Generelle bemærkninger

02.11.2007

I BBR er der mulighed for at indberette notatlinier for hver ejendom. Der kan indberettes notatlinier på alle niveauer d.v.s. på ejendomsniveau, bygningsniveau samt enhedsniveau. Notatlinierne skal sikre en vis fleksibilitet i registreringen, således at der kan indberettes oplysninger, som ikke umiddelbart findes som egentlige BBR-data. Herudover åbner notatlinierne mulighed for, at kommunen efter eget ønske kan indberette oplysninger til brug for den kommunale administration og planlægning.

På hvert niveau findes der ialt mulighed for at indberette 99 notatlinier (01-99), som identificeres ved hjælp af et notatlinienummer på 2 cifre.

Notatlinierne findes i registret under følgende feltnumre:

Ejendom - datafelt 106

Bygning - datafelt 232

Enhed - datafelt 324

Med henblik på at BBR kan anvendes som ét samlet landsdækkende register, er der fastsat retningslinier for anvendelsen af notatlinierne nedenfor. Det bemærkes, i denne forbindelse, at kommunen i det omfang, notatlinierne anvendes til registrering af oplysninger ud over indholdet af det i afsnit 6.1.2 anførte, forud skal foretage en anmeldelse af indholdet af de registrerede oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. bestemmelserne herom i Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering.

Efter anmeldelsen af indholdet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen tildele kommunen et notatlinienummer til brug ved indberetningen. Undtaget fra anmeldelsespligten er kommunens indberetning af oplysninger til brug ved intern sagsekspedition, besigtigelse m.v. Sådan indberetning kan finde sted til notatlinierne 80-89.

6.1 Fastlæggelse af indholdet af notatlinier

Notatlinierne er systematiseret således, at de kan blive udskrevet på:

a. Meddelelse til ejeren, basiskort/stamkort samt til internt brug i kommunen

b. Basiskort/stamkort samt til internt brug i kommumen

c. Til internt brug i kommunen (kontornotat)

6.1.1. Notatliniesystemet

Af hensyn til anvendelsen af notatliniesystemet f.eks. til forskellige former for udtræk, er det vigtigt, at indberetningen foregår systematisk og i overensstemmelse med de fastlagte retningslinier. Retningslinierne er fælles for alle 3 niveauer (ejendom/bygning/enhed).

A.1. Notatlinie 01-39

Faste notatlinier, der udskrives såvel på basiskort til brug for vurderingen som på stamkort til internt brug i kommunen. Notatlinierne 01-30 samt 32 og 33 udskrives desuden på meddelelser til ejeren (afhængigt af valgt redigeringsprincip). Notatlinierne anvendes til indberetning af oplysninger, som ikke er fastlagt som egentlige BBR-data.

Det bemærkes, at oplysningerne skal indberettes i det omfang, de er nødvendige af hensyn til vurderingen.

Det nærmere indhold af notatlinierne 01-39 fremgår af afsnit 6.1.2.

A.2. Notatlinie 40-49

Notatlinier til brug for kommunen efter eget skøn. Notatlinierne udskrives både på basiskort til vurderingen og på stamkort til intern brug i kommunen.

B. Notatlinier 50-79

Diverse notatlinier til brug for kommunen. Udskrives kun på basiskort til brug for vurderingen samt på stamkort til internt brug i kommunen.

C. Notatlinie 80-89

Notatlinier til kommunens eget brug. Udskrives kun på stamkort til internt brug i kommunen. Disse notatlinier kræver ikke forudgående anmeldelse.

D. Notatlinie 90-99

Som notatlinierne 80-89. Dog kræver linierne 96-99 anmeldelse.

Notatlinie 90-95 er reserveret - se afsnit 6.1.6.

6.1.2 Indholdet af de faste notatlinier (01-39)

Notatlinie 01-03

Der indberettes bemærkninger om bebyggelsens eller enhedens art, f.eks. enfamiliehuse: "enderækkehus, halvt dobbelthus, beskyttede boliger o.s.v."

Indberetningen af avls- og driftsbygninger for landbrugsejendomme kan ske ved at skrive i "klar tekst" f.eks. vedrørende:

bygning 001: "Stald"

bygning 002: "Maskinhus"

Vælges alternativt at foretage en systematisk indberetning af specificerede oplysninger om landbrugets avls- og driftsbygninger (kostald, svinestald etc.) anvendes nedenstående kodeværdier:

11 Staldbygning uden nærmere specifikation

12 Staldbygning til kvæghold

13 Staldbygning til svinehold

14 Staldbygning til fjerkræhold

15 Bygning til anden animalsk produktion end kvæg, svin og fjerkræ

16 Ladebygning

17 Maskinhus

18 Garage, vognport

19 Drivhus

20 Silobygning

Indberetningen foretages ved at indberette den 2-cifrede kodeværdi i de to første positioner i notatlinie 03.

