3. BBR's registreringsindhold

22.09.2020

I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger og bolig-og erhvervsenheder. Definitionen på bygninger og bolig- og erhvervsenheder fremgår af afsnit 2.2.2 og 2.2.3. Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBR-lovens forstand.

3.1 BBR´s registreringsindhold

Oversigt over registreringsindhold (udgået, se afsnit 3.2)

101 Ejendomsnummer

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
101Ejendomsnummer.Ejendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Ejendomsnummeret består af 6 cifre og identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt indenfor kommunen. Ejendomsnummeret suppleret med kommunenr. giver en entydig identifikation af den enkelte vurderingsejendom på landsplan.

Bortset fra ejerlejligheder er nummeret identisk med ejendommens nummer i ejendomsstamregistret (ESR). For ejerlejligheder er det identisk med moderejendommens nummer i ESR.

Ajourføring

Ajourføring på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 4.1

Boligministeriets cirkulære af 6/1 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering,

 

102 Ejerforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
102EjerforholdEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Ejendommens ejer er:

10 Privatpersoner eller interessentskab.

20 Almennyttig boligselskab.

30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab(undtagen interessentskab).

Under denne kode medtages alle selskaber som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne.

40 Forening, legat eller selvejende institution.

41 Privat andelsboligforening.

50 Den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

60 Anden primærkommune.

70 Amtskommune.

80 Staten.

90 Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere.

Ajourføring

Ajourføres ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra ESR til BBR's stamregister.

Ved formodede fejl gives meddelelse herom til ESR-registerføreren.

Der kan kun foretages manuel indberetning til stamregistret ved oprettelse af en ny ejendom.

Ejerforholdskoden skal indberettes manuelt til BBR-ændringsregistret, således at den korrekte ejerforholdskode er tilgængelig under byggesagen.

Ejerforholdskoden vil for nyopståede ejendomme blive overført fra ændringsregistret til stamregistret ved byggesagens afslutning. Fejl, som opstår af denne grund, kan kun rettes via ESR.

Henvisninger

Kommunedatas brugervejledning.

Bemærkninger

Ajourføringen af ejerforholdet i ESR foretages ud fra de oplysninger, der afgives i forbindelse med overdragelse af fast ejendom (det grønne salgsindberetningsskema).

 

103 Vandforsyning

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
103VandforsyningEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Offentligt alment vandforsyningsanlæg.

2. Privat alment vandforsyningsanlæg.

Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme.

3. Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme).

Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme.

4. Brønd.

6. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme).

7. Blandet vandforsyning.

9. Ingen vandforsyning.

Henvisninger

Lov om vandforsyning m.v.

En supplerende forklaring vedrørende anvendelse af visse koder fremgår af BBR-instruksens afsnit 5.11.

Bemærkninger

Hvis der findes flere typer vandforsyning på ejendommen, indberettes den type, der har den laveste kodeværdi.

Indberetning af kode 7 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau.

 

104 Afløbsforhold

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
104 Afløbsforhold Ejendom (CS, CR)

Nedenstående afløbskoder ændres 15. december 2010. Der varsles ændringer for Feltnr. Byg. 31, feltnavn Afløbsforhold samt Feltnr. Gru. 10, feltnavn Afløbsforhold. Ændringerne træder i kraft den 15. december 2010. De nye afløbskoder kan ses her.

Definition/Indhold

10. Afløb til offentligt spildevandsanlæg.

11. Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg.

20. Afløb til samletank.

21. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand.

29. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse.

30. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

31. Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet.

32. Mekanisk og biologisk rensning.

70. Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet.

75. Blandet afløbsforhold.

80. Anden type afløb.

90. Intet afløb.

Henvisninger

En nærmere forklaring vedrørende anvendelse af de enkelte koder fremgår af afsnit 5.9.

Bemærkninger

Hvis alt forekommende spildevand ikke afledes på samme måde, benyttes kodeværdi i følgende prioriteringsorden:

10, 11, 20, 21, 32, 29, 30, 31, 70, 80, 81, 90

Hvis afløbet fra toilet og køkken er forskellige, er det toiletvandets afløbsforhold, der er afgørende for valget af kode.

Indberetning af kode 75 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau.

Der kan i påkommende tilfælde suppleres med indberetning på notatlinier.

Hvis notatlinie 33 anvendes, udskrives indholdet på ejermeddelelsen.

106 Notat om ejendommen

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
106Notat om ejendommenEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Notater om ejendommen, der ikke i forvejen kan indberettes til de faste datafelter.

Et antal linier er reserveret til generel anvendelse efter fastlagte retningslinier, medens de resterende kan anvendes af den enkelte kommune.

Henvisninger

 

107 Opdateringsdato for ejendommen

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
107Opdateringsdato for ejendommenEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Opdateringsdato (år-måned-dag) for sidste ændring af oplysningerne på ejendomsniveau.

 

 

110 Olietank, type

 

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
110Olietank, typeEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

A Nedgravet olietank.

B Overjordisk olietank.

C Indendørs olietank.

D Gastank.

E Slanger til jordvarme.

F Afblændet/opfyldt tank.

9 Ingen tanke.

Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

Bemærkninger

For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt 111.

 

 

111 Olietank, størrelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
111Olietank, størrelseEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Under 6.000 l.

2. 6.000-100.000 l.

3. Over 100.000 l.

Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

Henvisninger

Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/8-1980 om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/8-1980 om kontrol med oplag af olie m.v.

 

112 Olietank, år

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
112Olietank, årEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

 

 

113 Olietank, type

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
113Olietank, typeEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

A Nedgravet olietank.

B Overjordisk olietank.

C Indendørs olietank.

D Gastank.

E Slanger til jordvarme.

F Afblændet/opfyldt tank.

Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

Bemærkninger

For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt 114.

 

 

114 Olietank, størrelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
114Olietank, størrelseEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Under 6.000 l.

2. 6.000-100.000 l.

3. Over 100.000 l.

Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

Henvisninger

Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/8-1980 om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/8-1980 om kontrol med oplag af olie m.v.

 

115 Olietank, år

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
115Olietank, årEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

 

116 Olietank, type

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
116Olietank, typeEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

A Nedgravet olietank.

B Overjordisk olietank.

C Indendørs olietank.

D Gastank.

E Slanger til jordvarme.

F Afblændet/opfyldt tank.

Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

Bemærkninger

For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt 117.

 

117 Olietank, størrelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
117Olietank, størrelseEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Under 6.000 l.

2. 6.000-100.000 l.

3. Over 100.000 l.

Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank

Henvisninger

Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/8-1980 om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/8-1980 om kontrol med oplag af olie m.v.

 

118 Olietank, år

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
118Olietank, årEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

 

119 Tanke i alt

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
119Tanke i altEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Feltet indeholder oplysning om det samlede antal tanke på ejendommen, såfremt dette overstiger 3.

 

120 Antal Bygninger

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
120Antal BygningerEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede antal bygninger eksklusive småbygninger (felt 203 = 910-930).

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau

 

121 Antal ejerlejligheder

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
121Antal ejerlejlighederEjendom (CR

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede antal ejerlejligheder, d.v.s. summen af enheder med felt 306 udfyldt

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau

Bemærkninger

Feltet viser antallet af enheder, der er omfattet af ejerlejligheds opdeling og svarer nødvendigvis ikke til det juridiske antal ejerlejligheder i moderejendommen

 

122 Antal enkeltværelser

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
122Antal enkeltværelserEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede antal enkeltværelser som summen af enkeltværelser, dvs. med boligtypekode 3, i ejendommens bygninger (felt 206)

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau.

 

123 Tilnærmet etageareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
123Tilnærmet etagearealEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver et areal for ejendommen, som er en tilnærmelse til det etageareal, der jf. bygningsreglementerne skal indgå i beregning af bebyggelsesprocententen. I arealet indgår summen af de enkelte bygningers etageareal, herunder udnyttelige tagetager og kældre hvor loftet er mere end 1,25 over det omgivende terræn.

For enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse indgår garage-, carport og udhusarealer kun med den del af arealet, som overstiger 35 m2 pr. bolig.

For øvrig boligbebyggelse indgår garage- og carportarealer kun med den del af arealet, som overstiger 20 m2 pr. bolig.

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau

Henvisninger

Bygningsreglement for småhuse

Bemærkninger

Beregningen er en tilnærmelse til bygningsreglementernes bestemmelser, da det ikke maskinelt er muligt at beregne etagearealet fuldstændig korrekt på grundlag af oplysningerne i BBR.

 

124 Samlet boligareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
124Samlet boligarealEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede boligareal som summen af boligarealet i ejendommens enkelte bygninger (felt 217).

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau.

 

125 Antal småbygninger

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
125Antal småbygningerEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede antal småbygninger, d.v.s. summen af bygninger med anvendelseskode 910-930 i felt 203.

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau

 

126 Antal beboelseslejligheder

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
126Antal beboelseslejlighederEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede antal beboelseslejligheder som summen af beboelseslejligheder i ejendommens enkelte bygninger (felt 205).

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau.

 

127 Antal erhvervsenheder

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
127Antal erhvervsenhederEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede antal erhvervsenheder, d.v.s. summen af enheder med anvendelseskode 210-390 eller 610 i felt 307.

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau.

 

128 Bebygget areal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
128Bebygget arealEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede bebyggede areal som summen af de enkelte bygningers, småbygningers, bebyggede areal (felt 219).

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau.

 

129 Samlet erhvervsareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
129Samlet erhvervsarealEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede erhvervsareal som summen af de enkelte bygningers erhvervsareal (felt 218)

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau.

 

130 Samlet bygningsareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
130Samlet bygningsarealEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver ejendommens samlede bygningsareal som summen af de enkelte bygningers samlede bygningsareal (felt 216).

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau.

 

131 Samlet småbygningsareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
131Samlet småbygningsarealEjendom (CR)

Definition/Indhold

Oplysningen angiver det samlede areal af ejendommens småbygninger som summen af de enkelte småbygningers bebyggede areal (felt 219).

Ajourføring

Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau.

 

171 Vejkode

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
171VejkodeEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Kode for den gade/vej, hvor ejendommen er beliggende, d.v.s. den repræsentative adresse.

Henvisninger

- Indenrigsministeriets cirkulære om folkeregistrering.

- BBR-instruks afsnit 4.3.

Bemærkninger

Indberettes altid i overensstemmelse med den i ejendomsstamregistret benyttede vejkode.

 

172 Husnr

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
172HusnrEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Ejendommens husnummer.

Ajourføring

Hvis husnummer ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Henvisninger

- BBR-instruks afsnit 4.3.

Bemærkninger

Indberettes altid i overensstemmelse med det i ejendomsstamregistret benyttede husnummer.

 

173 Bogstav

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
173BogstavEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver et eventuelt husbogstav til ejendommens husnummer.

Blank - Bygningen har ikke husbogstav.

A - Z Bygningens husbogstav, dog bør I, J, O og Q ikke benyttes.

Henvisninger

- BBR-instruks afsnit 4.3.

Bemærkninger

Indberettes altid i overensstemmelse med det i ejendomsstamregistret benyttede husbogstav.

 

180 Vurderingsudtagelseskode

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
180VurderingsudtagelseskodeEjendom (CR)

Definition/Indhold

Feltet angiver, med hvilken sikkerhed en ejendom skal udtages til årsomvurdering.

Feltet kan antage værdien A, B, C, D eller blank.

A er mere sikker (højere) end B,

B er mere sikker (højere) end C,

C er mere sikker (højere) end D,

D er mere sikker (højere) end blank.

Ajourføring

Udtagelseskoden beregnes maskinelt ved enhver ændring, sletning eller tilgang af oplysninger på en ejendom.

Indberetninger til BBR-stamregistret med sagstype (190/290/390) 4, giver dog ingen udtagelseskode. Såfremt den beregnede værdi er højere end de oprindelige, registreres den nye værdi.

Henvisninger

- Kommunedatas Brugervejledning sektion 2, afsnit 2.7

Bemærkninger

Den maskinelle vurderingsudtagelseskode indgår kun som dataindhold i BBR-stamregistret.

 

181 Vurderingsudtagelseskode

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
181VurderingsudtagelseskodeEjendom (CS, CR)

Definition/Indhold

Feltet angiver status på en ejendoms byggesager i BBR-ændringsregister.

E. Ejendommen har i BBR-ændringsregister en eller flere byggesager, hvor dato for påbegyndelse (felt 282) er registreret.

F. Ejendommen har i BBR-ændringsregister en eller flere byggesager, der ikke opfylder kravene for at få værdien E.

Ajourføring

Udtagelseskoden beregnes maskinelt for enhver ejendom på BBR-ændringsregister ved ajourføring af BBR-ændringsregister.

Henvisninger

- Kommunedatas Brugervejledning sektion 2, afsnit 2.7

Bemærkninger

Feltet indgår som dataindhold i såvel BBR-ændringsregisret som BBR-stamregister.

Udtagelseskoden kan på BBR-ændringsregister antage værdien E eller F .

Udtagelseskoden kan på BBR-stamregister antage værdien E, F eller blank.

 

190 Sagstype

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
190SagstypeEjendom (CR)

Definition/Indhold

Sagstypen angiver arten af den ændring, der er gennemført:

4 Fejlrettelse af "faktiske fejlregistreringer og udeladelser".

5 Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling.

Sagstype 5 udløser altid udskrivning af BBR-ejermeddelelse samt udtagelse til årsomvurdering afhængig af, hvilke datafelter der berøres.

Henvisninger

- BBR-instruks sektion 7, afsnit 7.4.

 

194 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
194Rekvisition af BBR-ejermeddelelse.Ejendom (CR)

Definition/Indhold

BBR-ejermeddelelse rekvireres med henblik på fremsendelse til ejeren eller rekvirent i følgende tilfælde.

Rekvisition sker med følgende koder:

1. Der udskrives en BBR-ejermeddelelse på ejendommen til ejeren med årsagsteksten: "Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet på grund af rekvisition fra ejer".

2. Der udskrives en BBR-ejermeddelelse på ejendommen til ejeren med årsagstekst: "Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR vedrørende Deres ejendom".

3. Der udskrives en BBR-ejermeddelelse tilvideregivelse.

Meddelelsen udskrives normalt med årsagsteksten:

"Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet efter anmodning om videregivelse".

I de tilfælde, hvor ejendommen ejes af Forsvaret eller Justitsministeriet, udskrives meddelelsen med årsagsteksten:

"Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet efter anmodning om videregivelse. Adgangen til ejendommens oplysninger er begrænset".

Henvisninger

- BBR-instruks sektion 10, afsnit 10.3 og Kommunedatas brugervejledning.

- Boliministeriets bekendtgørelse nr. 509 af 28. juni 1991 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregistret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre mv. og digitale kort.

Bemærkninger

Feltet indgår ikke som dataindhold i BBR-stamregistret, idet de rekvirerede BBR-ejermeddelelser udskrives i forbindelse med den ajourføring, hvortil feltet indberettes.

 

195 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunen

 

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
195Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunenEjendom (CR)

Definition/Indhold

1-9 Der udskrives en BBR-ejermeddelelse på ejendommen til kommunen i det anførte antal eksemplarer.

BBR-ejermeddelelse udskrives med følgende årsagstekst: "Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet ved rekvisition fra kommunens BBR-myndighed".

Henvisninger

- BBR-instruks sektion 8, afsnit 8.2

Bemærkninger

Feltet indgår ikke som dataindhold i BBR-stamregistret, idet de rekvirerede BBR-ejermeddelelser udskrives i forbindelse med den ajourføring, hvortil feltet indberettes.

