7.7 Maskinel overførsel af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister

18.01.2007

 

Når en byggesag afsluttes ved indberetning af dato for fuldførelse (felt 288) for ibrugtagningstilladelse (felt 283) eller dato for gennemført nedrivning (felt 295), skal oplysningerne overføres fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Overførslen sker maskinelt. For nye bygninger og nyopståede enheder overføres dataindholdet direkte. For totale nedrivninger og nedlæggelser bevirker overførslen, at de pågældende bygninger og enheder slettes i stamregisteret. For til- eller ombygninger, delvise nedrivninger m.v. sker overførslen ved hjælp af forskellige maskinelle metoder tilrettelagt efter de enkelte datafelters struktur.

De maskinelle metoder er følgende:

1. Direkte overførsel. Oplysningerne fra BBR-ændringsregister træder i stedet for de hidtidige oplysninger i BBR-stamregister.

Ved kilde til byggematerialer (felt 215), kilde til arealer (felt 228), årstal for seneste væsentlige om- eller tilbygning (felt 209) og opdateringsdatoer (felterne 107, 233 og 325) anses den nyeste oplysning for at være korrekt. Ved kildeangivelser skal man være opmærksom på, at den eksisterende kildeangivelse kan blive undertrykt og dermed forkert.

2. Arealdomineret overførsel. Oplysningerne fra BBR-ændringsregister overføres, hvis de beskriver hovedparten af arealet efter ajourføringen.

Eksempel: Hvis en tilbygning er større end den eksisterende bygning, overføres oplysningerne om tilbygningens konstruktionsforhold (felt 210), ydervægsmateriale (felt 211) og tagdækningsmateriale (felt 212) til BBR-stamregister. Hvis tilbygningen er mindre end den eksisterende bygning, bevares de registrerede oplysninger i BBR-stamregister, da disse repræsenterer det hovedsagelige byggemateriale. Tilsvarende gælder for bygningernes anvendelse (felt 203) varmeinstallation (felt 229), opvarmningsmiddel (felt 230) samt enhedens anvendelse (felt 307) i forbindelse med tilbygninger.

Opmærksomheden henledes på, at denne maskinelle metode i visse tilfælde vil være fejlbehæftet. Fejl vil bl.a. kunne opstå, hvis f.eks. ydervægs- og tagdækningsmaterialer i BBR-stamregister i forvejen er registreret som hovedsaglig materiale, og der herefter opføres en tilbygning i materialer, der i forvejen indgår i den eksisterende bygning, men ikke som bygningens hovedsagelige materialer. I sådanne tilfælde må materialerne efterfølgende korrigeres ved indberetning til BBR-stamregister. Indberetningen sker ved rettelseskode 4 "fejlrettelse" og sagstype 4 "fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser".

3. Prioriteret overførsel. Ved denne metode er det afgørende om oplysningerne i BBR-ændringsregister angiver en ny/bedre egenskab i forhold til BBR-stamregister.

Den maskinelle metode vælger den bedste egenskab.

4. Overførsel ved addition eller subtraktion. Addition/subtraktion foretages i forbindelse med alle oplysninger om antal og arealer. Værdien i BBR-ændringsregistret lægges til eller trækkes fra værdien i det pågældende felt i stamregistret.

Eksempel: For en tilbygning med et bebygget areal på 50 m² til en bygning på 125 m² overføres de 50 m² til BBR-stamregistret, således at de to tal lægges sammen til ialt 175 m² i feltet bebygget areal (felt 219).