8.1 Procedure ved videregivelse af oplysninger

23.01.2007

Der henvises til den Den Offentlige InformationsServer

8.1 Procedure ved videregivelse af oplysninger

Der henvises til den Den Offentlige InformationsServer

8.2. BBR - ejermeddelelser

BBR-ejermeddelelser udsendtes første gang i foråret 1980 til samtlige ejere af bebyggede ejendomme.

Formålet med en løbende udsendelse af BBR-ejermeddelelser er at sikre, at ejere altid er i besiddelse af en ajourført udskrift af bygnings- og boligregistrets oplysninger. Desuden skal meddelelsen give ejere (især nye ejere) mulighed for at rette evt. fejlregistreringer angående deres ejendom. Ejerne skal meddele kommunen eventuelle fejl f.eks. ved returnering af BBR-ejermeddelelsen.

BBR-ejermeddelelsen indeholder de oplysninger om ejendomme, bygninger og boliger, der er registreret i bygnings- og boligregistret. Udsendelsen sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 860 af 28 september 2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort .

8.2.1 Generelle principper for den løbende udsendelse af BBR-ejermeddelelsen

BBR-ejermeddelelser udskrives i forbindelse med de månedlige BBR-ajourføringer hos Kommunedata ved en af nedenstående hændelser:

I. Til ejere

Automatisk udskrivning

- Ved ejerskifte udskrives maskinelt en BBR-ejermeddelelse til den nye ejer. Udskrivningen sker ved overførsel af oplysninger om ejerskifte, som kommunen indberetter til Det fælleskommunal Ejendomsdatasystem.

- Ved afslutning af byggesager udskrives maskinelt en BBR-ejermeddelelse i forbindelse med overførslen af ændringsregistrets indhold til stamregistret efter sagstype 1 og 2.

- Ved gennemført nedrivning (udskrivning sker ved overførsel af byggesager med sagstype 3 fra ændringsregistret til stamregistret).

- Ved ændring uden byggesag (udskrivning sker ved indberetning med sagstype 5 direkte til stamregistret).

- Opdeling af lejligheder (udskrivning sker ved indberetning med sagstype 6 direkte til stamregistret).

- Sammenlægning af lejligheder (udskrivning sker ved indberetning med sagstype 7 direkte til stamregistret).

- Maskinel overførsel af anmeldelsessag.

Rekvireret udskrivning:

- Rekvisition fra ejer (udskrivning sker ved indberetning af "1" i datafelt 194).

- For ejerlejligheder kræves der for udskrivning manuel indberetning i datafelt 394.

- For fejlretning (væsentlig ændring) af dataindholdet i stamregistret indberettet med sagstype 4 (indberetning af "2" i datafelt 194 eller "3" i datofelt 394 for ejerlejligheder). Såfremt ejeren meddeler kommunen korrektioner til ejermeddelelsen, der efter kontrol ikke kan tages til følge af teknisk forvaltning, skal dette meddeles ejeren.

II. Til kommunen

Rekvireret udskrivning:

- Rekvisition fra kommunen (kommunen indberetter antal eksemplarer (1-9), der ønskes, til datafelt 195 i stamregistret).

- For ejerlejligheder rekvireres antal eksemplarer (1-9) ved indberetning i datafelt 395.

- Hvis kommunen rekvirerer udskrift af en moderejendom til ejerlejligheder, vil BBR-ejermeddelelsen blive udskrevet efter redigering 3 (øvrige ejendomme).

Hvis flere af ovennævnte hændelser sker samtidig vil ejeren kun få udskrevet én BBR-ejermeddelelse. Prioriteringsrækkefølgen er ejerskifte, rekvisition fra ejer, afsluttede byggesager, ændring uden byggesag, opdeling, sammenlægning, fejlrettelse og maskinel overførsel af indberetningssager. Sker således f.eks. både ejerskifte og ejerrekvisition udskrives, som om der kun var sket ejerskifte. Der kan dog samtidig udskrives BBR-ejermeddelelse til ejeren og til kommunen.

8.2.2 Ejerrekvisition

I forbindelse med ejerrekvisition, jf. afsnit 8.2.1 gælder de i afsnit 8.1. anførte regler med hensyn til legitimationskrav, udsendelse og betaling for tilsendelsen af BBR-ejermeddelelse.

Ved rekvisition til ejer (kode 1 i felt 194) udskriver Kommunedata kun et eksemplar af ejermeddelelsen. Dette gælder også for ejendomme med flere ejere. I så fald udskrives BBR-ejermeddelelsen uden navn og adresse. Kommunen må herefter selv udfylde ejermeddelelserne med modtagerens navn og adresse. Skal ejermeddelelsen sendes til flere ejere, må kommunen fotokopiere det udskrevne eksemplar.

8.2.3 Blanketter og udskrifter

BBR-ejermeddelelsen udskrives på en fortrykt blanket. Alle stamregisteroplysninger fremgår af ejermeddelelsen bortset fra nogle mere registertekniske oplysninger, jf. Kommunedatas brugervejledning afsnit 3.4.

De første linier i tekstdelen på ejermeddelelsen, bruges til at forklare årsagen til udskriften. Der udskrives således en af følgende tekster:

Tekst svarende til årsagskoden:

10 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet ved rekvisition fra kommunens BBR-myndighed.

20 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af ejerskifte.

30 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af rekvisition fra ejer.

40 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af afsluttet byggesag.

43 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af hel eller delvis nedrivning.

45 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af ændring uden byggesag.

46 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af opdeling af lejligheder.

47 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af sammenlægning af lejligheder.

50 Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR vedrørende Deres ejendom.

51 De har til kommunen anmeldt et byggeri på Deres ejendom, som ikke er færdigmeldt. Denne ejermeddelelse udskrives for at gøre opmærksom på, at kommunen nu formoder, at byggeriet er færdigt og derfor har registreret det som fuldført. Er byggeriet ikke færdigt, bedes De orientere kommunen herom.

Blanketten indeholder på bagsiden en teknisk vejledning om arealbegreber m.v.

8.2.4 Forsendelsen af BBR-ejermeddelelser

Kommunedata udskriver månedligt BBR-ejermeddelelser for alle ejendomme, der kan henføres til en eller flere af ovennævnte hændelser. Kommunedata sender ejermeddelelserne til kommunen, der har mulighed for at kontrollere disse inden den videre forsendelse til ejerne.

Ejermeddelelserne udskrives i sorteringsorden efter årsagen til udskriften - hvilket fremgår af en særlig kode i blankettens hoved.