 

201 Bygningsnummer

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
201BygningsnrBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 4.2.

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings-og boligregistrering.

203 Bygningens anvendelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
203Bygningens anvendelseBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Anvendelseskoden beskriver bygningens faktiske hovedanvendelse.

Bygningens anvendelseskode i BBR fremgår af nedenstående:

Bygninger til helårsbeboelse.

110 Stuehus til landbrugsejendom.

120 Fritliggende eenfamilieshus (parcelhus).

130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne).

150 Kollegium.

160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).

190 Anden bygning til helårsbeboelse.

Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign.

210 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign.

220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.).

230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v..

290 Anden bygning til landbrug, industri etc.

Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign.

310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910.

320 Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.

390 Anden bygning til transport, handel etc.

Bygninger til kulturelle formål samt institutioner.

410 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

420 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.).

430 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.

440 Bygning til daginstitution.

490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Bygninger til fritidsformål.

510 Sommerhus.

520 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.).

540 Kolonihavehus.

590 Anden bygning til fritidsformål.

Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v.

910 Garage med plads til et eller to køretøjer.

920 Carport.

930 Udhus.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.2.

Bemærkninger

Supplerende bemærkninger om bebyggelsens art anføres i notatlinie 01-03

Adgangsforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
204AdgangsforholdBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank - Bygningen har direkte adgang til gade eller vej (forhus o. lign.).

1. Bygning har ikke direkte adgang til gade eller vej (f. eks. baghus, sidehus eller havehus).

Antal egentlige beboelseslejligheder

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
205Antal egentlige beboelseslejlighederBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver bygningens samlede antal beboelseslejligheder med eget køkken, herunder blandet beboelse og erhverv.

Ajourføring

For den eksisterende bygningsmasse, (BBR-stamregistret) fremkommer antallet maskinelt ved optælling af enheder med boligtype 1 og 2.

Antal enkeltværelser

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
206Antal enkeltværelserBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver antallet af særskilt registrerede boliger uden eget køkken (enkeltværelser)(incl. blandet beboelse og erhverv).

Ajourføring

For den eksisterende bygningsmasse (BBR-stamregistret) fremkommer antallet maskinelt som antal boligenheder med boligtypekode 3.

Opførelsesår

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
207OpførelsesårBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen.

Ajourføring

1. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens "omtrentlige alder".

2. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato der er den første).

Midlertidig oprettelse/fuldførelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
208Midlertidig oprettelse/fuldførelse.Bygning (CR)

Definition/Indhold

Midlertidig oprettet/fuldført registreres, hvor der er indberettet delvis ibrugtagning eller fuldført en BR-tilladelsessag (byggesagskode 3).

Feltet kan antage værdierne:

Blank - Bygningen er ikke midlertidig oprettet.

1. Bygningen er midlertidig oprettet.

2. Bygningen er midlertidig fuldført.

Kode 1 tildeles maskinelt i forbindelse med overførsel af nybyggeri og til/ombygning (felt 290 = 1, 2), hvor der er udstedt delvis ibrugtagningstilladelse.

Kode 2 tildeles maskinelt i forbindelse med indberetning af dato for fuldført, hvis byggeriet er en BR-tilladelsessg (felt 292 = 3) og omfatter samtlige enheder.

Ajourføring

Oplysningen ajourføres maskinelt.

Når ibrugtagningstilladelsen for hele bygningen indberettes slettes koden maskinelt

Om- eller tilbygningsår

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
209Om- eller tilbygningsårBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført).

Bemærkninger

Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.

En ejendom vil blive udtaget til årsomvurdering, hvis forbedringerne udgør mindst 5 pct af ejendomværdien før forbedringernes gennemførelse, dog mindst 25.000 kr.

Konstruktionsforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
210KonstruktionsforholdBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank Bygningen har ikke jernbetonskelet.

1. Bygningen har jernbetonskelet.

Ydervæggenes materiale

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
211Ydervæggenes materialeBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten).

2. Letbeton (lette bloksten, gasbeton).

3. Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

4. Bindingsværk (med udvendig synligt træværk).

5. Træbeklædning.

6. Betonelementer.

8. Metalplader.

10. Plader af fibercement (asbestfri).

11. PVC

12. Glas

90. Andet materiale.

Bemærkninger

Består ydervæggene af flere forskellige slags materiale, angives kun den type, der mest er anvendt (størst areal).

Tagdækningsmateriale

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
212TagdækningsmaterialeBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Built-up (fladt tag).

2. Tagpap (med taghældning).

3. Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

4. Cementsten.

5. Tegl.

6. Metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.).

7. Stråtag.

10. Fibercement (asbestfri).

11. PVC

12. Glas

90. Andet

Bemærkninger

Er taget dækket af flere forskellige slags materiale, angives kun den type, der mest er anvendt (størst areal).

Kilde til materialer

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
215Kilde til materialerBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant).

2. Oplyst af teknisk forvaltning.

3. Oplyst af andre (lukket for indberetning).

4. Bygningen er maskinelt oprettet (koden kan ikke indberettes).

5. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning.

Bemærkninger

Koden anvendes primært som "kvalitetsmærkning" af oplysningerne.

Samlet bygningsareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
216Samlet bygningsarealBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal (felt 219).

I arealet indgår arealer af porte, luftsluser o. lign.

Derimod medregnes ikke arealer af åbne overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1

Bemærkninger

Oplysningen kan ikke indberettes for småbygninger (anvendelseskode 910-930).

Samlet boligareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
217Samlet boligarealBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse.

Ajourføring

For bygninger med enhedsopdeling indberettes feltet som summen af de enkelte enheders boligareal (felt 312).

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Kan ikke indberettes for småbygninger, d.v.s. anvendelseskode 910-930.

Samlet erhvervsareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
218Samlet erhvervsarealBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Oplysningen kan ikke indberettes for småbygninger, d.v.s. anvendelseskoderne 910-930.

Bebygget areal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
219Bebygget arealBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene.

For bygninger, hvor etagerne arealmæssigt afviger fra hinanden, angives arealet af den største etage. Kælderetagen registreres særskilt i felt 223.

Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier medregnes ikke.

Såfremt sådanne arealer lukkes, skal arealet medregnes.

Arealer af porte, luftsluser o. lign. medtages til den linie, som bygningens ydervægge iøvrigt angiver.

Arealet af garage, carport eller udhus, der udgør en del af bygningen (indenfor bygningens ydervægge og under samme tag) medregnes ligeledes.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Antal etager

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
220Antal etagerBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Antallet angives incl. selve stueetagen og eventuel mansardetage, men excl. tagetage og kælder.

Hvis der er forskelligt antal etager i bygningens opgange registreres antal etager, i den opgang, der har det største antal og kode for afvigende etager markeres i felt 270.

Hvis bygningens etager arealmæssigt (ikke tagetage) afviger fra hinanden markeres dette i felt 270 som afvigende etager.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Når felt 270 er udfyldt vil det ikke være muligt at kontrollere det samlede bygningsareal med det areal, der kan beregnes ved at gange bebygget areal med antallet af etager.

Samlet areal af tagetage

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
221Samlet areal af tagetageBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv (antal m2).

Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5m over gulvplan.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

 

Areal af udnyttet del af tagetage

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
222Areal af udnyttet del af tagetageBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Areal af den del af tagetagen, der er indrettet til beboelse eller erhverv.

Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

 

Samlet kælderareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
223Samlet kælderarealBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge.

Arealet omfatter ikke krybekældre o. lign.

Bemærkninger

Hvis der er garageareal i kælderen registreres oplysning om garageareal og beliggenhed i notatlinierne 11-16 "særlig indretning af bygningen" eller 26-30 "bemærkninger af betydning for vurderingen".

Kælderareal med loft < 1,25 m over terræn

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
224Kælderareal med loft < 1,25 m over terrænBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Arealet angiver størrelsen af det kælderareal, hvor sikringsrum kan etableres.

Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Andet areal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
225Andet arealBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Arealer i bygningen, der ikke er oprettet på enhedsniveau, og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Oplysningen er nødvendig ved kontrol af bygningens "arealbogholderi", jf. BBR-instruks afsnit 5.1.

Kilde til bygningsarealer

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
228Kilde til bygningsarealerBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant).

2. Oplyst af teknisk forvaltning.

3. Oplyst af andre (lukket for indberetning).

4. Bygningen er maskinelt oprettet (koden kan ikke indberettes).

5. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning.

Bemærkninger

Koden anvendes primært til "kvalitetsmærkning" af oplysningerne.

Varmeinstallation

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
229 Varmeinstallation Bygning (CS, CR)

Definition/Indhold

1 Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

2 Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

3 Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende).

5 Varmepumpe.

6 Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas).

7 Elovne, elpaneler (kræver ikke indberetning af felt 230).

8 Gasradiatorer.

9 Ingen varmeinstallationer.

Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, anføres koden for den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.

Henvisninger

felt 239 supplerende varme.

BBR-instruks afsnit 5.4.

Bemærkninger

For ejerlejligheder anføres kode for enhedens varmeinstallation i notatlinie 17, hvis enhedens varmeinstallation afviger fra bygningens.

Alternativ energi kan anføres i notatlinie 17.

Opvarmningsmiddel

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
230 Opvarmningsmiddel Bygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Arten af det opvarmningsmiddel, der anvendes i eget anlæg og skal derfor kun indberettes hvis kode for varmeinstallation i felt 229 er 2, 3, 5, 6 eller 8.

1 Elektricitet.

2 Gasværksgas.

3 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).

4 Fast brændsel (kul, koks,brænde m.m.).

6 Halm.

7 Naturgas.

9 Andet.

Hvis der benyttes flere opvarmningsmidler, indberettes det opvarmningsmiddel, der anvendes mest.

Ajourføring

Såfremt der er etableret aftale herom, kan oplysning om naturgas ajourføres ved maskinel overførsel fra naturgasselskaberne.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.4.

Felt 239 "Supplerende varme".

Bemærkninger

For ejerlejligheder anføres kode for enhedens opvarmningsmiddel i notatlinie 18, hvis enhedens opvarmningsmiddel afviger fra bygningens.

Alternativ energi kan anføres i notatlinie 18.

Elevator

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
231ElevatorBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank - Der er ikke elevator i bygningen.

1 Der findes person- eller vareelevator i bygningen.

Notat om bygningen

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
232Notat om bygningenBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Notat om bygningen, der ikke i forvejen kan indberettes til de faste datafelter.

Et antal linier er reserveret til generel anvendelse efter fastlagte retningslinier, medens de resterende kan anvendes af den enkelte kommune.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 6.

Opdateringsdato for bygningen

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
233Opdateringsdato for bygningenBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Opdateringsdato (år-måned-dag) for sidste ændring af oplysningerne på bygningsniveau.

Energiattest

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
234EnergiattestBygning (CR)

Definition/Indhold

Der registreres dato for udstedelse af energiattest.

Ajourføring

Ajourføres på grundlag af maskinel overførsel af oplysninger fra Energikonsulentordningens Sekretariat.

Varmesynsrapport

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
235VarmesynsrapportBygning (CR)

Definition/Indhold

Der registreres dato for udarbejdet varmesynsrapport.

Ajourføring

Ajourføres på grundlag af maskinel overførsel af oplysninger fra Energikonsulentordningens Sekretariat.

Sikringsrumspladser

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
236SikringsrumspladserBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Antal personpladser i bygningens sikringsrum. Oplysningerne indgår i civilforsvarets beredskabsplaner.

Ajourføring

For den eksisterende bygningsmasse leveres oplysningerne fra civilforsvarskommissionen.

For nybyggeri i forbindelse med byggesagsbehandling.

Fritliggende bygninger

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
237Fritliggende bygningerBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank - ikke oplyst

1. Bygningen er fritliggende.

2. Bygningen har en eller flere sider sammenbygget med øvrige bygninger.

Fredning

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
238FredningBygning (CR)

Definition/Indhold

1. Bygningen (og kun bygningen) fredet i henhold til bygningsfredningsloven.

2. Som 1. men med tinglyste bevaringsbestemmelser jfr lovens pgf. 15.

3. Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet.

4. Del af bygning fredet i henhold til bygningsfredningsloven, herunder bygningsdele fra før 1536, der er tinglyst fredningsbestemmelse for.

5. Bygningen indeholder bygningsdele fra før 1536.

6. Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet i henhold til bygningsfredningsloven.

7. Som 6. men med tinglyst bevaringsdeklaration.

8. Bygningen bevaringsværdig. (lukket for indberetning).

9. Bygningen medtaget i registrant, bevaringsplan m.m. (lukket for indberetning).

Ajourføring

Ajourføringen sker på grundlag af meddelelser fra Skov- og Naturstyrelsen eller på grundlag af kommunens egne oplysninger.

Supplerende varme

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
239 Supplerende varme Bygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angives når bygningen udover den hovedsagelige varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde. Koderne er udformet med henblik på at dække såvel typen af supplerende varmeinstallation som opvarmningsmidlet, der anvendes.

Supplerende omflyttelige ovne skal ikke registreres.

1 Varmepumpeanlæg.

2 Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.).

3 Ovne til flydende brændsel.

4 Solpaneler.

5 Pejs.

6 Gasradiatorer.

7 Elovne, elpaneler.

10 Biogasanlæg.

80 Andet.

90 Bygningen har ingen supplerende varme.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.4.

Bemærkninger

Hvis der forekommer flere forskellige supplerende varmeinstallationer, indberettes den supplerende varme, der mest anvendes.

Indberetning skal altid finde sted for installationer, der etableres med offentlig støtte, dvs. varmepumpeanlæg (til udnyttelse af jord- og luftvarme), solpaneler (til udnyttelse af aktiv solvarme) og biogasanlæg, jfr. Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 241 af 28. april 1993 om statstilskud til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder mv.

Areal af indbygget garage

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
241Areal af indbygget garageBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver størrelsen af et lukket areal, der er indrettet til parkering.

Arealet ligger inden for bygningens ydermure og under samme tagkonstruktion som den øvrige del af bebyggelsen.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Registreringen har betydning for vurderingen og i forbindelse med etagearealberegningen til bebyggelsesprocent.

Areal af indbygget carport

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
242Areal af indbygget carportBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver størrelsen af et areal, der er indrettet til parkering og som ikke har begrænsende vægge på alle sider.

Arealet ligger under samme tagkonstruktion som den øvrige del af bebyggelsen.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Registreringen har betydning for vurderingen og i forbindelse med etagearealberegningen til bebyggelsesprocent.

Areal af indbygget udhus

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
243Areal af indbygget udhusBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver størrelsen af et areal, der er indrettet som udhus og som ligger inden for bygningens ydervægge og under samme tagkonstruktion.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Registreringen har betydning for vurderingen og i forbindelse med etagearealberegningen til bebyggelsesprocent.

Areal af udestue

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
244Areal af udestueBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver arealet af en lukket overdækning, der ligger uden for den del af bygningen, der er indrettet til beboelse eller erhverv.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Registreringen har betydning for vurderingen og i forbindelse med etagearealberegningen til bebyggelsesprocent

Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
245Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælderBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Arealet omfatter den del af kælderen, der lovligt er indrettet til beboelse.

I henhold til bygningsreglementet må gulvet i beboelsesrum ikke ligge lavere end terrænet udenfor.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Registreringen har betydning for vurderingen og etagearealberegningen til bebyggelsesprocent.

Areal af overdækket terrrase

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
246Areal af overdækket terrraseBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Arealet angiver størrelsen af en åben overdækket konstruktion.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Arealet indgår ikke i "bebygget areal".

