Generelle bemærkninger

31.10.2007

Bygnings- og Boligregistret (BBR) blev etableret i 1977.

Formålet med registret er ved kommunernes foranstaltning at tilvejebringe en systematisk registrering af bolig- og bygningsforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning.

Ifølge lov om bygnings- og boligregistrering har BBR til formål at:

  • indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.
  • indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser
  • stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.