7.1 Ajourføring af delregistrene

18.01.2007

Til BBR-ændringsregister indberettes oplysninger fra verserende byggesager om nybyggeri, til- eller ombygninger eller nedrivninger. Ændringsoplysninger fra disse byggesager indgår i BBR-ændringsregister fra byggetilladelses- eller anmeldelsestidspunktet og til og med sagernes afslutning med fuldførelse, ibrugtagningstilladelse eller faktisk nedrivning.

Til BBR-stamregister indberettes oplysninger om de ændringer , der ikke fremkommer i forbindelse med en byggesag. Til BBR-stamregister overføres endvidere oplysninger fra BBR-ændringsregister, når byggesagen afsluttes.

BBR-ændringsregistret (CS) indeholder således oplysninger om de verserende byggesager, mens BBR-stamregistret (CR) altid vil indeholde oplysninger om den faktiske bestand af ejendomme, bygninger og bolig- og erhvervsenheder.

I BBR-historisk register (CH) foretages en maskinel registrering af samtlige de ændringsoplysninger, som har ajourført BBR-stamregistret såvel ved direkte indberetning som ved overførsel fra BBR-ændringsregistret. Til BBR-historisk register kan der således ikke foretages indberetninger.

Ved indberetninger til det samlede BBR-system, d.v.s. til BBR-ændringsregister og BBR-stamregister, skal det påses, at indberetningerne foretages med korrekt brug af rettelseskoder og sagstyper, da disse benyttes ved styringen af forholdet mellem BBR-ændringsregister og BBR-stamregister og derved danner grundlaget for selve ajourføringen af såvel ændringsregistret som stamregistret. De har endvidere betydning for ajourføring af BBR-historiske register og udtagelsen af ejendomme til vurdering.

De nærmere retningslinier for den korrekte brug af disse oplysninger er behandlet i afsnit 7.3 og 7.4.