7.9 Erindringsfaciliteter i BBR-ændringsregistret

16.03.2007

Indberettet dataindhold til BBR-ændringsregister underkastes en række maskinelle kontroller, hvorved der afsløres logiske fejl og mangler samt usandsynlige oplysninger.

Herudover udskrives en række maskinelle erindringer på særlige erindringslister til BBR-myndigheden.

Disse erindringer skal sikre, at indberettede byggesager afsluttes i BBR-ændringsregister, således at den udførte ændring medfører ajourføring af BBR-stamregister. Derfor knyttes erindringerne først og fremmest til sådanne byggesager, som ikke formelt skal afsluttes med udstedelse af en ibrugtagningstilladelse. Endvidere knyttes erindring til datoen for byggetilladelse, idet byggetilladelsen efter byggelovens § 16, stk. 1, bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. Endelig knyttes erindring til den etapevise færdiggørelse af byggerier, d.v.s. byggerier, der færdiggøres ved meddelelse af en række delvise ibrugtagningstilladelser, idet det herigennem kan sikres, at byggeriet meldes endeligt færdigt, når den sidste delvise ibrugtagningstilladelse i rækken udstedes.

For en detaljeret beskrivelse af indholdet i erindringslisterne henvises til Kommunedatas Brugervejledning.

Erindringsliste for byggesager, der har fået tilladelsesanmeldelsesdato

Erindringslisten har til formål at sikre, at registreringen i BBR så nøjagtigt som muligt følger byggeriets faktiske udvikling. Indberetningen af byggeriets påbegyndelse har stor betydning for bl.a. Danmarks Statistiks udarbejdelse af den konjunkturbelysende byggestatistik, som udgør et vigtigt element i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.

Listen indeholder de mest relevante oplysninger om de enkelte byggesager. For at lette administrationen er der mulighed for at påføre de endnu ikke indberettede datoer på listen i forlængelse af BBR-identen.

Listen udskrives første gang 4 mdr. efter dato for tilladelse/anmeldelse, og derefter hver måned.

Erindringsliste for byggesager der har fået påbegyndt dato

Listen har til formål, at erindre om de byggesager som er påbegyndt, men endnu ikke er færdigmeldt.

Listen indeholder de mest relevante oplysninger om de enkelte byggesager. For at lette administrationen er der mulighed for at påføre afsluttet/henlagt dato på listen.

Listen udskrives første gang 3 mdr. efter dato for påbegyndelse, og derefter hver måned.

Erindringsliste for byggesager der har fået fuldført/delvis ibrugtagning

Listen har til formål, at erindre om de byggesager, som i princippet er færdige, men hvor det endnu ikke er muligt at give den endelige ibrugtagningstilladelse.

Listen indeholder de mest relevante oplysninger om de enkelte byggesager. For at lette administrationen, er der mulighed for at påføre dato for ibrugtagningstilladelse på listen.

Listen udskrives hver måned, når dato for fuldført eller delvis ibrugtagningstilladelse er indberettet.