Generelle bemærkninger

02.11.2007

I BBR er der mulighed for at indberette notatlinier for hver ejendom. Der kan indberettes notatlinier på alle niveauer d.v.s. på ejendomsniveau, bygningsniveau samt enhedsniveau. Notatlinierne skal sikre en vis fleksibilitet i registreringen, således at der kan indberettes oplysninger, som ikke umiddelbart findes som egentlige BBR-data. Herudover åbner notatlinierne mulighed for, at kommunen efter eget ønske kan indberette oplysninger til brug for den kommunale administration og planlægning.

På hvert niveau findes der ialt mulighed for at indberette 99 notatlinier (01-99), som identificeres ved hjælp af et notatlinienummer på 2 cifre.

Notatlinierne findes i registret under følgende feltnumre:

Ejendom - datafelt 106

Bygning - datafelt 232

Enhed - datafelt 324

Med henblik på at BBR kan anvendes som ét samlet landsdækkende register, er der fastsat retningslinier for anvendelsen af notatlinierne nedenfor. Det bemærkes, i denne forbindelse, at kommunen i det omfang, notatlinierne anvendes til registrering af oplysninger ud over indholdet af det i afsnit 6.1.2 anførte, forud skal foretage en anmeldelse af indholdet af de registrerede oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. bestemmelserne herom i Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering.

Efter anmeldelsen af indholdet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen tildele kommunen et notatlinienummer til brug ved indberetningen. Undtaget fra anmeldelsespligten er kommunens indberetning af oplysninger til brug ved intern sagsekspedition, besigtigelse m.v. Sådan indberetning kan finde sted til notatlinierne 80-89.