10.1 Den løbende udveksling af oplysninger mellem CPR og BBR

18.01.2007

Anvendelsen af BBR og CPR som grundlag for udarbejdelsen af bl.a. registerbaserede folke- og boligtællingslignende opgørelser forudsætter tilvejebringelse og fastholdelse af overensstemmende adresser i de to registre.

Den grundlæggende betingelse for et fælles og entydigt identifikationsgrundlag er allerede opfyldt gennem fastlæggelsen af fælles regler for tildeling af adressebetegnelser i BBR og CPR. Reglerne for tildeling af adressebetegnelser findes i Bekendtgørelse nr. 1028 af 12 december 2002 om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Disse regler er uddybet i Boligministeriets cirk. om etablering af BBR af 6. januar 1977.

Uddrag af disse regler er medtaget i sektion 4 om identifikationer.

Med det formål at fastholde overensstemmelsen mellem adresserne i BBR og CPR er der opbygget en løbende maskinel udveksling af oplysninger mellem registrene. Denne kommunikation skal sikre, at CPR`s registrering af befolkningens adresser tillige indeholder oplysning om den boligtype (felt 308) med hvilken de pågældende adresser er registreret i BBR. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem adresserne i de to registre, udskrives der anmærkninger, således at forholdet kan rettes. Her igennem er der tilvejebragt et grundlag for, at der på ethvert tidspunkt er den højeste grad af overensstemmelse mellem boligadresserne i de to registre.