Notatlinie 04-10

Der indberettes om særlige bebyggelser på grunden, f.eks. "swimmingpool, mindre drivhus, åbne overdækkede terrasser, gylletanke, vindmøller m.v.

Notatlinie 11-16

Der indberettes bemærkninger om særlig indberetning af bygninger, f.eks. garage i kælder, have- og udestuer, svømmebassin i kælder m.v.

Notatlinie 17

Der indberettes bemærkninger om varmeinstallation, herunder forskellige former for alternativ energi samt kode for varmeinstallation for ejerlejligheder. Koden skal indberettes, hvor ejerlejlighedens varmeinstallation afviger fra varmeinstallationen i den bygning, hvori lejligheden er beliggende. Koden anføres i liniens 1. position jf. afsnit 5.4. Denne notatlinie anvendes også til registrering af elopvarmede helårsboliger, når den enkelte boligs varmeinstallation afviger fra bygningens, jf. afsnit 5.4.4.

Notatlinie 18

Der indberettes bemærkninger om opvarmningsmiddel, når opvarmningsmidlet for den enkelte enhed afviger fra bygningens, jf. afsnit 5.4. Se endvidere notatlinie 17.

Notatlinie 19

Supplerende identifikationer og oplysninger om tilknytningsforhold, herunder tilknytningsforhold for bolig- og erhvervsareal.

Der indberettes ejendomsnummer for lejet grund (fra ejendomsstamregistret) i liniens 6 første positioner.

Der kan endvidere indberettes arealer i kælderetager eller i tagetager, som indgår i en ejerlejligheds tinglyste areal. Der må dog ikke anføres et ciffer i 1. position.

Notatlinie 20

Der indberettes rettigheder og byrder: Bygningsfredning og bygningsbevaring.

Notatlinie 21-25

Der indberettes rettigheder og byrder vedrørende ejendom, bygning(er) eller enhed(er) iøvrigt F.eks:

bygning 002: "Kondemneret bygning"

bygning 011: "Saneringsplan tinglyst".

Notatlinie 26-30

Der indberettes bemærkninger af betydning for vurderingen f.eks:

"Dårligt vedligeholdt"., "Oliefyr udskiftet"., "15m2 uopvarmet udestue indgår i bebygget areal".

Notatlinie 31

Ombygningsarbejder i tilknytning til BBR's dataindhold, der ikke direkte ændrer det registrerede dataindhold.

Indberetningen foretages ved angivelse af en af følgende talværdier i den 1. position i notatlinien:

1 Modernisering/forbedring, hvorved bygningens brugsværdi forøges

2 Genopretning

3 Fornyelse af tekniske installationer

4 Vedligeholdelsesarbejder

Notatlinie 32

Der indberettes oplysninger om en bygnings asbestholdige ydervægs- og/eller tagdækningsmateriale.

Indberetningen foretages ved angivelse af en af følgende talværdier i den 1. position i notatlinien.

1. Asbestholdigt ydervægsmateriale

2. Asbestholdigt tagdækningsmateriale

3. Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale

Det er tilstrækkeligt at indberette koderne i 1. position. Teksterne dannes automatisk på grundlag af koderne.

Notatlinie 33

Registrering vedrørende supplerende oplysninger om afløbsforhold efter kommunens eget valg.

Notatlinie 34-35

Må ikke anvendes før nærmere specifikation foreligger.

Notatlinie 36

Miljøstøtte/forbedringsstøtte.

Notatlinie 37

Må ikke anvendes før nærmere specifikation foreligger.

Notatlinie 38

Beregningsprincip for carportarealer.

Notatlinie 39

Registrering af garager, carporte og udhuse for ejendomme med mere end 500 bygninger.

6.1.3 Indholdet af notatlinierne 40-49

Notatlinie 40

Registrering af supplerende oplysninger vedrørende konstruktionsforhold, materialer o.lign.

Notatlinie 41

Registrering af oplysninger om isoleringsforhold, herunder tilskud til isolering.

Notatlinie 42

Registrering af arealer og antal, der overskrider antallet af positioner i felterne, f.eks. mere end 99 toiletter eller baderum.

Notatlinie 43

Arealafvigelser i forhold til arealdefinitioner, f.eks. fælles boligarealer, arealdifferencer mellem bebygget areal og enhedsareal ved porte, gennemkørsler, overdækkede indgange m.v.

Registrering af ovennævnte vil delvist være dækket af felt 225 "Andet areal".

Notatlinierne 44-49

Må ikke anvendes før nærmere specifikation foreligger.

6.1.4 Indholdet i notatlinierne 50-79

Notatlinie 50

Registrering af supplerende oplysninger om udlejningsforhold og leje.

Ejendomsniveau. Kode "1" er anvendt i 1. position, hvis huslejeskema er returneret uudfyldt, fordi ejeren selv benytter hele ejendommen. Hvis 2. position er blank kan kommunen anvende resten af positionerne efter eget ønske.

