyperne 1. "Nybyggeri", 2. "Til/ombygninger" og 3. "Nedrivninger".