5.9 Afløbsforhold

08.11.2010

Nedenstående afløbskoder ændres 15. december 2010. Der varsles ændringer for Feltnr. Byg. 31, feltnavn Afløbsforhold samt Feltnr. Gru. 10, feltnavn Afløbsforhold. Ændringerne træder i kraft den 15. december 2010. De nye afløbskoder kan ses her.

Afløbsforhold kan indberettes på både ejendommen og de enkelte bygninger.

De kodeværdier, der kan indberettes på ejendoms- og bygningsniveau, er følgende:

10. Afløb til offentligt spildevandsanlæg

11. Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg

20. Afløb til samletank

21. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand

29. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse

30. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg

31. Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet

32. Mekanisk og biologisk rensning

70. Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet

80. Anden type afløb

90. Intet afløb

Herudover kan der på ejendomsniveau registreres kode:

75. blandet afløbsforhold kode

Koderne henviser til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Der henvises til lov om miljøbeskyttelse og til Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der er med kode 10 og 11 udelukkende tale om spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end én ejendom.

Hensigten med opdelingen er, at man via registret skal kunne skelne mellem spildevandsanlæg, hvor ansvaret for drift og vedligeholdelse påhviler det offentlige, dvs. kommunen, og spildevandsanlæg, hvor drift og vedligehold påhviler private.

Kode 10 indberettes for ejendomme eller bygninger, der har afløb til offentlig kloakledning tilsluttet offentligt renseanlæg.

Kode 11 indberettes for ejendomme eller bygninger, der har afløb til fælles privat kloakledning med tilslutning til fælles privat renseanlæg.

Kode 20 indberettes for ejendomme eller bygninger, hvor der sker afledning til samletank.

Ved samletank forstås nedgravet lukket tæt beholder, der regelmæssigt tømmes for indholdet.

Kode 21 indberettes for ejendomme eller bygninger, hvor der sker afledning fra toilet til samletank og hvor det øvrige spildevand afledes til mekanisk rensning. Afløbet af det rensede vand kan herefter foregå enten ved nedsivning, eller ved afløb til vandløb, søer eller havet.

Ved mekanisk rensning (kode 21,29,30,31,32)forstås rensning v.h.a. bundfældsningstank, herunder septiktank, trixtank eller lignende tank, hvor princippet er at spildevandet opholder sig i en tank en vis tid, så partikler kan bundfældes, hvorefter det rensede vand ledes videre enten til nedsivning eller til udløb i vandløb, søer eller havet. Bundfældningstanken tømmes regelmæssigt for bundfaldet.

Kode 29 indberettes frivilligt for ejendomme eller bygninger, hvor der efter mekanisk rensning sker afledning af spildevand til jorden f.eks. ved sivedræn med godkendelse fra kommunen eller amtet.

Kode 30 indberettes for ejendomme eller bygninger, hvor der efter mekanisk rensning sker afledning af spildevand til jorden f.eks. ved sivedræn uden godkendelse fra kommunen eller amtet, eller hvis det er ukendt om der foreligger tilladelse.

Kode 31 indberettes for ejendomme eller bygninger, hvor spildevandet efter mekanisk rensning udledes direkte til vandløb, søer eller havet.

Kode 32 indberettes for ejendomme eller bygninger med biologisk rensning, typisk etableret som private lavteknologiske anlæg, såsom biologiske sandfiltre og rodzoneanlæg.

Kode 70 indberettes for ejendomme eller bygninger, hvor afløb sker direkte til vandløb, søer eller havet uden rensning.

Kode 75 indberettes for ejendomme, hvor der er registreret forskellige afløbsforhold på de enkelte bygninger.

Der kan kun indberettes med denne kode på ejendomsniveau, hvis afløbsforholdet samtidig registreres på bygningsniveau og koderne ikke er ens på samtlige bygninger.

Specifikation af afløbsforhold på bygningsniveauet er frivillig.

De enkelte bygninger afløbsforhold udskrives på ejermeddelelsen.

Kode 80 indberettes for ejendomme eller bygninger, hvor de øvrige kodeværdier ikke er dækkende.

Kode 90 indberettes for ejendomme eller bygninger uden afløb og hvor afledningen af eventuelt urenset spildevand sker ved direkte nedsivning i jorden.

Der registreres alene afløb af husspildevand (toilet og køkken), medens afledning af regnvand lades ude af betragtning.

Opdelingen mellem kode 29 og 30 sker af hensyn til administration af lov om afgift på spildevand. Specifikationen er frivillig.

Hvis alt forekommende spildevand på ejendommen eller bygningen ikke afledes på samme måde, benyttes kodeværdierne i følgende prioriteringsorden:

10, 11, 20, 21, 32, 29, 30, 31, 70, 80, 90

Hvis afløbet fra toilet og køkken er forskellige, er det toiletvandets afløbsforhold, der er afgørende for valget af kode.