Bygningsniveau. For rene erhvervsbygninger er de første 7 positioner anvendt til registrering af den årlige husleje. Hvis 8. position er blank kan kommunen anvende resten af positionerne efter eget ønske.

Enhedsniveau. Kommunen kan anvende notatlinien til oplysninger om særlige forhold i forbindelse med indsamling af huslejeoplysninger, f.eks. om forpagtning.

Oplysningerne slettes maskinelt forud for den næste almindelige vurdering.

Notatlinie 51

Registrering af husleje fra boligstøtteordningen.

Notatlinierne 52-54

Må ikke anvendes før nærmere specifikation foreligger.

Notatlinie 55

Supplerende oplysninger vedrørende registrering af sikringsrum. Antal personpladser i sikringsrummet registreres i felt 236 "Antal sikringsrumspladser".

Notatlinie 56

Registrering af bebyggelsesprocent m.v. De 3 første positioner kan anvendes til registrering af bebyggelsesprocenter. Foranstillede nuller skal indberettes. Anvendes linien til registrering af bebyggelsesgrad (m³/m²) o.lign. må nummeriske størrelser ikke anføres i notatliniens 3 første positioner.

Notatlinie 57

Registrering af det etageareal, der anvendes ved bebyggelsesprocentberegningen. Etagearealet anføres i liniens første 6 positioner med foranstillede nuller.

Notatlinie 58

Registrering af det grundareal, der anvendes ved bebyggelsesprocentberegningen. Grundarealet anføres i liniens første 8 positioner med foranstillede nuller.

Notatlinie 59

Supplerende specifikation af bygningens/enhedens art/anvendelse. F.eks. hotel, pension, børnehjem, hospital, plejehjem, skole.

Notatlinierne 60-61

Registrering af energibesparende foranstaltninger.

Notatlinie 62

Registreringer vedrørende vandforhold, f.eks. planlægningsmæssige tilhørsforhold, navn på privat fællesvandværk m.v.

Notatlinie 63

Registreringer vedrørende kloakforhold, f.eks. antal m² der er betalt tilslutningsbidrag for.

Notatlinie 64

Må ikke anvendes før yderligere specifikation foreligger.

Notatlinie 65

Registrering vedrørende bygningsfredning og bygningsbevaring. Totalregistrering evt. fra centralt hold.

Notatlinie 66

Rådighedsindskrænkninger vedrørende kommune- og lokalplaner.

Notatlinie 67

Byggelinier og adgangsbegrænsning.

Notatlinie 68

Registreringer vedrørende vejforhold f.eks. offentlig/privat vej, vedligeholdelseskendelser m.v.

Notatlinie 69

Må ikke anvendes før yderligere specifikation foreligger.

Notatlinie 70

Klassifikation i henhold til oversigtsplan (lov om sanering nr. 318 af 18. juni 1969, ophævet d. 31. december 1989).

Notatlinie 71

Saneringsplan: Dato for tinglysning samt indhold.

Notatlinie 72

Kondemneringsfrist: Dato samt indhold.

Notatlinie 73

Afhjælpningsfrist: Dato og evt. indhold.

Notatlinierne 74-77

Må ikke anvendes før yderligere specifikation foreligger.

Notatlinie 78

Sammenlægning og nedlægning af lejligheder.

Notatlinie 79

Må ikke anvendes før yderligere specifikation foreligger.

6.1.5 Indholdet i notatlinierne 80-89

Disse notatlinier kan frit anvendes til kommunens egne kontornotater. Notatlinierne 80-89 er undtaget fra anmeldelsespligt.

6.1.6 Indholdet i notatlinierne 90-99

Notatlinie 90

Registrering vedrørende energiforsyning.

Notatlinie 91

Registrering vedrørende brandsikringsforhold.

Notatlinie 92

Registrering vedrørende gårdrydninger.

Notatlinie 93

Nettoarealer for samlet areal for enhedsniveauet, f.eks. tinglyst areal for ejerlejligheder.

Notatlinie 94-95

Registrering vedrørende oplysninger om skorstensfejning.

Indholdet udskrives ikke på ejermeddelelser.

Datagrundlaget overføres maskinelt fra skorstensfejermesteren via Kommunedata efter kommunens eget valg.

Notatlinierne er lukket for manuel indberetning.

Skorstensfejerdata vil kunne leveres 2 gange årligt - 1. januar og 1. juli. Første gang d. 1. januar 1995.

Notatlinie 94 indeholder overskrifter, der forklarer indholdet i notatlinie 95, hvor de egentlige data placeres.

Indholdet af notatlinierne vil fremgå således af skærmbilledet.

 
Linie 94
Skorstene indtil 10mover 10 moliefast brændselhalmandetkwantal røgrør
Linie 95xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Notatlinie 96-99

Må ikke anvendes før yderligere specifikation foreligger.