7.2 Identifikationsgrundlag

02.11.2007

Ved indberetning til såvel BBR-ændringsregister som BBR-stamregister skal anføres entydig identifikation.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal bygningsmyndigheden påse, at den nødvendige identifikation er tildelt.

1. Ejendomsnummer tildeles og meddeles fra ejendomsskattekontoret

Ejendomsnummer skal også tildeles i tilfælde, hvor ændringen ikke er endeligt udført, f.eks. ved udstykningssager, der er under behandling i Erhvervs- og Byggestyrelsen og derfor ikke er endeligt approberet.

2. Bygningsnummer tildeles som en fortløbende nummerering af en ejendoms bygninger

3. Byggesagsdato (dato for anmeldelse, byggetilladelse eller nedrivningstilladelse) skal benyttes som supplerende identifikation

4. Litra anvendes, hvis der verserer flere byggesager med samme byggesagsdato på samme bygning

Byggesagsdatoen samt eventuelt litra indgår i bygningens identifikation i ændringsregistret, men ikke i stamregistret. Ved alle indberetninger til ændringsregistret skal byggesagsdatoen samt evt. litra derfor anføres.

Byggesagsdatoen tjener både som identifikation, og som egentligt dataindhold til brug for byggestatistik m.v..

5. Vejkode tildeles af folkeregistret. Vejkoden skal forlods tildeles i de tilfælde - f.eks. ved nyudstykninger, hvor navngivning af vejen ikke foreligger på indberetningstidspunktet.

6. Husnummer (eventuelt husbogstav) tildeles af teknisk forvaltning i overensstemmelse med de retningslinier, der er nævnt i punkterne 19 - 21 i etableringscirkulæret af 6. januar 1977 samt i henhold til § 110 i lov om offentlige veje og § 63a i lov om private fællesveje.

Ved ejerens foranstaltning og for dennes regning skal ejendommen forsynes med husnummer ved skiltning.

7. Etagebetegnelse/sidebetegnelse tildeles af ejeren senest samtidig med meddelelse af ibrugtagningstilladelse i overenesstemmelse med de retningslinier, der er nævnt i §§ 2 - 3 i bekendtgørelsen om ejeres oplysningspligt til BBR.