Hvis terrassen lukkes, betragtes denne som en udestue, der skal medregnes til det bebyggede areal.

En selvstændig registrering af sådanne arealer er af betydning for beregningen af bebyggelsesprocent.

Areal af affaldsrum i terrænniveau

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
247Areal af affaldsrum i terrænniveauBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver et areal, der er indrettet til affaldsbeholdere mv. og som er placeret i samme niveau som tilkørslen for renovationsafhentningen.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Registreringen har betydning i forbindelse med etagearealberegningen til bebyggelsesprocent.

Afløbsforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
248AfløbsforholdBygning (CS, CR)

Nedenstående afløbskoder ændres 15. december 2010. Der varsles ændringer for Feltnr. Byg. 31, feltnavn Afløbsforhold samt Feltnr. Gru. 10, feltnavn Afløbsforhold. Ændringerne træder i kraft den 15.december 2010. De nye afløbskoder kan ses her.

Definition/Indhold

10. Afløb til offentligt spildevandsanlæg.

11. Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg.

20. Afløb til samletank.

21. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand.

29. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med

tilladelse.

30. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

31. Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet.

32. Mekanisk og biologisk rensning.

70. Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet.

80. Anden type afløb.

90. Intet afløb.

Henvisninger

En nærmere forklaring vedrørende anvendelse af de enkelte koder fremgår af afsnit 5.9.

Bemærkninger

Registrering af afløbsforhold på bygningsniveau er frivillig.

Hvis alt forekommende spildevand ikke afledes på samme måde, benyttes kodeværdi i følgende prioriteringsorden:

10, 11, 20, 21, 32, 29, 30, 31, 70, 80, 90

Hvis afløbet fra toilet og køkken er forskellige, er det toiletvandets afløbsforhold, der er afgørende for valget af kode.

Hvis der er behov for yderligere detaljering, kan der supplerende ske indberetning på notatlinier.

Hvis notatlinie 33 anvendes, udskrives indholdet på ejermeddelelsen.

Vandforsyning

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
249VandforsyningBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Offentligt alment vandforsyningsanlæg.

2. Privat alment vandforsyningsanlæg.

Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme.

3. Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme).

Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme.

4. Brønd.

6. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme).

9. Ingen vandforsyning.

Henvisninger

Lov om vandforsyning m.v.

BBR-instruksen afsnit 5.11.

Bemærkninger

Registrering af vandforsyning på bygningsniveau er frivillig.

Hvis der findes flere typer vandforsyning på bygningen, indberettes den type, der har den laveste kodeværdi.

Leje

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
260LejeBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Den årlige leje beregnes ud fra det beløb, der pr. 1. januar 1999 afkrævedes lejeren.

Lejen er excl. varmebidrag og eventuelle antennebidrag. Lejen angives uden moms.

Lejen er indberettet for udlejede erhvervsbygninger, der ikke er enhedsopdelt.

Ajourføring

Oplysningen er en statusoplysning, der ajourføres ved indsamling af oplysningen i forbindelse med ejendomsvurderinger.

Henvisninger

Felt 261 og felt 323.

BBR-instruks afsnit 5.7.

Bemærkninger

Lejen på bygningen registreres udelukkende for erhvervslejemål, der ikke er enhedsopdelt.

Lejen for blandede bolig- og erhvervslejemål angives på enhedsniveau (felt 323).

Lejen kan omfatte flere bygninger eller erhvervslokaler. Der vil i så tilfælde være angivet kodeværdi "H" i Udlejningsforhold (felt 261), dog kun for de øvrige identer, som lejen omfatter.

Udlejningsforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
261UdlejningsforholdBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Hvis huslejeoplysningen er indberettet maskinelt vil der i datafeltet være anført et "M".

Hvis huslejeoplysningen er indberettet via huslejeskema kan feltet indeholde følgende værdier:

Blank Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste, funktionær- og friboliger.

L Ledig (ikke udlejet).

E Benyttet af ejeren.

H Huslejen er registreret på en anden af lejemålets adresser. Henvisning kan forekomme fra bygning til bygning og fra enhed til enhed. Der kan ikke forekomme henvisning fra bygning til enhed og omvendt.

Ajourføring

Ajourføres kun i forbindelse med ejendomsvurderinger.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.7.

Felt 260

Byggesagsdato

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
268 Byggesagsdato Bygning (CS)

Definition/Indhold

Byggesagsdatoen (år-måned-dag) angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen.

Henvisninger

BBR-instruks sektion 7, afsnit 7.2

Bemærkninger

Byggesagsdatoen identificerer i sammenhæng med litra (felt 269) éntydigt de verserende byggesager for den pågældende bygning, idet der på samme tidspunkt kan være registreret flere byggesager pr. bygning.

Litra

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
269 Litra Bygning (CS)

Definition/Indhold

Litra anvendes, hvor der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato.

Blank - Byggesagsdatoen har ingen litra.

A-Z Litra under byggesagsdatoen.

O, Q, I og J forekommer ikke.

Henvisninger

Feltbeskrivelse for felt 268.

BBR-instruks sektion 7, afsnit 7.2

Afvigende etager

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
270Afvigende etagerBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver, at bygningens etager afviger arealmæssigt fra hinanden, eller at der er forskelligt antal etager i bygningens opgange.

Blank - Bygningen har ikke afvigende etager.

1. Bygningen har afvigende etager.

Vejkode

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
271VejkodeBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Kode for den gade/vej hvor bygningen er beliggende.

Henvisninger

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings-og boligregistrering.

Indenrigsministeriets cirkulære om folkeregistrering.

Husnummer

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
272HusnummerBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Bygningens husnummer.

Ajourføring

Hvis husnummer ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse.

Henvisninger

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings-og boligregistrering.

Bogstav

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
273BogstavBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Bygningens husbogstav.

Blank - Bygningen har ikke husbogstav.

A-Z - Bygningens husbogstav, dog bør O, Q, I,og J ikke benyttes.

Henvisninger

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings-og boligregistrering.

Byggetilladelse, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
281Byggetilladelse, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

Datoen for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde.

Ajourføring

Dannes maskinelt ud fra byggesagsdato og byggesagskode.

Påbegyndelse, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
282Påbegyndelse, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

Dato (år-måned-dag) for påbegyndelse af byggearbejdet.

Ajourføring

Hvis byggesagskoden (felt 292) er 2, 4 eller 5, dvs. anmeldelsessager efter Bygningsreglementerne, dannes feltet maskinelt.

Såfremt den egentlige påbegyndelse afviger fra den maskinelt dannede kan data herfor indberettes manuelt.

Henvisninger

BBR-instruks sektion 7.

283 Ibrugtagningstilladelse, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
283Ibrugtagningstilladelse, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

I feltet anføres datoen for udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Hvis et byggeri er delvis ibrugtaget, eller der er indberettet fuldført, skal dato for endelig ibrugtagningstilladelse indberettes i feltet.

Ajourføring

Feltet kan ikke indberettes for byggesager som er omfattet af Småhusreglementet eller som er anmeldelsessager efter Bygningsreglementet.

Bemærkninger

Tidstro opdatering af dette felt er en vigtig forudsætning for arbejdet med ejendomsvurderingen samt ved udmålingen af bloktilskud.

Delvis ibrugtagningstilladelse, dat

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
284Delvis ibrugtagningstilladelse, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

Dato for den seneste udstedte delvise ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Ajourføring

Feltet kan ikke indberettes for byggesager som er omfattet af Småhusreglementet eller som er anmeldelsessager efter Bygningsreglementet (felt 292 = 1, 2, 4 eller 5).

Henvisninger

Se også felt 208, 286 og 391.

Bemærkninger

Tidstro opdatering af dette felt er en vigtig forudsætning for arbejdet med ejendomsvurdering samt ved udmåling af bloktilskud.

