Generelle bemærkninger

16.03.2007

Kommunens arbejde med ajourføring og drift af BBR skal sikre en registrering, der korrekt og uden forsinkelser afspejler de faktiske ændringer, der sker i bygnings- og boligforholdene.

Bestemmelser herom er fastlagt i Boligministeriets cirkulære af 11. februar 1986 om BBR's ajourføring og drift.

En tidstro og korrekt registrering er af væsentlig betydning for, at de enkelte forvaltningsområder i kommunen kan få fuldt udbytte af registreringen til sagsbehandling, planlægningsvirksomhed m.v. og at registreringen kan indgå i opgaveløsningen hos andre offentlige myndigheder, organisationer m.v..

Tilvejebringelse af oplysninger til brug for ajourføring af BBR forudsætter et snævert samarbejde mellem forskellige forvaltningsgrene i kommunen, herunder den ansvarlige forvaltning for tildeling af husnr.

Tilgang i form af nye bygninger, bolig- og erhvervsenheder ajourføres som led i den sagsbehandling, som foregår i den tekniske forvaltning, ligesom en ajourføring af identifikationerne i registret forudsætter et snævert samarbejde med folkeregistret og ejendomsskattekontoret. Derudover kan peges på de muligheder for ajourføring af BBR-oplysninger, som sagsbehandling af støttetilsagn til almennyttige boliger, andelsboliger, lette kollektivboliger m.v..

Da registrets væsentligste ajourføringskilde opstår i forbindelse med byggesagsbehandling og anmeldelser af byggeri, må kommunen påse, at der til stadighed er etableret et tæt og præcist defineret samarbejde mellem den tekniske forvaltning og den ansvarlige for arbejdet med registret - BBR-registerføreren - i det omfang, registreringen ikke allerede finder sted i teknisk forvaltnings regi.

Det skal understreges, at det ved byggesagsbehandlingen skal påses, at bygningerne placeres på rette matrikelnummer.

Det er ved Bekendtgørelse nr. 1028 af 12 december 2002 om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) pålagt ejere af ejendomme, bygninger og bolig- eller erhvervsenheder, at medvirke ved ajourføring af registrets indhold. Kommunen kan efter eget skøn anmode ejerne om f.eks. i forbindelse med udsendelse af BBR-ejermeddelelser, at medvirke til revision af registreringen.