5.3 Støttet byggeri

14.03.2007

Boligmin. bkg. nr. 362 af 6/6-1990 af lov om boliger for ældre og personer med handicap samt bkg. nr. 525 af 10/7-1990 af lov om boligbyggeri.

Det registreres i BBR, om byggeri opføres med eller uden offentlig støtte efter boligbyggeriloven eller lov om ældreboliger, herunder typen af det støttede byggeri.

Støtte kan ydes af både kommunen og staten og kan gives til følgende boligformer og antage kodeværdierne:

1. Boliger opført uden offentlig støtte
3. Almennyttige boliger (inkl. integrerede ungdomsboliger)
4. Private andelsboliger
5. Ungdomsboliger
6. Ældreboliger
7. Lette kollektivboliger

Indberetning om offentlig støtte er obligatorisk for boligbyggeri og skal indberettes samtidig med dato for byggetilladelse.Koderne 3-7 omfatter boligbyggeri ,der får offentlig støtte (rentebidrag, afdragsbidrag og/eller grundkapital) af staten og kommunen ifølge boligbyggeriloven eller lov om ældreboliger.

Kommunen skal altid på forhånd give bygherren tilladelse til, at sådant byggeri kan opføres. BBR-registerføreren bør derfor aftale med den forvaltning der administrerer støttet byggeri i kommunen (ofte økonomisk forvaltning/borgmesterkontoret), at oplysning om alle boliger af den nævnte type videregives til BBR-registerføreren, så snart der er afgivet tilsagn til bygherren. Herved undgås også forsinkelser i indberetningen til BBR.

Etageboliger og række-, kæde-, dobbelthuse opføres i dag ret sjældent uden offentlig støtte. Hvis der indberettes dato for byggetilladelse for sådant byggeri uden offentlig støtte, bør BBR-registerføreren kontrollere i økonomisk forvaltning, om dette er korrekt. Opmærksomheden henledes på, at almennyttige boligselskaber formelt kan være organiseret som andelsboligforeninger. Det er vigtigt, at disse ikke sammenblandes med private andelsboligforeninger (med offentlig støtte).

I en række tilfælde opføres byggeri i forbindelse med støttet byggeri f.eks. daginstitutioner eller forretningsbyggeri. Dette byggeri modtager normalt ikke offentlig støtte efter ovennævnte støtteformer og dette byggeri skal derfor registreres som ikkestøttet byggeri (kode 1 i felt 291). Tilsvarende gælder senere ikke-støttede udvidelser og ændringer af tidligere støttet byggeri. Er der tvivl om et byggeri er støttet eller ej, kan oplysning herom i de fleste kommuner indhentes i økonomisk forvaltning.

Opmærksomheden henledes på, at boligbyggeri opført med offentlig støtte normalt opføres af eller for almennyttige boligselskaber eller som nyt privat andelsboligbyggeri. BBR-myndigheden bør derfor som udgangspunkt kontrollere om byggeri af nyt boligbyggeri med mange boliger, er opført med støtte, da almennyttigt boligbyggeri og privat andelsboligbyggeri kun i sjældne tilfælde omfatter blot nogle få boliger.

Endelig udsender Boligministeriet oplysninger om tilsagn til almennyttige boliger direkte til BBRregisterføreren. Disse oplysninger kan være til hjælp ved afgørelsen af, hvilken kode, der skal indberettes til felt 291.