Henlæggelse, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
285Henlæggelse, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

I feltet anføres den dato, som ejeren/bygherren/bygningsmyndigheden oplyser for henlæggelse/opgivelse af byggesagen.

Færdig bygningsareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
286Færdig bygningsarealBygning (CS)

Definition/Indhold

Der registreres det areal, som er færdiggjort i forbindelse med den sidst udstedte delvise ibrugtagningstilladelse (felt 284).

Arealet beregnes som summen af samlet bygningsareal (felt 216) og udnyttet tagetage (felt 222)

Ajourføring

Arealet fra en tidligere delvis ibrugtagningstilladelse udgår maskinelt, når en ny delvis ibrugtagningstilladelse indberettes, således at der altid er registreret det sidst færdiggjorte areal. Arealerne opsummeres maskinelt i felt 296.

Hvis der ikke indberettes til felt 286, vil samlet bygningsareal (felt 216) blive indsat maskinelt, dvs. excl. eventuel udnyttet tagetage.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Oplysningen registreres kun, når der er indberettet en dato i felt 284 "Dato for seneste delvis ibrugtagningstilladelse".

Distrikt

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
287DistriktBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Feltet kan efter behov anvendes til en evt. kommunal distriktsopdeling.

Ajourføring

Ajourføres manuelt på kommunens foranledning.

Fuldført, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
288Fuldført, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

Dato (år-måned-dag) for fuldført byggeri.

Ajourføring

Ajourføring af feltet har forskellig virkning afhængig af om sagen vedrører byggesagskode 1, 2, 3, 4 eller 5.

Det er vigtigt at reglerne for ajourføring af feltet overholdes, jf. Kommunedatas brugervejledning.

Henvisninger

Kommunedatas brugervejledning.

BBR-instruks sektion 7.

Bemærkninger

Tidstro opdatering af dette felt er en vigtig forudsætning for arbejdet med ejendomsvurderingen samt ved udmålingen af bloktilskud.

Sagstype

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
290SagstypeBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Sagstypen angiver arten af den byggesag, der bliver udført, eller arten af den ændring, der er gennemført.

Følgende koder forekommer i BBR-ændringsregistret:

1. Nybyggeri.

2. Til/ombygning.

3. Nedrivning (hel eller delvis)

Følgende koder forekommer i BBR-stamregister:

4. Fejlrettelse af "faktiske fejlregistreringer og udeladelser".

5. Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling.

6. Opdeling af enheder.

7. Sammenlægning af enheder.

For sagstyperne 5, 6 og 7 udskrives automatisk BBR-ejermeddelelse.

Henvisninger

BBR-instruks sektion 7, afsnit 7.4.

Offentlig støtte

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
291Offentlig støtteBygning (CS)

Definition/Indhold

Feltet angiver, om bygningen opføres med offentlige støtte i henhold til lov om boligbyggeri eller lov om ældreboliger.

1. Boliger opført uden offentlig støtte.

3. Almennyttige boliger (inkl. integrerede ungdomsboliger).

4. Private andelsboliger.

5. Ungdomsboliger.

6. Ældreboliger.

7. Lette kollektivboliger.

Henvisninger

BBR-instruks sektion 5, afsnit 5.3

Byggesagskode

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
292ByggesagskodeBygning (CS)

Definition/Indhold

1 - BR-S-tilladelsessag.

Nybyggeri og tilbygning vedrørende småhuse. Det vil sige byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse i Bygningsreglement for Småhuse: Stuehuse, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde-og dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne) sommerhuse. Garager, carporte og udhuse hvis areal er større end 50 m2.

2 - BR-S-anmeldelsessag.

Byggeri omfattet af bestemmelser om anmeldelsespligt i Bygningsreglement for Småhuse: Garager, carporte og udhuse hvis areal er højst 50 m2, samt nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

3 - BR-tilladelsessag.

Nybyggeri og tilbygninger samt byggearbejder der i øvrigt kræver tilladelse i henhold til Bygningsreglementet kapitel 1.3.

4 - BR-anmeldelsessag (landbrugsbygning)

Anmeldelsessager hvor kommunalbestyrelsen, i henhold til Bygningsreglementet kapitel 1.6, har 2 uger til at gøre indsigelse.

5 - BR-anmeldelsessag (øvrige)

Anmeldelsessager hvor kommunalbestyrelsen, i henhold til Bygningsreglementet kapitel 1.6, har 4 uger til at gøre indsigelse d.v.s. ny- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser på højst 50m2, enkeltstående ombygninger i enkelte enheder og nedrivning af bebyggelse.

Henvisninger

Boligministeriets cirk. af 11/2-1986 om BBR's ajourføring og drift.

BBR-instruktion afsnit 7.6.

Anmeldelse af byggearbejde

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
293Anmeldelse af byggearbejdeBygning (CS)

Definition/Indhold

Dato (år-måned-dag) for anmeldelse af byggearbejde, der er omfattet af anmeldelsespligt, jf. Bygningsreglement for Småhuse og Bygningsreglement af 1995, kapitel 1.6.

Ajourføring

Feltet dannes maskinelt ud fra byggesagsdato og byggesagskode.

Anmeldelse af nedrivning, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
294Anmeldelse af nedrivning, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

Feltet angiver datoen for anmeldelse af en hel eller delvis nedrivning af en bygning.

Ajourføring

Feltet dannes maskinelt ud fra byggesagsdato, ved oprettelse af en nedrivning (sagstype 3).

Gennemført nedrivning, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
295Gennemført nedrivning, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

I feltet anføres datoen (år-måned-dag) for ejerens/bygherrens eller bygningsmyndighedens angivelse af, at bygningen reelt er totalt eller delvist nedrevet.

Foreløbigt færdiggjort bygningsareal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
296Foreløbigt færdiggjort bygningsarealBygning (CS)

Definition/Indhold

Angiver det bygningsareal, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse.

Ajourføring

Felt 296 dannes maskinelt som summen af registreret areal i felt 286 "Færdigt bygningsareal". Der kan ikke indberettes manuelt til felt 296.

Henvisninger

Felt 284 og 286.

Foreløbigt færdiggjort antal lejligheder

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
297Foreløbigt færdiggjort antal lejlighederBygning (CS)

Definition/Indhold

Angiver det antal beboelseslejligheder, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse.

Ajourføring

Dannes maskinelt, når "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" (felt 391) er indberettet.

Henvisninger

Se felt 391.

Foreløbigt færdiggjort antal enkeltværelser

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
298Foreløbigt færdiggjort antal enkeltværelserBygning (CS)

Definition/Indhold

Angiver det antal enkeltværelser til beboelse, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse.

Ajourføring

Dannes maskinelt, når "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" (felt 391) er indberettet.

Henvisninger

Se felt 391.

Vejkode

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
301VejkodeBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Kode for den gade/vej, hvor enheden er beliggende.

Henvisninger

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings-og boligregistrering.

Indenrigsministeriets cirkulære om folkeregistrering.

Etage

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
303EtageBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Etagen, hvor enheden er beliggende.

Etagen kan antage følgende værdier:

Den etage hvis gulvplan ligger i eller umiddelbart over gadeniveau benævnes ST.

De følgende etager herover benævnes nedefra og opefter 01, 02, 03....,99.

Kældre (etagerne under gadeniveau) benævnes KL, K2, K3, ...... K9 i retning ovenfra og nedefter.

Etagen angives ikke, hvis der kun er en enhed i bygningen.

Bemærkninger

BBR-instruks sektion 4, afsnit 4.3.1

Boligministeriets cirk. af 6/1-1977 om etablering af BBR.

Bekendtgørelse nr. 1028 af 12 december 2002 om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Side

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
304SideBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Angiver enhedens sidebetegnelse/dørnummer på etagen.

På etager med kun én bolig- eller erhvervsenhed fastsættes ingen sidebetegnelse.

