9.2.1 Opgørelse af boligkriteriet

18.01.2007

Opgørelse af boligkriteriet i udgiftsbehovsudligningen sker hvert år på grundlag af de oplysninger, som er registreret i BBR, ESR og CPR pr. 1. januar.

Efter BBR's ajourføring medio december samkøres de tre registre, jf. afsnit 9.1.2. Fristen for indberetning fremgår af Kommunedatas Brugervejledning for BBR (sektion 0, afsnit 1) og er forskellig for Kommunedatas regionale centre.

På grundlag af oplysninger om den enkelte ejendoms ejere i ESR og oplysninger fra CPR om adresser med folkeregistertilmelding, ajourføres der i BBR en kode for udlejningsforhold (felt 392) for alle boliger. Udlejningskoden har værdierne 1: Udlejet, 2: Benyttet af ejeren, 3: Ikke benyttet (uden CPR-tilmelding).

Reglerne om opgørelse af boligkriteriet findes i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og tilsvar i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Kriterier der indgår i opgørelsen af kommunale udgiftsbehov, og som er baseret på BBR-oplysninger.

Beregnet boligstøtte opgøres på grundlag af en af Indenrigsministeriet foretaget standardberegning. I opgørelsen indgår antallet af udlejede egentlige beboelseslejligheder, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret, opdelt i grupper efter opførelsesår. Hver gruppe indgår i standardberegningen med en vægt, der fastlægges på grundlag af Danmarks Statistiks huslejeundersøgelse.

Antallet af særligt socialt belastede boliger opgøres på grundlag af den af Danmarks Statistik foretagne boligopgørelse pr. 1. januar i beregningsåret. I opgørelsen indgår samtlige boliger, opført før 1920, som er uden centralvarme, og samtlige egentlige beboelseslejligheder samt enkeltværelser, opført efter 1964, der bliver beboet af personer, som ikke er ejer af boligen.

Antallet af udlejningsboliger opgøres på grundlag af den af Danmarks Statistik foretagne boligopgørelse pr. 1. januar i beregningsåret. I opgørelsen indgår egentlige beboelseslejligheder samt enkeltværelser, der bliver beboet af personer, som ikke er ejer af boligen.

Antal indbyggqere i områder, uden for hovedstadsområdet, med særlige bysociale problemer opgøres af Indenrigsministeriet på baggrund af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antallet af indbyggere pr. 1. januar i året forud for beregningsåret, som er bosat i almennyttigt byggeri og kommunalt ejede boliger, i nærmere afgrænsede sogneområder udenfor hovedstadsområdet. Ved opgørelsen afgrænses disse sogneområder ved en af indenrigsministeren nærmere fastsat opgørelsesmetode på baggrund af et udtræk fra Danmarks Statistik af indkomst og overførselsindkomst, den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. skattepligtig samt antallet af modtagere af midlertidige offentlige indkomstoverførsler i almennyttigt byggeri og kommunalt ejede boliger i sogneområdet.