5.5 Helårsbeboelse i sommerhus

15.03.2007

Sommerhuslovens§ 7a pålægger kommunerne kontrol af, om sommerhuse ulovligt anvendes til helårsbeboelse. Det er ved lovens tilblivelse forudsat, at Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem og BBR kan anvendes i kommunernes arbejde. Den 1. januar 1992 ophæves sommerhuslovens kapitel 2 (§§ 4-7) og erstattes af kapitel 8 (§§39-41) i Lov om planlægning.

Det angives ved hjælp af felt 379, om der er givet dispensation til lovlig helårsbeboelse, eller om boligen har bevaret helårsstatus efter områdets udlægning til sommerhusområde (planlovens § 40 stk.1). De nærmere retningslinier for dispensationen er beskrevet i Miljøministeriets "Vejledning om dispensation fra forbudet mod helårsbeboelse i sommerhusområder" nr. 99 af 3. juli 1989.

Derudover giver Planlovens§ 41 pensionister ret til at anvende deres sommerhus til helårsbeboelse uden forudgående dispensationsansøgning, såfremt de har ejet ejendommen i mindst otte år. De nærmere betingelser og vilkår beskrives i Miljøministeriets "Vejledning om pensionisters ret til helårsbeboelse i sommerhusområder" nr. 153 af 3. september 1991.

Hvis der er givet dispensation eller der er ret til helårsbeboelse, skal der til felt 379 indberettes én af følgende kodeværdier:

A. Bolig har bevaret helårsstatus efter områdets udlægning til sommerhusområde, jfr. Planlovens § 40, stk. 1.

B. Tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte.

C. Dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte, jfr. Planlovens § 40, stk. 2.

D. Personlig ret for pensionister til helårsbeboelse, jfr. Planlovens § 41. Retten bortfalder ved ejerskifte.

Under kodeværdi A skal de enheder registreres, der har bevaret deres helårsstatus efter områdets overgang til sommerhusområde. Der kan ikke registreres enheder, der har opnået dispensation til helårsbeboelse efter ansøgning.

Under kodeværdi B skal registreres de enheder, hvor ejeren har fået en tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse af et sommerhus. (Årstal for dispensationens udløb indberettes til BBR-felt 380). Dispensationen vil bortfalde ved ejerskifte, ejerens fraflytning, udlejning, ejerens død eller anden overdragelse af brugsretten til enheden.

Under kodeværdi C skal registreres de enheder, hvor ejeren har fået dispensation til helårsbeboelse af et sommerhus. Dispensationen vil bortfalde ved ejerskifte, ejerens fraflytning, udlejning, ejerens død eller anden overdragelse af brugsretten til enheden.

Under kodeværdi D skal registreres de enheder, hvor ejeren har tilladelse til at benytte sit sommerhus hele året efter reglerne i planlovens § 41 (pensionistreglen). Retten til helårsbeboelse bortfalder ved salg, fraflytning, udlejning eller anden overdragelse af brugsretten til enheden. Derimod vil retten til helårsbeboelse ikke altid bortfalde ved dødsfald. (planlovens § 41).

Når der i felt 379 er givet tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus skal anvendelseskoderne i felt 203 og 307 ændres i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Hvis huset har permanent ophold/CPR-tilmelding, og der er ret til eller givet dispensation til lovlig helårsbeboelse, registreres sommerhuset som fritliggende eenfamiliehus med anvendelseskode 120 i felt 203 og 307.

Såfremt der er ret til eller givet dispensation til helårsbeboelse i sommerhus vil dette fremgå af BBR-ejermeddelelsen, når korrekt indberetning til felt 379 er foretaget.