Sidebetegnelsen kan antage følgende værdier:

a. På etager med to eller tre bolig- eller erhvervsenheder anvendes henholdsvis betegnelserne TV, TH eller TV, MF, TH. Betegnelsen TV anvendes for den bolig- eller erhvervsenhed, hvis indgangsdør ligger længst til venstre set fra sidste trin før etageafsatsen. Betegnelsen TH anvendes for den enhed, der ligger længst til højre. På etager med tre enheder benyttes MF for den tredie enhed, der ligger mellem de to andre enheder.

b. På etager med fire eller flere bolig- eller erhvervsenheder anvendes dørnumre, der angiver enhedens placering på etagen.

Enheden med indgangsdør længst til venstre set fra sidste trin før etageafsatsen betegnes 1, enheden umiddelbart til højre herfor betegnes 2, den næste 3 osv.

c. Såfremt der på hver enheds indgangsdør som et led i en nummerering af lejlighederne med skilt eller lign. er anbragt et særskilt nummer eventuelt kombineret med bogstav på ikke over fire tegn i alt, kan dette anvendes som dørnummer for enheder, der falder under såvel a. som b.

Henvisninger

BBR-instruks sektion 4, afsnit 4.3.1.

Boligministeriets cirk. af 6/1-1977 om etablering af BBR.

Bekendtgørelse nr. 1028 af 12 december 2002 om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Ejendomsnummer for ejerlejlighed

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
306Ejendomsnummer for ejerlejlighedBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Nummeret er identisk med ejerlejlighedens ejendomsnummer i ESR.

Ajourføring

Ajourføres på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret.

Henvisninger

Afsnit 2.2, afsnit 3.2 og afsnit 5.1.

Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
307Bolig- og erhvervsenhedens anvendelseBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Anvendelseskoden angiver bolig- eller erhvervsenhedens hovedsagelige anvendelse.

Enheder der anvendes til helårsbeboelse

110 Stuehus til landbrugsejendom.

120 Fritliggende énfamilieshus (parcelhus).

130 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

150 Kollegium.

160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne-eller ungdomshjem).

190 Anden enhed til helårsbeboelse.

Enheder der anvendes til produktion eller lager i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign.

210 Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding og lign.

220 Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.)

230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o. lign.

290 Anden enhed til produktion og lager i forbindelse med landbrug, industri o. lign.

Enheder der anvendes til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign.

310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, luft-havnsbygning, banegårdsbygning o. lign.

320 Engroshandel og lager.

330 Detailhandel m.v.

340 Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v.

350 Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o. lign.)

360 Offentlig administration.

370 Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.

390 Anden enhed til handel, transport etc.

Enheder der anvendes til kulturelle formål samt institutioner.

410 Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v.

420 Bibliotek, museum, kirke o. lign.

430 Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium).

440 Hospital, fødeklinik o. lign.

450 Daginstitution.

490 Anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v.

Enheder der anvendes til fritidsformål.

510 Sommerhus.

520 Enhed til ferieformål m.v. bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

530 Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.).

540 Kolonihavehus.

590 Anden enhed til fritidsformål.

Ikke vurderede erhvervsenheder i nybyggeri.

610 Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.2.

Boligtype

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
308BoligtypeBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank - Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

1 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

2 Blandet erhverv og beboelse med eget køkken.

3 Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).

4 Fællesbolig eller fælleshusholdning (boligenhed med anvendelseskode 160).

5 Sommer-/fritidsbolig (boligenhed med anvendelseskode 510, 540 og 590).

Ajourføring

Beregnes maskinelt på grundlag af oplysninger om beboelses-/erhvervssareal, anvendelse og køkkenforhold.

Ved nybyggeri og til- og ombygning kan feltet indberettes manuelt til ændringsregistret.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.10.

Felt 378.

309 Kondemneret bolig

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
309Kondemneret boligBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank - Ikke kondemneret boligenhed.

1 Kondemneret boligenhed.

Ajourføring

Oplysning indhentes fra den forvaltning, der administrerer kondemnerede boliger.

Oprettelsesdato for enhedens identifikation

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
310Oprettelsesdato for enhedens identifikationBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Dato for oprettelse af bolig- og erhvervsenhedens identifikation i BBR.

Dannes maskinelt fra BBR-ændringsregister, når enheden er klar til indflytning, d.v.s., ved udstedelse af enten

a. Midlertidig ibrugtagningstilladelse, eller

b. Ibrugtagningstilladelse.

c. Fuldført.

Ajourføring

Dannes maskinelt ved overførsel fra BBR-ændringsregister.

Samlet areal

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
311Samlet arealBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Samlet areal der anvendes til beboelse eller erhverv (antal m2).

Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden.

Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse.

Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Areal der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Areal til beboelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
312Areal til beboelseBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage.

I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum.

Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).

Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Areal til erhverv

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
313Areal til erhvervBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage.

Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).

Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
314Antal værelser i bolig- eller erhvervsenhedenBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Kamre regnes som hele værelser.

a. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse:

Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder.

Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke.

b. Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv:

Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i a. er opfyldt.

Antal værelser til erhverv i enheden

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
315Antal værelser til erhverv i enhedenBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv.

For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.

Flytbare skillevægge

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
316Flytbare skillevæggeBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank- Der findes ikke flytbare skillevægge.

1. Flytbare skillevægge forefindes i enheden (fleksibelt værelsesantal).

Kilde til enhedens arealer

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
317Kilde til enhedens arealerBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

1. Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant).

2. Oplyst af teknisk forvaltning.

3. Oplyst af andre (lukket for indberetning).

5. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning.

Bemærkninger

Koden anvendes primært som kvalitetsmærkning af oplysningerne.

Toiletforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
318ToiletforholdBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

BBR-stamregister:

1-99. Antal vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden.

A. Vandskyllet toilet uden for enheden.

B. Anden type toilet eller intet toilet i forbindelse med enheden.

BBR-ændringsregister:

(-9)-99 Antal vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden.

A. Vandskyllet toilet udenfor enheden.

B. Anden type toilet eller intet toilet i forbindelse med enheden.

Bemærkninger

- Kommunedatas brugervejledning.

Badeforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
319BadeforholdBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

BBR-stamregister:

1-99. Antal badeværelser i enheden.

C. Adgang til badeværelse.

D. Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse.

BBR-ændringsregister:

-(1-9) Antal badeværelser i enheden.

1-99.

C. Adgang til badeværelse.

D. Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse.

Ved et badeværelse forstås et rum forsynet med badekar og/eller bruser med fast tilslutning af vandforsyning og gulvafløb. Brusekabine tilsluttet gulvafløb regnes som badeværelse.

Henvisninger

Kommunedatas brugervejledning.

Køkkenforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
320KøkkenforholdBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Enheden har:

E. Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

F. Adgang til fælles køkken.

G. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang.

H. Ingen fast kogeinstallation.

Henvisninger

Kommunedatas Brugervejledning.

Bemærkninger

Eget køkken omfatter bl.a. også kogenicher og skabskøkkener med afløb og kogeinstallation

Energiforsyning

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
321EnergiforsyningBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Enhedens energiforsyning - bortset fra energi til rumopvarmning - er af følgende type:

1. Gas fra værk.

2. 230 V el fra værk.

3. 400 V el fra værk.

4. Både 230 V el og gas fra værk.

5. Både 400 V el og gas fra værk.

6. Hverken el eller gas fra værk.

Forefindes der både 230 V og 400 V indberettes kun kode for 400 V.

Udlejningsforhold

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
322UdlejningsforholdBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Hvis huslejeoplysningen er indberettet maskinelt vil der i datafeltet være anført et "M".

Hvis huslejeoplysningen er indberettet via huslejeskema kan feltet indeholde følgende værdier:

Blank Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste, funktionær- og friboliger.

L Ledig (ikke udlejet).

E Benyttet af ejeren.

H Huslejen er registreret på en anden af lejemålets adresser. Henvisning kan forekomme fra bygning til bygning og fra enhed til enhed. Der kan ikke forekomme henvisning fra bygning til enhed og omvendt.

