5.7 Huslejeoplysninger og huslejeforhold

15.03.2007

I BBR registreres oplysninger om lejen for alle udlejede boliger og erhvervslokaler i landet. Oplysningerne ajourføres kun omkring hvert fjerde år i forbindelse med ejendomsvurderingerne, senest med den gældende leje pr. 1. januar 1999.

For den enkelte bolig- og erhvervsenhed registreres huslejeoplysninger (felt 323) og oplysning om udlejningsforhold (felt 322).

For rene erhvervsbygninger, der ikke er enhedsopdelt registreres lejen på bygningsniveau i felt 260 og oplysning om udlejningsforhold i felt 261.

Desuden kan der i notatlinie 50 være oplysninger om husleje og huslejeforhold i følgende tilfælde:

1) Hvis et huslejeskema er returneret uudfyldt fordi ejeren selv benytter hele ejendommen, er dette registreret med kode "1" i 1. position på ejendomsniveau.

2) På enhedsniveau kan der være oplysninger om forpagtning eller andre særlige forhold fra indsamlingen af huslejeoplysninger.

Den årlige leje beregnes ud fra det beløb, der pr. 1. januar 1999 afkrævedes lejeren. Lejen er excl. varme- og evt. antennebidrag. For erhvervslejemål angives lejen tillige uden moms.

Ajourføringen af huslejeoplysningerne blev foretaget på grundlag af oplysninger fra ejerne eller administratorerne. Oplysningerne blev afgivet enten ved indsendelse af oplysningerne på edb-medie og efterfølgende maskinel ajourføring på Kommunedata eller ved indsendelse af et særligt BBR-huslejeskema og efterfølgende manuel indberetning fra den enkelte kommune.

Der blev indhentet oplysninger for ejendomme, der i ESR var registreret med følgende benyttelseskoder, idet ejendomme med ejerforholdskode 41 (privat andelsboligforening) dog ikke blev medtaget:

BenyttelseskodeYderligere betingelser
01Ren beboelse Ejendomme med 3 eller flere beboelseslejligheder.
02Beboelse og forretning Ejendomme med 3 eller flere forretningbeboelseslejligheder (uanset ejendomsværdi) plus ejendomme, hvor ejendomsværdien ved seneste vurdering er 1 mill. kr. eller mere (uanset antal beboelseslejligheder).
03Ren forretning Alle ejendomme
04Fabrik og lager Alle ejendomme
11Kommunal beboelse og forretning Alle ejendomme
13Andre vurderinger Som for 02
21Ejerlejligheder beboelse Ejendomme, der ifølge felt 519 fortsat skal vurderes som udlejede (1+3)
22-25Øvrige ejerlejligheder Alle ejendomme

Vedrørende bygninger på lejet grund:
41Beboelse Som for 01 - Ejendomme med 3 eller flere beboelseslejligheder.
42Beboelse og forretning Som for 02 - Ejendomme med 3 eller flere forretningbeboelseslejligheder (uanset ejendomsværdi) plus ejendomme, hvor ejendomsværdien ved seneste vurdering er 1 mill. kr. eller mere (uanset antal beboelseslejligheder).
43Ren forretning Alle ejendomme
44Fabrik og lager Alle ejendomme
45Andre bygninger Som for 02 - Ejendomme med 3 eller flere forretningbeboelseslejligheder (uanset ejendomsværdi) plus ejendomme, hvor ejendomsværdien ved seneste vurdering er 1 mill. kr. eller mere (uanset antal beboelseslejligheder).


På alle ejendomme med andre benyttelseskoder i ESR end de oven for nævnte, blev der ikke indsamlet lejeoplysninger.

Til felterne 261 og 322 udlejningsforhold gav de ejere, som anvendte BBR-huslejeskema, oplysning om enhedens eller bygningens udlejningsforhold efter nedenstående kodeværdier:

Blank Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste, funktionær- og friboliger.

L Ledig (ikke udlejet)

E Benyttet af ejeren

H Huslejen er registreret på en anden af lejemålets adresser. Henvisning kan forekomme fra bygning til bygning og fra enhed til enhed. Der kan ikke forekomme henvisning fra bygning til enhed og omvendt.

For enheder, hvor huslejen var indberettet maskinelt blev der i forbindelse med den maskinelle indberetning af huslejebeløbene samtidig maskinelt indberettet kodeværdi "M" i felterne 261 og 322 Udlejningsforhold.