Ajourføring

Ajourføres kun i forbindelse med de almindelige ejendomsvurderinger.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.7.

Bemærkninger

Generelle opgørelser over antal ledige boligenheder foretages ved samkøring med CPR, jf. felt 392.

Leje

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
323LejeBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Den årlige leje beregnes ud fra det beløb, der pr. 1. januar 1999 afkrævedes lejeren.

Lejen er excl. varmebidrag og eventuelle antennebidrag.

For erhvervslejemål angives lejen tillige uden moms.

Lejen er indberettet for enheder i udlejningsejendomme og for erhvervslejemål samt for ejerlejligheder, der fortsat skal vurderes som udlejet.

Ajourføring

Oplysningen er en statusoplysning, der ajourføres ved indsamling af oplysningen i forbindelse med ejendomsvurderinger.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.7.

Felt 260 og 322.

Bemærkninger

For tjeneste-, funktionær- og friboliger svarer lejen til almindelig udlejning.

Lejen for bygninger , der udelukkende består af erhvervslejemål, kan angives på bygningsniveau (felt 260).

Lejen kan omfatte flere bygninger, boliger eller erhvervslokaler. Der vil i så tilfælde være angivet kodeværdi "H" i Udlejningsforhold (felt 322), dog kun for de øvrige identer, som lejen omfatter.

Notater om bolig- eller erhvervsenheden

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
324Notater om bolig- eller erhvervsenhedenBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Notater om enheden, der ikke er omfattet af de faste datafelter.

Et antal linier er reserveret til generel anvendelse efter fastlagte retningslinier, medens de resterende kan anvendes af den enkelte kommune.

Henvisninger

BBR-instruks sektion 6.

Opdateringsdato for bolig- eller erhvervsenheden

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
325Opdateringsdato for bolig- eller erhvervsenhedenBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Dato for sidste ændring af dataindholdet for bolig-eller erhvervsenheden.

Ajourføring

Ajourføres maskinelt som kørselsdatoen.

Husnummer

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
372HusnummerBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Enhedens husnummer.

Henvisninger

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings-og boligregistrering.

BBR-instruks sektion 4.

Husbogstav

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
373HusbogstavBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Blank - Enheden har ikke husbogstav.

A - Z Husbogstav for enheden, dog bør O, Q, I og J ikke benyttes.

Henvisninger

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings-og boligregistrering.

BBR-instruks sektion 4.

CPR-adresse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
378CPR-adresseBolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/Indhold

Feltet kan indberettes med værdien:

9 Rekvireret overførsel af enhedens identifikation og boligtypekode (feltnr. 308) til CPR.

Men kan endvidere antage værdien:

* Godkendt tom bolig.

Ajourføring

Indberetning af værdien 9 bevirker, at boligtypekoden overføres til den tilsvarende boligadresse i CPR.

Har man kendskab til, at der findes en godkendt tom bolig, som f. eks. diplomatbolig, montørbolig m.v., kan dette registreres i BBR via folkeregistret.

Folkeregistret indberetter boligtypekode 9 til Personregistret, som maskinelt overfører en *-markering til BBR i felt 378.

Ved persontilmelding på boligen blankes feltet via Personregistret, og der udskrives en kvitteringsliste til kommunen.

Når feltet blankes, returnerer BBR boligtypekoden fra felt 308 til Personregistret.

Lovlig anvendelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
379Lovlig anvendelseBolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/Indhold

Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus.

A Bolig har bevaret helårsstatus efter områdets udlægning til sommerhusområde, jfr. planlovens § 40, stk. 1.

B Tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte.

C Dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte jfr. Planlovens § 40, stk. 2.

D Personlig ret for pensionister til helårsbeboelse, jfr. Planlovens § 41. Retten bortfalder ved ejerskifte.

Når kode B indberettes, skal årstal for dispensation indberettes i felt 380.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.5.

Årstal for tidsbegrænset dispensation

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
380Årstal for tidsbegrænset dispensationBolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/Indhold

Angiver i sammenhæng med felt 379 årstal for udløbet af en tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse i sommerhusområder.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.5.

Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
381-385Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighedBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Moderlejlighedens identifikation indberettes på supplementsrummet.

381 Vejkode

382 Husnummer

383 Bogstav

384 Etage

385 Side

Henvisninger

Kommunedatas brugervejledning.

Sagstype

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
390SagstypeBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Der registreres arten af byggesagen eller arten af den ændring, der er gennemført.

Til ændringsregistret kan indberettes:

1. Tilgang af enheder (herunder enheder, der opstår ved erhvervsbygningers overgang til boligformål).

2. Til/ombygning.

3. Nedlæggelser.

Til stamregistret kan indberettes.

4. Fejlrettelse af "faktiske fejlregistreringer og udeladelser".

5. Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling.

6. Opdeling af enheder.

7. Sammenlægning af enheder.

Sagstyperne 5, 6 og 7 medfører automatisk udskrivning af BBR-ejermeddelelse.

Bemærkninger

- BBR-instruks sektion 7.

Delvis ibrugtagningstilladelse, dato

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
391Delvis ibrugtagningstilladelse, datoBolig- og erhvervsenhed (CS)

Definition/Indhold

Der registreres datoen for den delvise ibrugtagningstilladelse, den pågældende enhed er omfattet af.

Henvisninger

Se endvidere felt 208, 284, 286, 296, 297 og 298.

Bemærkninger

Ved indberetning af feltet overføres enheden til BBR-stamregister.

Udlejningsforhold 2

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
392Udlejningsforhold 2Bolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/Indhold

1. Udlejet.

2. Benyttet af ejeren.

3. Ikke benyttet.

Ajourføring

Feltet dannes maskinelt på grundlag af oplysninger fra BBR, CPR og ESR.

Oplysningerne ajourføres fast i januar og marts måned, men kan herudover ajourføres på baggrund af anmodning herom fra den enkelte kommune.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.6.

BBR-instruks afsnit 9.1.2 og 9.2.

Bemærkninger

Sommerhuse og fritidsboliger, d.v.s enheder med boligtypekode 5 opdateres kun, hvis enheden er udlejet eller benyttet af ejeren.

Anvendes ved udmåling af bloktilskud, jf. BBR-instruks sektion 10, samt i forbindelse med ejendomsvurderingen.

Rekvisition af BBR-ejermeddelelse

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
394Rekvisition af BBR-ejermeddelelseBolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/Indhold

Koden indberettes såfremt, der skal udskrives en BBR-ejermeddelelse på ejerlejligheden til ejeren.

Ejermeddelelsen rekvireres i følgende tilfælde:

- ALTID ved indberetning til BBR-stamregister på grund af accepterede korrektioner på BBR-ejermeddelelse fra ejer.

- Ved indberetning af væsentlige ændringer på BBR-stamregister iøvrigt.

Kodeværdien (1 eller 2) er kun afgørende for den årsagstekst, som udskrives på BBR-ejermeddelelsen.

1. Der udskrives en BBR-ejermeddelelse på ejerlejligheden til ejeren med årsagsteksten:

"Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet på grund af rekvisition fra ejer".

2. Der udskrives en BBR-ejermeddelelse på ejerlejligheden til ejeren med årsagsteksten:

"Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR-vedrørende Deres ejendom".

Henvisninger

BBR-instruks sektion 8.

Rekvisition af BBR-ejer meddelse til kommunen

FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
395Rekvisition af BBR-ejer meddelse til kommunenBolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/Indhold

1-9 Der udskrives en BBR-ejermeddelelse på ejerlejligheden til kommunen i det anførte antal eksemplarer. BBR-ejermeddelelse udskrives med følgende årsagstekst:

"Denne BBR-EJERMEDDELELSE er udskrevet ved rekvisition fra kommunens BBR-myndighed".

Henvisninger

BBR-instruks sektion 8.